/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 4

Jaargang 44, 13 december 2001


Nieuws

Untitled Document

CvB zet vaart achter W-hal
De Wilt: staat gebouw noopt tot wissel in planning
Het College van Bestuur wil snel werk maken van de reconstructie van de W-hal. Het projectteam dat zich de laatste maanden met de beoogde herbestemming van het gebouw heeft beziggehouden, legt vandaag zijn conceptplan aan het CvB voor.

De W-hal moet een sfeervolle ontmoetingsplaats voor studenten en medewerkers worden en plaats gaan bieden aan centrale voorzieningen zoals studiewerkplekken, de bibliotheek en een restauratievoorziening. In de planning van het Masterplan is die wens de laatste jaren, onder meer door vertraging in andere projecten zoals het nieuwe onderkomen van Bouw-kunde, echter steeds verder naar achteren geschoven. Recentelijk werd nog uitgegaan van 2007 als meest waarschijnlijke startpunt voor het aanpakken van de W-hal.

Lekkages
Het CvB wil het plan nu weer naar voren halen en in ruil daarvoor de besluitvorming over de huisvesting van de faculteiten Natuurkunde en Elektro-techniek uitstellen. Een belangrijke reden voor deze wissel, zo legde CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt de U-raad deze week uit, is de slechte technische staat van de in 1959 gebouwde W-hal. Zo zorgt de dakconstructie (met verdiepte en verhoogde vlakken) regelmatig voor lekkages en is het klimaat in de hal verre van ideaal. "Sommigen beschouwen het gebouw als een waar architectonisch hoogstandje, maar mensen die het van de onderhoudskant bekijken, vinden het maar een onding", zegt ing. Arno Senders, vastgoed- en huisvestingsadviseur aan de TU/e en lid van het projectteam.
Voor de beoogde nieuwe functie van de grote hal moet deze in elk geval worden aangepast en gerenoveerd. In welke mate, dat hangt mede af van de beschikbare financiële middelen, de nadere invulling van de hal en het daarvoor benodigde opknapwerk.
Het projectteam zegt tussenoplossingen voor het gebouw te willen vermijden. "We willen zo snel mogelijk tot een definitíeve invulling komen. Daarvoor zal nu een keuze gemaakt moeten worden tussen renovatie van de hal of nieuwbouw op dezelfde plek", zegt projectleider Marcel van Buijtenen. Dat neemt niet weg dat er, wanneer de werkzaamheden beginnen, voor de huidige bewoners van de W-hal een tijdelijke oplossing gezocht zal moeten worden, zegt hij.
De schets die het CvB deze morgen krijgt gepresenteerd, is ambitieus, erkent Van Buijtenen. Gezien de huidige financiële situatie van de TU/e misschien zelfs té ambitieus, voegt hij eraan toe. "We zullen ons ambitieuze denken moeten vertalen naar de financiële realiteit van vandaag. En misschien moeten we daardoor onderdelen schrappen."

Kwaliteit
De kwaliteit van de voorzieningen mag in elk geval niet te lijden hebben onder de mogelijk beperkte middelen, vindt Van Buijtenen. "We moeten proberen met minimale middelen maximaal rendement te bereiken, zoals dat in De Hal ook gelukt is. En dat moeten we in één keer goed doen. Als de universiteit nu zegt: 'we willen een gebouw met centrale voorzieningen', dan moet ze nú ook kiezen."
Het projectteam hoopt medio volgend jaar het programma van eisen voor de W-hal klaar te hebben. Volgens een 'voorzichtige voorspelling' van Senders kan in het gunstigste geval, afhankelijk van hoe ingrijpend het gebouw moet worden aangepakt, halverwege 2003 met de reconstructie worden begonnen. /.

Untitled Document

Winterconcert in huiselijke sfeer
"Wij zijn zeer tevreden met het aantal bezoekers", vertelt Peter Spijker, voorzitter van ESMG Quadrivium. Het Eindhovense Studenten Muziek Gezelschap verzorgde afgelopen zondag het jaarlijkse winterconcert in de Blauwe Zaal. Spijker schat het aantal aanwezigen rond de honderdvijftig. Alle vier de onderverenigingen hebben een deel van het concert verzorgd. Het thema was echter steeds Engelse componisten, waardoor er een rode draad door het concert liep. Het blokfluitensemble Sambuca besloot het optreden in originele setting te brengen. Blokfluit wordt van oorsprong namelijk alleen in huiskamers gespeeld, vandaar dat ook het podium van de Blauwe Zaal deze zondagmiddag tijdelijk omgebouwd werd tot een heuse huiskamer.

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

'Sfeer van wantrouwen slecht voor het imago van de TU/e'
De Wilt blikt terug op twee moeilijke weken
In de krant werd hij begin deze week nog afgeschilderd als een autoritaire topman die zich op de TU/e vooral manifesteert als harde zakenman en nauwelijks zijn menselijke kant laat zien. In de vergadering van de begrotingscommissie, een week geleden, liet CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt echter openlijk merken behoorlijk in zijn maag te zitten met de huidige besognes van de universiteit. "Het zijn zowel voor het CvB als voor mij persoonlijk zeer moeilijke en vermoeiende weken geweest", zo begon hij zijn betoog.

In de commissievergadering werden de universiteitsraadsleden geïnformeerd over de grote lijnen van het Instellingsplan, de meerjarenraming, het Masterplan Huisvesting en de begroting voor 2002. De bijeenkomst was puur informatief; de discussies werden bewaard voor de extra universiteitsraadvergadering, afgelopen maandag.
Met name het onlangs door studenten ontdekte extra gat in de begroting en de daardoor ontstane onrust gaven aanleiding om eens uitgebreid bij een aantal dingen stil te staan, zo legde De Wilt uit. "De commotie rond die zeven miljoen bleek een aanvulling op reeds langer bestaande onvrede over het functioneren van het CvB en de relatie van het bestuur met de U-raad", zei de voorzitter. En dat noopte tot zelfreflectie, zo omschreef hij afgelopen maandag.
"Het denken van de afgelopen week is aanleiding geweest tot een discussie over het ontstane wantrouwen tussen raad en college. In onze visie hebben we de raad de laatste vijf jaar steeds serieus genomen en is er honderd procent ruimte geweest om onderwerpen aan de orde te stellen. Waar mogelijk is daar direct een reactie op gegeven. Maar het kan best zijn dat daar in vijf jaar inconsistenties in voorgekomen zijn en dat de informatievoorziening niet altijd voldoende is geweest", erkende De Wilt.
In de U-raad voegde hij daar aan toe dat 'het bestuur en ikzelf een aantal effecten hebben onderschat': "Ik heb bepaalde signalen, met name met betrekking tot de financiën, te lang niet voldoende tot me laten doordringen".
"Besturen is omgaan met onzekerheden en voor mij is dat misschien gemakkelijker dan voor u", aldus de voorzitter. "Ik wil dit onderwerp van debat maken. Dat debat wil ik graag voeren, maar daarbij moeten we wel één element voor ogen houden, namelijk dat we allen in het belang van de TU/e opereren."

Reputatie
Volgens De Wilt moeten bestuurders en raadsleden oog hebben voor mogelijke schade aan de reputatie van de universiteit. "Door de sfeer van wantrouwen dreigt er externe schade aan de universiteit te ontstaan en dat zou jammer zijn. Die reputatie is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, vinden velen. Dat is een groot goed en het bewaken daarvan is een punt van zorg. We zijn een kleine, gespecialiseerde universiteit die tot de beste van Europa wil gaan behoren. Om dat te bereiken, zijn hoge ambities en een hoge kwaliteit nodig. En daar hoort een eigentijdse uitstraling bij, oftewel een sterke reputatie."/.

Untitled Document

TU/e klaar voor komst euro
Ellenlange wachtrijen in de kantine, geïrriteerde mensen bij de koffie-
automatendit kan in januari een reëel beeld zijn op de TU/e-campus. De omschakeling naar de euro vereist namelijk nogal wat aanpassingen op het terrein. Maar met een beetje medewerking moet het vrij soepel kunnen verlopen, denkt drs. Ton de Haas, projectcoördinator euro.

De projectgroep euro is meer dan een jaar geleden met de eerste voorbereidingen gestart. "Daardoor zijn de meeste eurogevoelige objecten al een aantal maanden klaar voor de komst van het nieuwe betaalmiddel", vertelt De Haas. Het betalen in kantines vereist enige medewerking van de mensen op de TU/e. "Wij willen medewerkers en studenten dringend verzoeken vanaf 2 januari met euro's te betalen in kantines", zegt drs. Martin Boers, hoofd Dienst Interne Zaken. "We hopen hierdoor lange wachtrijen te voorkomen. In het begin zal het altijd iets langer duren, omdat ook de mensen achter de kassa's een gewenningsproces doormaken."
De koffie-, frisdrank- en snoepautomaten zijn al in oktober omgebouwd. "Daarvan hoeft alleen de knop maar omgezet worden", legt Riek van Barschot, staflid contractbeheer (DIZ), uit. "Dat gebeurt tussen kerst en nieuwjaar, dus daar heeft niemand last van. Het betekent wel dat de automaten daarna alleen nog maar euromunten
accepteren." Van Barschot adviseert bewoners van de TU/e-campus dan ook om voor de jaarwisseling al een aantal consumentenpakketten ter waarde van 25 gulden (euro 11,35) aan te schaffen. "Als je dat niet doet of geen zin hebt om in lange rijen aan te sluiten, zit er maar één ding op: in januari op dieet."
De Haas: "De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht verplichten medewerkers en studenten met de euro te betalen vanaf 1 januari. Wij willen niemand daartoe verplichten, daarom nemen we tot en met 28 januari guldens aan". Ook al betaalt iemand in guldens, hij wordt altijd in euro's terugbetaald. "Het is echter niet de bedoeling dat we als wisselkantoor gebruikt gaan worden." Meer informatie staat op www.euro.tue.nl./.

Untitled Document

Eindhovense fysici scoren slechts éénmaal in FOM-top-40
Slechts één vermelding in een nationale top-40 van natuurkundige 'hot papers' konden de Eindhovense fysici afgelopen zaterdag peuren uit een op citaties gebaseerde lijst van de FOM. Een schamele oogst voor een periode die liep van begin 1999 tot november 2001.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) publiceerde zaterdag op haar website een top-40 van zogeheten 'hot papers' van de Nederlandse natuur-kunde. Het aantal citaties per publicatie is hierbij per maand gemiddeld over de periode vanaf de maand en het jaar van verschijnen tot 1 november jongstleden. Op plaats tien vindt de lezer de TU/e terug met het artikel 'Two-dimensional charge transport in self-organized high-mobility conjugated polymers' uit een uit 1999 stammend nummer van Nature. Het is de enige vermelding.
Drs. Paul Bezembinder, die zich aan de faculteit Technische Natuurkunde onder meer bezighoudt met deze materie, is verbaasd over de matige score van zijn faculteit. Bezembinder: "In een rapport dat vorig jaar werd opgesteld door het Centrum voor Weten-schaps- en Technologie-studies uit Leiden, beter bekend als 'Het rapport Van Raan', scoort met name natuurkunde aan de TU/e erg goed als men de impact van de publicaties afzet tegen die van de andere twee technische universiteiten en een aantal buitenlandse instellingen".

KNAW-fellows
Prof.dr. Marnix van der Wiel, portefeuillehouder onderzoek bij de faculteit Natuurkunde, is niet verrast door de matige score. Ook de mededeling dat de natuurkundefaculteit in Delft negen keer scoort in de FOM-lijst, waar ook de eerste drie plaatsen bijzitten, verbaast hem niet. Van der Wiel: "Delft heeft nu eenmaal het geluk dat zich daar een onderzoeksgroep op het gebied van nanotechnologie bevindt, die regelmatig hoogstaande onderzoeksresultaten boekt. Onze faculteit doet het gemiddeld genomen best goed, maar dergelijke uitschieters missen we op dit moment. Dat stemt misschien droef, maar het is niet anders".
Van der Wiel merkt op dat de KNAW begin deze maand de twee enige KNAW-fellows op het gebied van de technische wetenschappen heeft aangesteld aan zijn faculteit. "De aanstelling van dr.ir. Erwin Kessels en dr.ir. Seth Brussaard door de KNAW mag je toch ook wel opvatten als een bewijs dat het hier op onderzoeksgebied wel goed zit", aldus Van der Wiel./.

Untitled Document

Verbouwing Laplace-gebouw afgerond
"Het is een heel transparant gebouw geworden, dat als multi-purpose-gebouw in gebruik is genomen. Er was op de campus duidelijk behoefte aan
multifunctionele kantoorruimte voor onderzoeksinstellingen die aan de universiteit gelieerd zijn", vertelt Jan Dekkers, projectleider bij de afdeling Vastgoed en verantwoordelijk voor de renovatie van het Laplace-gebouw.

In februari 2001 is met de renovatie begonnen. De ruimtes, in totaal 3500 vierkante meter, zijn inmiddels volledig verhuurd aan externe bedrijven die aan de TU/e gelieerd zijn via onderwijs of onderzoek.
De renovatie is uitgevoerd in drie fasen. Er is begonnen met nieuwe ruimtes voor ICTS, die alle apparatuur waarmee de TU/e werkt in speciale ruimtes in de kelder kwijt kon. In de tweede fase werd de oostkant van de benedenverdieping aangepakt, zodat het Eindhoven Embedded System Institute (EESI) kon blijven zitten, daarna was de westkant aan de beurt. EESI is de hoofdhuurder van de begane grond. Naast EESI huurt ook ITEA (Information Technology for European Advance-ment, een alliantie van Europese industriëlen), een deel van de begane grond.
De verhuurde ruimtes zijn met een speciaal controlesysteem bereikbaar voor het personeel. Mede-werkers die naar de eerste verdieping of de kelder moeten, kunnen de hoofdingang gebruiken en daar via de trap komen. Externe bezoekers moeten zich melden met het controlesysteem.
Dinsdagmiddag werd het gebouw ingewijd met een borrel voor de bewoners. Niet alleen voor een (hernieuwde) kennismaking, maar ook als tegemoetkoming om de bewoners die gewoon door hebben gewerkt tijdens de verbouwing een beetje te compenseren. Dekkers: "Die hebben tijdens de verbouwing beslist niet moeilijk gedaan, ondanks alle geluids- en stofoverlast"./.

Het nieuwe interieur van het Laplace-gebouw. Foto: Bert Jansen

Untitled Document

Onderzoek vervoerspatroon via digitaal dagboek
Vier studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Fontys Hogescholen doen een onderzoek naar het vervoerspatroon van studenten en medewerkers op het TU/e-terrein. Daar hebben medewerkers en studenten van de TU/e afgelopen maandag een e-mail over ontvangen.

Het onderzoek is in kader van het Europese project EDICT (Evaluation and Demonstration of Innovative City Transport). EDICT heeft een aantal
pilotstudies lopen naar mogelijke vervoerssystemen rond het jaar 2030. "Eén van deze verkennende studies betreft het stedelijke PRT (Personal Rapid Transit- systeem voor verplaatsingen naar en op het terrein van de TU/e", vertelt Sascha Hoogendoorn-Lanser, die de studenten begeleidt bij het uitvoeren van het marktonderzoek.
De e-mail die verstuurd is over de TU/e vraagt medewerkers en studenten om mee te werken aan een enquête. "Hiermee willen we een voorspelling maken van het aantal gebruikers en het PRT-systeem zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de reizigers", legt Maarten van Luijtelaer uit, die samen met Freek Smulders, Djon Oggel en Martijn van Eijk de opdracht uitvoert. "Om de verplaatsingspatronen naar en op het terrein in kaart te brengen, vragen wij de deelnemers een digitaal dagboek in te vullen." De software hiervoor is te downloaden van de website www.virgil.bwk.tue.nl.

VVT-project
De enquête is niet afkomstig van de projectgroep die zich bezighoudt met het VVT-project (Vervoers-systeem van de Toekomst). "Het VVT-project is stilgelegd", aldus Corine Legdeur, die als communicatieadviseur bij het VVT-project betrokken was. "Het oorspronkelijke plan van aanpak bleek te duur te zijn. De projectgroep is nu bezig een nieuw plan op te stellen. Dat wordt op 9 januari beoordeeld door de stuurgroep van het VVT-project."
EDICT houdt zich ook bezig met vervoerssystemen van de toekomst, maar wordt uit andere gelden gefinancierd. "De onderzoeken daarvoor kunnen dus gewoon doorgaan. Als het VVT-project met het nieuwe plan van aanpak weer opgepakt wordt, kunnen interessante gegevens die uit de enquête komen, zeker van belang zijn voor het VVT-project", aldus Legdeur./.

Untitled Document

Afsluiting
Van donderdag 13 december tot en met volgende week zal de straat De Horsten worden afgesloten ter hoogte van het BBC-gebouw. Dit in verband met de laatste fase van realisatie van de Warmte Koude Opslag-installatie (WKO) op het TU/e-terrein. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via De Zaale.

Vacatures
Het bureau automatisering van de faculteit Scheikundige Technologie is op zoek naar een student-assistent voor de helpdesk. Het gaat om twee tot drie dagdelen per week. Voor meer info: www.chem.tue.nl/vacatu-res/V37418.htm.

Telos, de netwerkorganisatie van vijf Brabantse instellingen waaronder de TU/e, is op zoek naar een junior-medewerker (0,8 fte). Deze functie geldt voor een jaar en gaat in op 1 januari 2002. De taken betreffen onderzoekswerkzaamheden, zoals het verzamelen en analyseren van relevante gegevens en literatuur en het houden van interviews. Meer info: www.tue.nl/tdo/.

Cursus OSC
Het Onderwijs Service Centrum (OSC) geeft op donderdag 24 en vrijdag 25 januari de cursus 'Begeleiden van afstudeeropdrachten'. In de cursus komen zaken aan bod als een inventarisatie van de taken van een begeleider, de formulering van opdrachten en het effect van verschillende stijlen van begeleiden. Voor meer info: Harry van de Wouw (tst. 3126). Aanmelden kan via www.osc.tue.nl.
De uiterste aanmelddatum is 10 januari 2002.

Theatervaardigheden
De cursus 'Theatervaar-digheden voor docenten' wordt gehouden op vrijdag 11 en 18 januari 2002. Deelnemers leren tijdens deze cursus van het Onderwijs Service Centrum hoe ze moeten presenteren voor groepen. Enkele onderwerpen zijn vertelstijlen, mimiek, houding, gebaren, gebruik van ruimte en attributen en het gebruik van stilte. Voor meer info: Gijs Meeusen (tst. 4237). Aanmelden kan via www.osc.tue.nl.


Website Cursor