Onderzoek/ Onderzoek in het kort

Los zand
Wegzakken in de grond kan niet alleen in een moeras; ook droog zand kan
objecten opslokken. Dat ontdekte de Twentse professor Detlef Lohnse van de vakgroep vloeistoffysica. De groep van Lohnse vulde een bak met fijn zand en blies lucht door gaatjes in de bodem. Door het langzaam afsluiten van de luchtstroom zakt het zand tot een losse pakking samen. Een met bronzen kogeltjes gevulde pingpongbal zakt vervolgens zonder weerstand door het zand heen. Het relatief simpele experiment was goed voor een publicatie in Nature en kreeg veel publiciteit in de media. Achtergronden en informatie zijn te vinden op: http://stilton.tnw.utwente.nl/dryquicksand/.

Weinig fouten in Linux
Analyse van de broncode van Linux en heeft uitgewezen dat het besturingssysteem relatief weinig fouten bevat. Onderzoekers van de Stanford University analyseerden vier jaar lang de 5,7 miljoen regels Linuxcode (kernel 2.6) en ontdekten 985 fouten. Dat is veel minder dan de foutenmarge in commercieel verkrijgbare software, waarbij twintig tot dertig fouten per duizend regels normaal wordt geacht. Voor commerciële soft-ware zou dat een foutenaantal van 114.000 tot 171.000 zijn voor een vergelijkbaar aantal programmaregels. Van de fouten in de Linuxcode zaten 627 in kritieke onderdelen van de kernel, 569 veroorzaakten een systeemcrash, honderd waren veiligheidslekken en 33 waren bugs die zorgden voor suboptimale prestaties.

Start onderzoek industriële biotechnologie
Onderzoeksfinancier NWO mag het onderzoeksprogramma B-BASIC uitvoeren. Begin 2004 gaf de Nederlandse overheid onder voorbehoud 25 miljoen euro uit de aardgasbaten. De Europese Commissie moest nog goedkeuring verlenen in verband met regels rond staatssteun. Dat is nu gebeurd. In totaal is vijftig miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek naar de verdere ontwikkeling van biotechnologie in de chemische industrie. Het programma zal duurzame producten en productiemethoden ontwikkelen. Centraal staan hernieuwbare grondstoffen en biokatalysa-toren, zoals micro-organismen en enzymen. B-BASIC staat voor BioBAsed Sustainable Industrial Chemistry, ofwel de bio-gebaseerde, duurzame, indu-striële chemie van de toekomst. Het onderzoek richt zich op de productie van bulkchemicaliën, fijnchemicaliën, farma-ceutische producten en volledig nieuwe materialen. De industriële biotechno-logie gebruikt hernieuwbare grondstoffen, zoals landbouwproducten en hun residu. Hierbij worden micro-organismen en enzymen als katalysator gebruikt in productie-processen. (HOP)

Darwin Centrum voor biogeologie
‘Hoe ziet de wereld eruit over 145 jaar: de aarde in het jaar AD 2149’ is het thema van de lancering van het virtueel onderzoeksinstituut Darwin Centrum. Deze is opgericht door NWO en instellingen die werkzaam zijn in de biogeologie. Het centrum beschikt over acht jaar over 32 miljoen euro. Het centrum richt zich op de vraag hoe levende en niet-levende delen van het systeem aarde in elkaar grijpen om onze planeet te laten functioneren. De nadruk ligt daarbij op biogeochemische cycli, zoals de koolstof- en stikstofcyclus.