Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1155e vergadering van het college van bestuur d.d. 14 maart.
8510. De besluitenlijst van de 1154e vergadering van het CvB d.d. 7 maart wordt vastgesteld.
8511. Personeelsvoorstellen Faculteit Bouwkunde Het college besluit tot wijziging van de omvang van de werktijd van een hoogleraar voor de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 1997.
8512. Benoemingen A. Bestuurscommissie Automatiseringsbeleid Het college besluit prof.ir. H. Wagter voor de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 1998 te benoemen tot lid van de Bestuurscommissie Automatiseringsbeleid als vertegenwoordiger van de faculteit Bouwkunde. B. Bestuurscommissie Ideeën Het college besluit voor de periode van 15 maart 1996 tot 15 maart 1998 E. vd Boogaard te herbenoemen als lid en ir. P. Mikkers te herbenoemen als lid, tevens voorzitter van de Bestuurscommissie Ideeën.
8513. Regeling huisvesting startende ondernemers, studentenadviesorganisaties en doorstarters Het college besluit tot vaststelling van de regeling huisvesting startende ondernemers, studentenadviesorganisaties en doorstarters.
8514. Bijzondere leerstoel ‘Het ontwerpen van duurzame energiesystemen’ Het college biedt de U-raad een voorstel aan tot vestiging van de bijzondere leerstoel ‘Het ontwerpen van duurzame energiesystemen’.
8515. EURANDOM
Het college besluit een voorstel in te dienen bij NWO voor het vestigen van de European Unit for Research and Analysis of Non-Deterministic Operational Models (EURANDOM) in Eindhoven.
8516. Kwaliteit en studeerbaarheid Het college biedt de U-raad een voorstel aan inzake Kwaliteit en studeerbaarheid.
8517. Procedure voor de reorganisaties in het kader van de bezuinigingen 1994 Het college besluit tot vaststelling van de procedure voor de reorganisaties in het kader van de bezuinigingen 1994.

Studentenkerk

Zondag 31 maart is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Studentenkapel, Kanaalstraat 6. Dit is de 6e viering in de 40 dagen tijd en Pasen. De dienst heeft als thema ‘Het nieuwe leven’. Voorganger: Ada Rebel. Er is crèche en kindernevendienst.

Handleiding Milieuzorg

Bij Bureau Veiligheid en Milieu in W-hal 1.50 is een brochure verkrijgbaar waarmee men voor zijn vereniging/organisatie een handleiding voor ‘Milieuzorg op evenementen’ bij de Brabantse Milieufederatie (BMF) in Tilburg kan bestellen. Telefonische bestellen kan ook, tst. 2025.

Verkiezing studentleden UR en FR

Vandaag is het de laatste dag waarop herstel van de door het Centraal Stembureau geconstateerde verzuimen bij de kandidaatstelling mogelijk is. Op 29 maart, 10.00 uur, zaal 3 BG, beslist het CS in een openbare vergadering over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten. Het desbetreffende procesverbaal ligt van 1 t/m 9 april ter inzage bij het secretariaat van het CS. In deze periode kan tegen dit besluit door ieder lid van de universitaire gemeenschap schriftelijk beroep worden ingesteld bij het secretariaat College van Beroep H.O., Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag. Op 10 april stelt het CS de kandidatenlijsten vast. In het openbare deel vindt de toekenning van een lijstnummer aan de kandidatenlijsten plaats. Deze zitting vindt plaats om 10.00 uur in zaal 4 BG. Voor meer informatie kan men terecht bij het Centraal Stembureau, BG 3.03, tst. 2133.