Ander nieuws

Dienst Personeel en Organisatie

Keuze uitbetaling
ZKOO-uitkering
Op het statusformulier ZKOO dat u in maart van elk jaar ontvangt, kunt u aangeven of u de ZKOO-uitkering (voorheen interim-uitkering) in twee gedeelten wilt ontvangen (in juni en december), of in één keer (in december). Afhankelijk van uw inkomen kan het financieel voordeliger zijn om de ZKOO-uitkering ineens in december te ontvangen. Dit heeft te maken met de ‘overhevelingstoeslag’. De overhevelingstoeslag is een bedrag dat u van de werkgever ontvangt als compensatie voor de premies AWBZ en AAW die onderdeel van de loonheffing uitmaken. De hoogte van de overhevelingstoeslag is een percentage van het loon. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld en in tabellen verwerkt. Het te ontvangen bedrag is per jaar aan een maximum gebonden; voor 1996 is dat fl. 7735,-. Als uw salaris dusdanig is dat u voor het einde van een jaar al het maximale bedrag aan overhevelingstoeslag heeft ontvangen, krijgt u over het resterende deel van het betreffende jaar geen overhevelingstoeslag meer en houdt u van hetzelfde bruto salaris netto minder over.
De overhevelingstoeslag wordt als volgt berekend. Van uw bruto maandsalaris worden de pensioenpremies OP/NP (Ouderdomspensioen/Nabestaandenpensioen), vut-premie, premie IPBW (Invaliditeitspensioen bovenwettelijk) en de premies WW/WAO afgetrokken. Het bedrag dat overblijft, wordt met de overhevelingstoeslag-tabel vergeleken en het bijbehorende bedrag aan overhevelingstoeslag ontvangt u maandelijks bij uw salaris. Ook over de vakantietoeslag en evt. andere loonbestanddelen (bv. onregelmatigheidstoelage of gratificaties) wordt overhevelingstoeslag berekend. Hoe hoger het inkomen, hoe eerder de maximale overhevelingstoeslag wordt bereikt. Het geautomatiseerde salarissysteem houdt de ‘stand’ van de overhevelingstoeslag bij en meldt wanneer het maximum van fl. 7735,- is bereikt.

Wat heeft dit allemaal te maken met de ZKOO-uitkering? De ZKOO-uitkering is een loonbestanddeel waarover loonbelasting verschuldigd is en waarover overhevelingstoeslag wordt berekend. Alleen ontvangt u de overhevelingstoeslag die over de ZKOO-uitkering wordt berekend niet, omdat de uitkering anders wordt berekend dan een salaris. De hoogte van de netto ZKOO-uitkering wordt jaarlijks van overheidswege vastgesteld en is dus, ongeacht het inkomen, voor iedereen hetzelfde. Omdat de uitkering een loonbestanddeel is, moet het netto bedrag worden omgerekend naar een bruto bedrag, dus kunstmatig worden verhoogd met de loonbelasting en de overhevelingstoeslag die normaal over uw salaris zou worden berekend. Omdat u alleen het van overheidswege vastgestelde netto bedrag aan ZKOO-uitkering kunt ontvangen, bent u de kunstmatig over de uitkering berekende overhevelingstoeslag kwijt. Ook al ontvangt u de toeslag niet daadwerkelijk, deze wordt wel meegeteld voor het maximale jaarbedrag van de overhevelingstoeslag.
Als u bij uw normale maandsalaris fl. 600,- of meer aan overhevelingstoeslag ontvangt, krijgt u op jaarbasis (inclusief vakantietoelage) al de maximale overhevelingstoeslag en verdient het aanbeveling om de ZKOO-uitkering ineens in december te laten uitbetalen. U heeft dan het gehele jaar optimaal overhevelings-toeslag ontvangen. Over de ZKOO-uitkering in december wordt dan geen (nutteloze) overhevelingstoeslag meer berekend omdat u het maximum al heeft bereikt. Zou u in juni een gedeelte uit laten betalen, wordt de overhevelingstoeslag die berekend wordt over de ZKOO-uitkering en die u niet ontvangt, toch meegeteld voor het maximumbedrag. Als u, gezien de hoogte van uw salaris plusvakan-tietoelage plus bruto ZKOO-uitkering, niet aan het maximale bedrag aan overhevelingstoeslag toekomt, maakt het tijdstip van ontvangen van de uit-kering niets uit. Overigens doet hetzelfde verschijnsel zich voor bij elke toekenning van netto loonbestand-delen, bv. gratificaties, schadeloosstellingen en bindingspremies, die, net als de ZKOO-uitkering van netto naar bruto moeten worden omgerekend.
Mocht u uw keuze voor wat betreft het tijdstip van betaling van de ZKOO-uitkering willen herzien, gelieve u dit vóór 1 juni 1996 schriftelijk kenbaar te maken bij de salarisadministratie, BG 1.19.


Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1161e vergadering van het CvB d.d. 25 april 1996 8542. De besluitenlijst van de 1160e vergadering van het CvB d.d. 18 april wordt vastgesteld.
8543. Personeelsvoorstellen
Het college besluit dr. W. van Gelder voor de periode van 21-08-1996 tot en met 20-08-2001 te benoemen tot decaan van de faculteit Technologie Management en tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Technologiebeleid in Internationaal Perspectief’.
8544. Benoemingen
A. Faculteit Elektrotechniek
Het college besluit de aanwijzing door de directeur beheer van de faculteit Elektrotechniek van prof.dr.ir. W. van Bokhoven tot plaatsvervangend beheerder voor de periode van 24-04-1996 tot en met 10-05-1996 goed te keuren.
B. Bestuurscommissie Redactieraad Cursor
Het college biedt de universiteitsraad een voorstel aan inzake de benoeming van een studentlid in de Bestuurscommissie Redactieraad Cursor.
8545. Reorganisatieplan faculteit Scheikundige Technologie
Het college besluit tot goedkeuring van het reorganisatieplan voor de faculteit Scheikundige Technologie.
8546. TUE-Onderzoekscholen
Het college besluit de onderzoekschool Business Engineering and Technology Application (BETA) officieel als TUE-onderzoekschool te erkennen en voor 1996 een TUE-onderzoekschoolsubsidie toe te kennen van kf 250. 8547. TUE-Onderzoekscholen
Het college besluit om de onderzoekschool i.o. Insitituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek (IPA) voor 1996 een TUE-opbouwsubsidie toe te kennen van kf 100.
8548. Stimuleringsfonds
Het college besluit tot toekenning van een subsidie t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie.
8549. Concept-planningschema mei en juni 1996
Het college besluit tot vaststelling van het planningschema mei en juni 1996.

U-Raad Nieuws

De vergaderingen van de adviescommissies van de U-raad zijn openbaar. Om TUE’ers de gelegenheid te geven bij deze vergaderingen aanwezig te zijn, worden de agenda’s van de commissievergaderingen in Cursor gepubliceerd.
* Raadscommissie Beleidsontwikkeling, 13 en 20 mei om 15.00 uur in BG zaal 2: Verslag 1995.
* Raadscommissie Middelenplanning, 13 mei, om 16.30 uur in BG zaal 3, 20 mei, om 16.00 uur in BG zaal 3:
Richtlijnen begrotingsplannen 1997 en Initiële toewijzing 1997 met meerjarenperspectief.
Geïnteresseerden kunnen vergaderstukken ophalen bij het secretariaat van de U-raad, BG 0.2, tst. 2554.

Studentenkerk

Zondag 12 mei is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Studentenkapel, Kanaalstraat 6. Voorganger: André van Kempen. Er is crèche en kindernevendienst.