Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1164e vergadering van het college van bestuur d.d. 23 mei 1996
8558. De besluitenlijst van de 1163e vergadering van het CvB d.d. 9 mei wordt vastgesteld.
8559. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technologie Management Het college besluit prof. G. Sharman, MA,DIC,MBA, voor de periode van 1 juli 1996 tot 1 juli 1998 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werk- zaam te zijn op het vakgebied ‘International Value Added Logistics’.
B. Faculteit Technische Natuurkunde Het college besluit prof.ir. H. Leeg water voor de periode van 1 mei 1996 tot 1 mei 1999 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werk- zaam te zijn op het vakgebied ‘Systeem- en Regeltechniek’.
8560. Benoemingen
A. Bestuurscommissie Redactieraad TUECIS Het college besluit drs. E. Alten- burg te dechargeren van haar functie als lid van de Bestuurscom- missie Redactieraad TUECIS met ingang van 1 mei 1996 en drs. L. Verhelst te benoemen tot lid van de commissie voor de periode van 1 mei 1996 tot 1 mei 1998.
B. Bestuurscommissie Vredescentrum TUE Het college besluit prof.mag.arch. P. Schmid en prof.dr.ir. P. Schram te herbenoemen als lid van de Bestuurscommissie Vredes- centrum TUE voor de periode van 1 juni 1996 tot 1 juni 1998.
C. Bestuurscommissie Redactieraad Cursor Het college besluit F. Oving te benoemen tot studentlid van de Bestuurscommissie Redactieraad Cursor voor de periode van 1 mei 1996 tot 1 mei 1998.
8561. Portefeuilleverdeling CvB
Het college besluit tot vaststelling van de portefeuilleverdeling.
8562. EURANDOM
Het college besluit tot indiening van een aanvraag bij STIMULUS voor EURANDOM.
8563. Reorganisatieplan Arbo- en Milieuzorg TUE
Het college besluit het reorganisatieplan Arbo- en Milieuzorg TUE voor overleg aan te bieden aan het OPTUE.
8564. Reorganisatieplan CTT
Het college besluit het reorganisatieplan CTT voor overleg aan te bieden aan het OPTUE.
8565. Huurtarieven 1997
Het college besluit tot vaststelling van de huurtarieven voor 1996 alsmede voor 1997 tot en met 2001.
8566. Huisvestingstarieven (door)starters mbt BTD-gebouw (Multi Media Paviljoen)
Het college besluit het huisvestingstarief voor (door)starters voor vloer 1 van het BTD-gebouw vast te stellen op fl. 200,- per m2 per jaar voor een periode van vier jaar.
8567. Procedure-regels voor het studiejaar 1996/97 inzake inschrijving en collegegeld
Het college besluit tot vaststelling van de procedure-regels voor het studiejaar 1996/97 inzake inschrijving en collegegeld.
8568. Concept-planningschema juni 1996
Het college besluit tot vaststelling van het planningschema juni 1996.

Adviescommissies UR

De vergaderingen van de adviescommissies van de U-raad zijn openbaar. Hier volgen de vergadertijden en agendapunten.
* Raadscommissie Middelenplanning; 10, evt. 17 juni, 15.00 uur, BG zaal 3: Initiële Toewijzing 1997 met Meerjarenperspectief, Afwikkeling Saldi van Dienstverlening.
* Raadscommissie Onderwijs en Onderzoek: 11, evt. 18 juni, 15.30 uur, BG zaal 2: Studentenstatuut TUE 1996/97. Geïnteresseerden kunnen vergaderstukken ophalen bij het secretariaat van de U-raad, BG 0.2, tst. 2554.

U-Raad

De agenda van de 271e vergadering van de U-raad d.d. 24 juni bevat onder meer het Sociaal Jaarverslag, Benoemingen en de Initiële Toewijzing 1997 met Meerjarenperspectief. Ook de afwikkeling Saldi van Dienstverlening alsmede het Studentenstatuut TUE 1996/97 komen aan bod. BG, aanvang 16.00 uur.

Studentenkerk

Zondag 9 juni is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Studentenkapel. Het betreft de afscheidsdienst van Ada Rebel. Er is crèche en kindernevendienst. Na afloop is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van Ada. Zondag 16 juni aanvaardt zij een ambt in de Gereformeerde Kerk te Waalwijk.