Ander nieuws

Centraal Stembureau

Vacature U-raad geleding OBP
Doordat J. Boetzkes zijn zetel in de U-raad per 1 september ter beschikking heeft gesteld, is per 1 september een vacature ontstaan bij de geleding ondersteunend en beheerspersoneel van de fractie TH-één. Door toepassing van artikel 62 lid 1 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, is het Centraal Stembureau overgegaan tot het gekozen verklaren van A. Vermeulen-Adolfs miv de datum waarop het besluit van het CS onherroepelijk is geworden. Het desbetreffende procesverbaal ligt van 20 t/m 26 september ter inzage bij het CS (BG 3.03). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 63 lid 2 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, kan tijdens de hiervoor genoemde termijn door ieder lid van de universitaire gemeenschap tegen het hiervoor vermelde besluit van het CS schriftelijk beroep worden ingesteld bij het secretariaat van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Studentenkerk

Zondag 22 september is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Studentenkapel, Kanaalstraat 6. Voorganger is André van Kempen met als gast Sjef de Schepper. Er is crèche en kindernevendienst.
Het nieuwe najaarsprogram-ma van de ESK is sinds 1 augustus verkrijgbaar op het secretariaat, HG 1.12. De ope-ningstijden zijn als volgt: ma 9.30-11.30 uur, di. 9.30- 14.30 uur, wo. 9.00-11.00 uur.

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijsten van de 1172e en 1173e vergadering van het college van bestuur d.d. 22 en 29 augustus 1996.
8606./8611. De besluitenlijsten van de 1170e, 1171e en 1172e vergadering van het CvB d.d. 17 juli en 1 en 22 augustus worden vastgesteld.
8607. Benoemingen
Universitair Technologisch Instituut Medische Technologie
Het college besluit prof.dr. C. de Bruijn te benoemen tot directeur van het UTI MT en tot beheerder van de beheerseenheid UTI MT voor de periode van 1 september 1996 tot 1 september 1997.
8608. Regeling gebruik faciliteiten voor elektronische informatie-uitwisseling TUE
Het college besluit tot vaststelling van de regeling gebruik faciliteiten voor elektronische informatie-uitwisseling TUE.
8609. Regeling Afstudeerfonds TUE 1996/97
Het college biedt de U-raad een voorstel aan inzake de Regeling Afstudeerfonds TUE 1996/97.
8610. Stimuleringsfonds
Het college besluit een aanvraag van de faculteit TM voor één post-doc plaats en een aanvraag van de faculteit W voor twee post-doc plaatsen, te honoreren.
8612. Kwaliteit en studeerbaarheid
Het college biedt de U-raad een voorstel aan inzake de herziene versie van het Kwaliteitsmanagementplan Onderwijs TUE.
8613. Schoonmaakwerkzaamheden
Het college besluit de schoonmaakwerkzaamheden aan de TUE aan twee bedrijven te gunnen.