Ander nieuws

PV-nieuws

Sectie Filatelie
De algemene ledenvergadering is donderdag 31 oktober van 12.30 tot 13.30 uur, RC-zaal 1.30.

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1177e vergadering van het CvB d.d. 26 september 1996
8628. De besluitenlijst van de 1176e vergadering van het CvB d.d. 19 september 1996 wordt vastgesteld.
8629. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit dr.ir. P. van Laarhoven miv 1 oktober 1996 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Internationale en Distributielogistiek’.
B. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit prof.dr. A. Christer van 1 november 96 tot 1 november 97 te herbenoemen als deeltijd hoog-leraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Onderhoudsbeheersing’.
C. Faculteit Elektrotechniek
Het CvB besluit prof.dr. G. Acket van 1 juni 96 tot 1 oktober 2000 te herbenoemen als deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Halfgeleiderlasers’.
8630. Huisvesting TUE
Het CvB besluit tot vaststelling van een lijst van besluiten inzake huisvesting TUE en biedt de U-raad een voorstel terzake aan.

UR-nieuws

De vergaderingen van de adviescommissies van de U-raad zijn openbaar. Om leden van de TUE-gemeenschap de gelegenheid te geven bij deze vergaderingen aanwezig te zijn als een onderwerp behandeld wordt dat hun belangstelling heeft, worden de agenda’s van de commissievergaderingen elke maand in Cursor gepubliceerd.
* Raadscommissie Middelenplanning, maandag 14 oktober, 16.00 uur, zaal 3 van het bestuursgebouw. Aan de orde komt het Huisvestingsbeleid van de TUE. Vergaderstukken kunnen opgehaald worden bij het secretariaat van de U-raad, BG 0.2, tst. 2554.