Ander nieuws

De UR vergadert

De conceptagenda van de 277e vergadering van de U-raad op 16 december vermeldt het Tijdschema Verkiezingen, de Regeling Nevenwerkzaamheden en de Discussie Strategie TUE. Ook worden de begrotingen voor 1997 van de SSE en van de TUE behandeld, alsmede de Wijziging Bestuursregle-ment i.v.m. reorganisatie Bureau en verlenging zittingstermijn. Vervolgens komen het Beheersreglement en het Prestatiebeursfonds 96/97 aan bod. Als laatste punt voor de rondvraag wordt de Vergoeding Bestuurs-activiteiten TUE besproken.

PV-Nieuws

Kerstdiner
Op vrijdag 20 december organiseert de PV, mede namens het CvB, een kerstdiner voor vuttende en gepensioneerde TUE’ers en PV’ers. Om 17.00 uur heet dr.ir. Henk de Wilt hen welkom in de blauwe zaal van het auditorium. Daarna zal het Jaaroverzicht 1995 worden vertoond en is er gelegenheid het auditorium te bezichtigen. Het diner, in buffetvorm, begint om 19.00 uur. Aanmelden kan schriftelijk tot 6 december bij Cor Rooijakkers, RC 0.03.

Agenda winterprogramma
December
zo 01 St. Nicolaasfeest
wo 11 Kerstkienavond
do 12 Vertrek reis Londen
di 17 Kerstinkopen Maastricht/Valkenburg
wo 18 Kerststukjes maken
vr 20 Kerstdiner
vr 27 Kerstwintercircus


Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1184e vergadering van het college van bestuur d.d. 14 november 1996
8656. De besluitenlijst van de 1183e vergadering van het CvB d.d. 7 november 1996 wordt vastgesteld.
8657. Benoemingen
A. Bestuurscommissie Collectieve Ziektekostenverzekering
Het college besluit mr. J. Vincent te ontheffen van haar functie als lid, tevens voorzitter van de Bestuurscommissie Collectieve Ziektekostenverzekering en W. Klerx te benoemen tot voorzitter van deze bestuurscommissie per 1 november 1996.
B. Raad van Toezicht SSA
Het college biedt de U-raad een voorstel aan tot benoeming van twee leden in de Raad van Toezicht SSA.
8658. TUE-Onderzoekscholen
Het college besluit tot continuering van de TUE-Onderzoekschoolsubsidie voor de onderzoekschool Polymeren PTN en wijst kf 492.5 toe.

UR-Nieuws
Vergaderingen adviescommissies
De vergaderingen van de adviescommissies van de U-raad zijn openbaar. Om leden van de TUE-gemeenschap de gelegenheid te geven bij deze vergaderingen aanwezig te zijn, worden de agenda’s van de commissievergaderingen elke maand in Cursor gepubliceerd.
* Raadscommissie Onderwijs en Onderzoek: dinsdag 3 december, 16.00 uur, BG zaal 2; Prestatiebeursfonds 1996/97.
* Raadscommissie Beleidsontwikkeling: maandag 2 en 9 december, 16.00 uur, BG zaal 2; Wijziging Bestuursreglement TUE ivm reorganisatie Bureau, verlenging zittingstermijn en Beheersreglement.
* Raadscommissie Middelenplanning: maandag 2 en 9 december, 16.00 uur, BG zaal 3; Begroting SSE 1997, Begroting TUE 1997, Presidium, Vergoeding bestuursactiviteiten.
Vergaderstukken kunnen opgehaald worden bij het secretariaat van de U-raad, BG 0.2, tst. 2554.

Besluitenlijst UR

Besluiten genomen in de 276e vergadering van de universiteitsraad d.d. 18 november 1996
96.276.01. De U-raad besluit G. Pasmans en ir. J. van der Wielen-van de Wiel te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht Stichting Studenten Aktiviteiten voor de periode van 1 november 1996 tot 1 november 1999.
96.276.02. De U-raad besluit de Regeling Tempobeursfonds TUE 1996/97 vast te stellen.
96.276.03. De U-raad besluit de Bijlage Regeling Afstudeerfonds TUE 1996/97 vast te stellen.