Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijsten van de 1185e en 1186e vergadering van het college van bestuur d.d. 21 en 28 november 1996
8659./8662. De besluitenlijsten van de 1184e en 1185e vergadering van het CvB d.d. 14 en 21 november 1996 worden vastgesteld.
8660. Personeelsvoorstellen
Faculteit Werktuigbouwkunde
Het college besluit dr.ir. R. Baert voor de periode van 1 november 1996 tot 1 november 2001 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Verbrandingsmotoren’.
8661. Concept-planningschema december 1996 t/m februari 1997
Het college besluit tot vaststelling van het planningschema december 1996 t/m februari 1997.
8663.Benoemingen
A. Waarnemend directeur beheer faculteit WSK&I
Het college besluit de heer G.H. Pasmans te benoemen tot waarnemend directeur beheer van de faculteit WSK&I met ingang van 1 december 1996 voor een onbepaalde periode.
B. Gemeenschappelijke Commissie BMGT
Het college besluit dr.ir. C. van Overveld per 1 december 1996 te ontheffen van zijn functie als plaatsvervangend lid van de GK-BMGT als vertegenwoordiger van de faculteit Wiskunde en Informatica en in zijn plaats te benoemen dr. E. Kaasschieter voor de periode van 1 december 1996 tot 1 mei 1999.
8664. Reorganisatie Bureau van de Universiteit/Wijzigingen reglementen
Het college biedt de universiteitsraad een voorstel aan tot wijziging van het Bestuursreglement TUE 1994 en het Algemeen Beheersreglement TUE 1987 en het OPTUE een voorstel tot wijziging van het Kiesreglement Dienstcommissies TUE.
8665. TUE-subsidies voor onderzoekscholen in 1997
Het college besluit tot vaststelling van de notitie ‘TUE-subsidies voor onder-zoekscholen in 1997’ en zendt een mededeling terzake aan de faculteiten en de U-raad.
8666. TUE-Onderzoekscholen
Het college besluit tot:
a. continuering van de TUE-Onder-zoekschoolsubsidie voor COBRA (kf 500);
b. continuering van de TUE-participa-tiesubsidies voor de onderzoekscholen DISC, BOUW en NETHUR (elk kf 100);
c. toewijzing van het restant partici-patiesubsidie voor de onderzoekscholen Procestechnologie en Burgerscentrum (elk kf 30).
8667. Onderwijscapaciteit Biomedische Technologie
Het college stuurt de IBG een indicatieve opgave van de onderwijscapaci-teit Biomedische Technologie en zendt een mededeling terzake aan de U-raad.
8668. Regeling compensatie Prestatiebeursfonds cursusjaar 1996/97
Het college biedt de U-raad een voorstel aan inzake de Regeling compensatie Prestatiebeursfonds cursusjaar 1996/97 (eerstejaarsstudenten).
8669. Begroting 1997
Het college biedt de U-raad een voorstel aan inzake de Begroting 1997.
8670. Begroting SSE 1997
Het college biedt de U-raad een voorstel aan inzake de Begroting SSE 1997.

Centraal Stembureau

Vacature UR geleding OBP
Doordat drs. L. Bosma-Zabel haar zetel in de U-raad per 1 januari 1997 ter beschikking heeft gesteld, is per 1 januari 1997 een vacature ontstaan bij de geleding ondersteunend en beheersperso-neel van de Fractie Groepering ‘OBP-UR’. Door toepas- sing van artikel 62 lid 1 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, is het Centraal Stembureau overgegaan tot het gekozen verklaren van S.H. Ypma miv de datum waarop het besluit van het Centraal Stembureau onherroepelijk is geworden, doch niet eerder dan 1 januari 1997. Het desbetreffende procesverbaal ligt van 13 t/m 19 december ter inzage bij het Centraal Stembureau, BG 3.03. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 63 lid 2 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, kan tijdens de hiervoor genoemde termijn door ieder lid van de universitaire gemeenschap tegen het hiervoor vermelde besluit van het Centraal Stembureau schriftelijk beroep worden ingesteld bij het secretariaat van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Vacature UR geleding Studenten
Doordat F.R. Oving haar zetel in de U-raad per 1 januari 1997 ter beschikking stelt, ontstaat per 1 januari 1997 een vacature bij de geleding studenten van de fractiegroepering ‘Groep 2000/ISO’. Door toepassing van artikel 62 lid 1 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, is het Centraal Stembureau overgegaan tot het gekozen verklaren van J.C.J. Weijers miv de datum waarop het besluit van het Centraal Stembureau onherroepelijk zal zijn geworden. Het desbetreffende procesverbaal ligt van 13 t/m 19 december ter inzage bij het Centraal Stembureau, BG 3.03. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 63 lid 2 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, kan tijdens de hiervoor ge-noemde termijn door ieder lid van de universitaire gemeenschap tegen het hiervoor vermelde besluit van het Centraal Stembureau schriftelijk be-roep worden ingesteld bij het secretariaat van het College van Beroep voor Het Hoger Onderwijs, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Reduktieburo

Maandaanbiedingen
December
Bush: Razorblade Suitcase fl. 28,-
Recordable CD Maxell 74 min. 680 Mb fl. 17,50
Populaire kalenders 1997 fl. 12,-
2 x Fuji 200 asa 24 opn. fl. 8,95
Nietmachine fl. 7,-
5 x Maxell XL-II 90 min. cassettes incl. karaoke-CD fl. 18,50
Nieuw: de RB-CD-bon