Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1188e vergadering van het CvB d.d. 12 december 1996.
8680. De besluitenlijst van de 1187e vergadering van het CvB d.d. 5 december 1996 wordt vastgesteld.
8681. Personeelsvoorstellen
Het college besluit tot toekenning van een aantal bijzondere beloningen aan een aantal medewerkers.
8682. Benoemingen
A. College van Beroep voor de Examens
Het college besluit J. Huijnen, M. van Buul en P. Biemond te benoemen tot studentlid, R. van Montfoort te herbenoemen als studentlid, J. Klinkers en J. Kluijtmans te benoemen tot plaatsvervangend studentlid en L. Reubsaet te herbenoemen als plaatsvervangend studentlid van het College van Beroep voor de Examens voor de periode van 1 januari 1997 tot 1 januari 1998.
B. Wetenschappelijke commissie TUE-UM
Het college besluit prof.dr.ir. J. Janssen per 1 december 1996 te ontheffen van zijn functie als lid van de wetenschappelijke commissie TUE-UM en in zijn plaats te benoemen prof.dr.ir. P. v.d. Bosch voor de periode van 1 december 1996 tot 1 december 1999.
8683. TUE-Onderzoekscholen
Het college besluit tot continuering van de participatiesubsidie voor de onderzoekschool MIDEG van kf 100.
8684. KNAW-erkenningsaanvragen
Het college besluit tot het indienen van aanvragen voor erkenning door de KNAW voor een aantal onderzoekscholen.
8685. Reorganisatieplan op hoofdlijnen voor het Bureau van de Universiteit
Het college besluit tot goedkeuring van het reorganisatieplan op hoofdlijnen voor het Bureau van de Universiteit.
8686. Technologisch Top Instituut Metalen
Het college besluit te participeren in het Technologisch Top Instituut Metalen.

Besluitenlijst UR

Besluiten genomen in de 277e vergadering van de U-raad d.d. 16 december 1996.
96.277.01 De U-raad besluit de begroting van de SSE voor het jaar 1997 conform artikel 9, lid 1 sub d van de stichtingsstatuten goed te keuren, met dien verstande dat het subsidiebedrag wordt vastgesteld op NLG 1 mln.
96.277.02 De U-raad besluit:
1. de begroting TUE 1997 vast te stellen met dien verstande dat het bedrag van Mf 5 voor het Strategiefonds wordt ondergebracht in de Algemene bedrijfsreserve;
2. de exploitatiebegrotingen van de beheerseenheden vast te stellen;
3. het CvB te verzoeken de raad alsnog een afzonderlijk begrotings-voorstel voor te leggen betreffende de post ‘Strategiefonds’ die in de paragraaf Centrale stimulering wordt genoemd.
96.277.03 De U-raad besluit:
I. het Bestuursreglement TUE 1994 te wijzigen in dier voege dat artikel 28 komt te luiden: Artikel 28 (art. 9.57 WHW)
De centrale diensten van de universiteit zijn: de stafafdeling algemene zaken (het bureau van de universiteit), de bibliotheek, het rekencentrum, het facilitair bedrijf en een beperkt aantal nader door het CvB in overleg met de U-raad te bepalen andere stafafdelingen en service-eenheden;
II. geen opmerkingen te maken bij de voorstellen van het College van Bestuur tot het wijzigen van het Algemeen Beheersreglement TUE 1987, in het kader van de reorganisatie van het Bureau van de Universiteit.
96.277.04 De U-raad besluit de Regeling Prestatiebeursfonds TUE cursusjaar 1996/1997 vast te stellen.
96.277.05 De U-raad besluit de regeling vergoeding bestuursactiviteiten TUE, laatstelijk gewijzigd bij UR-besluit nr.
95.264.03, te verlengen tot 1 januari 1998.
96.277.06 De U-raad besluit in te stemmen met het voorgenomen beleid inzake TUE-subsidies onderzoekscholen, zoals verwoord in de notitie ‘TUE subsidies onderzoekscholen 1997’.