Ander nieuws

Besluitenlijst UR

Besluiten genomen in de 278e vergadering van de Universiteitsraad d.d. 20 januari
96.278.01 De U-raad besluit: de heer S.H. Ypma te benoemen tot lid van de raadscommissie Beleidsontwikkeling, de heer M.C. Splinter in de raadscommissie Middelenplanning en de Vertrouwenscommissie en de heer J.C.J. Weijers in de raadscommissie Middelenplanning, zulks met ingang van 1 februari 1997 en voor de duur van hun lidmaatschap van de U-raad.
96.278.02 De U-raad besluit: in het Bestuursreglement TUE 1994 een artikel 24a op te nemen dat luidt als volgt:
1. Ingesteld is het onderzoekinstituut ‘IPO, Centrum voor Onderzoek naar Mens-Systeem Interactie’.
2. Als meest gerede faculteit wordt aangewezen de faculteit Techno- logie Management.
3. Met inachtneming van het bepaal- de in lid 4 van dit artikel bepaalt de raad van de meest gerede facul- teit welke bevoegdheden bij faculteitsreglement worden over- gedragen aan het bestuur van het onderzoekinstituut.
4. De raad van de meest gerede facul- teit stelt een reglement voor het onderzoekinstituut vast. Daarin wordt in ieder geval geregeld dat benoeming door het College van Bestuur plaatsvindt van:
a. de voorzitter en de andere leden van het bestuur van het onder- zoekinstituut;
b. de voorzitter en de leden van de Raad van Advies; c. de weten- schappelijk directeur van het onderzoekinstituut.
96.278.03 De U-raad besluit:
I. Het Bestuursreglement TUE 1994 te wijzigen in dier voege dat het eerste lid van artikel 10 komt te luiden:
1. De zittingstermijn van de leden van de U-raad wordt voor wat betreft alle leden die op 30 juni 1997 zitting hebben, bepaald op een periode welke aanvangt op 1 juli 1997 en een einde neemt op het tijdstip waarop de invoering van titel 2 van hoofdstuk 9 van de WHW, zoals deze wet luidt na wijziging op basis van de Wet houdende wijziging van de WHW in verband met de be- stuursorganisatie van en mede- zeggenschap in universiteiten, is voltooid.
II. Het Algemeen Kiesreglement TUE 1994 te wijzigen in dier voege dat artikel 64 komt te vervallen en de artikelen 65, 66 en 67 worden vernummerd tot 64, 65 en 66.

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1191e vergadering van het College van Bestuur d.d. 16 januari 1997
8700. De besluitenlijst van de 1190e vergadering van het CvB d.d. 9 januari 1997 wordt vastgesteld.
8701. Personeelsvoorstellen
Faculteit Wiskunde en Informatica
Het College besluit prof.dr. A.G. de Kok voor de periode van 1 december 1996 tot 1 januari 1998 tevens te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Kwantitatieve Analyse van Logistieke Beheersingsproblemen’.
8702. Benoemingen
A. Bestuurscommissie Voorzieningen Gehandicapten Het College besluit mw. B. Masten- broek te benoemen tot student-lid van de Bestuurscommissie Voorzie- ningen Gehandicapten voor de periode van 1 februari 1997 tot 1 februari 1999.
B. Stafafdeling Personeel en Organi- satie Het College besluit de aanwijzing van M.M.C. Wagemakers tot plaatsvervangend beheerder van de Stafafdeling Personeel en Orga- nisatie voor de periode van 1 janu- ari 1997 tot 1 april 1997 goed te keuren.
C. Instellings Accountantsdienst Het College besluit de aanwijzing van drs. A.H.M. Lenders tot plaats- vervangend beheerder van de Instellings Accountantsdienst met ingang van 1 januari 1997 goed te keuren.
8703. Interfacultaire samenwerking op onderzoeksgebied
Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 200 uit het Centrale Stimuleringsfonds voor het interfacultaire project ‘Algebraic Methods for Analysing Industrial Production Processes.
8704. Centraal Stimuleringsfonds
Het College besluit tot toekenning van een subsidie t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie.
8705. Technologische Topinstituten
Het College biedt de U-raad een mededeling aan inzake Technologische Topinstituten.
8706. BMGT/Gerontechnologie
Het College besluit tot extra toewijzingen t.b.v. BMGT en Gerontechnologie van respectievelijk kf 125 en kf 114,5, t.l.v. het Centraal Stimuleringsfonds.