Ander nieuws

PV-Nieuws

* Op dinsdag 18 en 25 maart verzorgt Jan Loerakker, docent aan de Regionale Groenschool, opnieuw een cursus tuinverzorging. Deze cursus wordt gegeven in het PVOC en begint om 20.00 uur. De kosten bedragen fl. 10,- voor pv-leden, niet-leden betalen fl. 15,. Inschrijven kan in het PVOC op dinsdag of donderdag tussen 12.30-13.30 uur.
* Alle TUE-medewerk(st)ers worden uitgenodigd deel te nemen aan het OC&W-sporttoernooi, dat vrijdag 30 mei in Amsterdam wordt gehouden. De organiserende instelling is de Universiteit van Amsterdam. Er kan aan de volgende sporten worden deelgenomen: voetbal (alleen voor mannen), volleybal, badminton, tennis, tafeltennis, schaken, bridge en als keuzesport ‘een vaarpuzzeltocht’. Als de dienst het toelaat krijgt u hiervoor een vrije dag. Voor aanmelding tot uiterlijk 14 maart en informatie: Leo Schepers, tst. 2338, of Harry Theelen, tst. 3862.

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1195e vergadering van het college van bestuur d.d. 13 februari 1997
8723. De besluitenlijst van de 1194e vergadering van het CvB d.d. 6 februari 1997 wordt vastgesteld.
8724. Personeelsvoorstellen
A. Stan Ackermans Instituut
Het college besluit A. Vlemmings op zijn verzoek eervol ontslag te verlenen miv 1 november 1997.
B. Faculteit Bouwkunde
Het college besluit ir. J. Wessels op zijn verzoek eervol ontslag te verlenen miv 1 augustus 1997.
C. Dienst Studentenzaken
Het college besluit drs. E. Wardenaar op haar verzoek eervol ontslag te verlenen miv 1 maart 1997.
8725. Benoemingen
A. Stichting Inter Kommunikatie
Het college besluit S. Bavel te benoemen tot penningmeester van het bestuur van de Stichting Inter Kommunikatie voor de periode tot 1 januari 1998.
B. Bestuurscommissie Collectieve Ziektekostenverzekering
Het college besluit A. Sezin-Janssen te benoemen tot lid van de Bestuurscommissie Collectieve Ziektekostenverzekering voor de periode van 1 maart 1997 tot 1 maart 2001.
C. Projectgroep invoering MUB
Het college besluit tot instelling van de Projectgroep invoering MUB en ir. J. van Bergen te benoemen tot voorzitter, prof.dr. R. Metselaar, L. de Kort, ir. Chr. Huyskens, ir. H. Roumen, F. Treffers, mr. A. Balhuizen en ir. M. Horsten tot lid, prof.drs. M. Otto tot adviseur en mr.drs. B. Donders tot secretaris.

Besluitenlijst UR

Besluitenlijst van de 279e vergadering van de universiteitsraad d.d. 17 februari 1997
De U-raad neemt tijdens zijn 279e vergadering op maandag 17 februari 1997 een besluit inzake:
96.279.01 de notitie ‘Concurreren en samenwerken, Strategische schetsen van de Technische Universiteit Eindhoven, voorjaar 1997’ en besluit deze vast te stellen.

Studentenkerk

Als voorbereiding op de Goede Week wordt zondag 2 maart om 11.00 uur een oecumenische viering gehouden in de Studentenkapel, Kanaaldijk 6. Wim de Leeuw zal voorgaan tijdens deze dienst met als thema ‘Het tweede lied over de knecht des Heren’ (Jes. 49:1-7 ; Luc.11:14-28). Er is een crèche en kindernevendienst.

ESKafé
* In het kader van de veertigdagen- tijd zal André van Kempen in de serie ‘Religieuze muziek’ op woens- dag 5 maart een inleiding houden over de passie-muziek van J.S. Bach. Uiteraard zal er die avond ook veel muziek te beluisteren zijn.
* Wie zin en trek heeft, kan twee- wekelijks met een kleine vaste groep studenten mee-eten. Geef je snel op bij het secretariaat, want woensdag 5 maart is het weer raak om 18.00 uur.