Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1203e vergadering van het CvB d.d. 17 april 1997
8768. De besluitenlijst van de 1202e vergadering van het CvB d.d. 10 april 1997 wordt vastgesteld.
8769. Benoemingen
A. Bestuurscommissie Redactieraad TUECIS
Het CvB besluit M. van Buijtenen, ir. M. van de Woude, drs. M. Jentjens-de Wijs, drs. W. Gaasendam, mr.drs. B. Donders, ing. A. Kuiper en ir. R. Helwig te herbenoemen als lid en E. Bonfrère te benoemen tot lid van de Bestuurscommissie Redactieraad TUECIS voor de periode van 1 mei 1997 tot 1 mei 1999.
B. Bestuurscommissie Vredescentrum
Het CvB besluit dr.ir. A. Lambert ter herbenoemen als lid van de Bestuurscommissie Vredescentrum TUE voor de periode van 1 december 1996 tot 1 december 1998 en dr.ir. B. van de Sijde als plaatsvervangend lid van 1 maart 1997 tot 1 maart 1999.
C. Bestuur Onderzoekschool COBRA
Het CvB besluit dr.ir. J. Pals per 1 januari 1997 te dechargeren van zijn functie als lid van het bestuur van de Onderzoekschool COBRA en prof.dr. B. Verbeek te benoemen tot lid voor de periode van 1 januari 1997 tot 1 januari 2002.
8770. TUE-Onderzoekscholen
Het CvB besluit tot toekenning van een subsidie van kf 500 tbv de onder-zoekschool J. Schouten Instituut.
8771. Ontzegging gebruik computer- en netwerkfaciliteiten
Het CvB besluit om een student voor de duur van twee maanden de toegang en het gebruik van de computer- en netwerkfaciliteiten van de TUE te ontzeggen.

Studenten decanen

ROTS-ondersteuning
Op grond van de Regeling Ondersteuning Technische Studenten (ROTS) kunnen studenten van de opleidingen Wiskunde, Informatica, Scheikunde, Werktuigbouwkunde, Natuurkunde, Elektrotechniek en Bouwkunde onder bepaalde voorwaarden in aan-merking komen voor financiële ondersteuning. Studenten Informatietechniek vallen onder een vergelijkbare regeling die door de faculteit Elektrotechniek is getroffen. De ROTS-regeling geldt voor de generaties 91 t/m 94, met uitzondering van Bouwkunde: voor deze opleiding is de regeling beperkt tot generatie 94. De ROTS-ondersteuning sluit aan op de vijfjarige beursperiode en duurt maximaal zes maanden. De hoogte is gerelateerd aan de basisbeurs voor uitwonenden. Het Bureau Studentendecanen heeft onlangs een aanvraag-formulier toegezonden aan de studenten die in 1992 zijn begonnen met een van bovengenoemde opleidingen, inclusief Informatietechniek. Heb je geen aanvraagformulier ontvangen, terwijl je van mening bent wél voor ROTS in aanmerking te komen, dan kun je een aanvraagformulier afhalen bij het Bureau Studentendecanen, HG 0.08.

Studentenkerk

Zondag 18 mei (1e Pinksterdag) is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Studentenkapel, Kanaaldijk 6. Voorganger is Wim de Leeuw. Er is kindernevendienst en een crèche.