Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1214e vergadering van het College van Bestuur d.d. 17 juli 1997
8826. De besluitenlijst van de 1213e vergadering van het College van Bestuur d.d. 3 juli 1997 wordt vastgesteld.
8827. Personeelsvoorstellen
- Faculteit Bouwkunde
Het College besluit om prof.ir. W.H.J. v.d. Bergh voor de periode van 1 mei 1997 tot 1 mei 2002 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Architectonisch Ontwerpen’.
- Faculteit Scheikundige Technologie
Het College besluit om dr.ir. J.Th.F. Keurentjes, met ingang van 1 november 1997 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Proces- en Apparaatontwerp’.
8828. Benoemingen
- CCTO
Het College besluit prof.dr.ir. J.E. Rooda te benoemen tot lid van de Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper voor de periode van 1 juli 1997 tot 1 juli 1999.
- Stichting Postdoctoraal Onderwijs in de Regeltechniek
Het College besluit prof.dr.ir. J.J. Kok te herbenoemen als lid van de Stichting Postdoctoraal Onderwijs in de Regeltechniek voor de periode van 1 juli 1997 tot 1 juli 1999.
- Faculteit Werktuigbouwkunde
Het College besluit de aanwijzing door de directeur beheer van de faculteit Werktuigbouwkunde van de heer G.H. Pasmans tot plaatsvervangend beheerder van de faculteit Werktuigbouwkunde voor de periode van 21 juli tot en met 8 augustus 1997 goed te keuren.
- Faculteit Bouwkunde
Het College besluit de aanwijzing door de directeur beheer van de faculteit Bouwkunde van de heer G.H. Pasmans tot plaatsvervangend beheerder van de faculteit Bouwkunde voor de periode van 14 juli tot en met 11 augustus 1997 goed te keuren.
- Faculteit Scheikundige Technologie
Het College besluit de aanwijzing door de directeur beheer van de faculteit Scheikundige Technologie van prof.dr. R.A. van Santen tot plaatsvervangend beheerder van de faculteit Scheikundige Technologie voor de periode van 4 tot en met 15 augustus 1997 goed te keuren.
8829. Regeling vergoeding raadsactiviteiten studenten TUE 1998
Het College besluit tot vaststelling van de Regeling vergoeding raadsactiviteiten studenten 1998 en zendt terzake een mededeling aan de Universiteitsraad.
8830. Saldi-afwikkeling en resultaatbestemming 1996
Het College besluit tot vaststelling van de saldi-afwikkeling en resultaatbestemming 1996 en zendt terzake een mededeling aan de Universiteitsraad.
8831. Omvorming Overleg
Het College besluit tot omvorming van het interne overleg met ingang van 1 september a.s. en zendt terzake een mededeling aan de Universiteitsraad.
8832. Samenwerkingsovereenkomst
Het College besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het TTI-Polymeren.
8833. CICA-huis
Het College besluit tot verkoop van het CICA-huis in Tanzania en verleent mandaat tot verkoop aan hoofd CICA.

Vacature UR

Doordat H.J.J. Verheijen zijn zetel in de Universiteitsraad per 1 september 1997 ter beschikking stelt, ontstaat per 1 september 1997 een vacature bij de geleding studenten van de Fractie Groepering ‘TH-één’. Door toepassing van artikel 62 lid 1 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, is het Centraal Stembureau overgegaan tot het gekozen verklaren van Y.J.G. van de Vijver met ingang van de datum waarop het besluit van het Centraal Stembureau onherroepelijk zal zijn geworden. Het desbetreffende procesverbaal ligt van 5 t/m 11 september ter inzage bij het Centraal Stembureau (BG 3.03). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 63 lid 2 van het Algemeen Kiesreglement TUE 1994, kan tijdens de hiervoor genoemde termijn door ieder lid van de universitaire gemeenschap tegen het hiervoor vermelde besluit van het Centraal Stembureau schriftelijk beroep worden ingesteld bij het secretariaat van het College van Beroep H.O., secretariaat: Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Honorering aanvragen SFSE

Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven (SFSE), bedoeld om activiteiten en initiatieven van studenten te steunen, heeft in het collegejaar 1996/1997 aanvragen gehonoreerd van:
- Stichting Europese Week Eindhoven: garantie en gift (bijdrage organisatiekosten);
- SSRE-dispuut Latent Talent: gift (bijdrage artistieke begeleiding bij opvoering toneelstuk);
- Schaatsvereniging Isis: garantie en gift (organisatie Sport Informatie- markt 1997);
- Stichting VIRUS: gift (organisatie cultureel festival);
- Stichting Certamen de Tunas: garantie en gift (organisatie Cert- amen);
- Sportvereniging All Terrain: gift (bijdrage bouw klimtoren);
- AEGEE-Eindhoven: gift (aanschaf T- shirts t.b.v. Travelling Summer University);
- StIK Intro ’97: lening (t.b.v. voor fi- nanciering T-shirts Kroegentocht);
- Intro Slotspektakel: gift (organisa- tie Super-BBQ en Openluchtfilm);
- SVV Tamar: garantie (organisatie tweedaags buitentoernooi);
- Skatevereniging Disaster Area: gift (bijdrage bouw van een vert).
Voor informatie/indienen van een schriftelijk verzoek om financiële steun kan men terecht bij de adviseur van het bestuur SFSE: Elly van den Broek-Dingen, John F. Kennedylaan 3, 5612 AB Eindhoven (tst. 4182).