Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1232e vergadering van het College van Bestuur d.d. 18 december 1997
8916. De besluitenlijst van de 1231e vergadering van het College van Bestuur d.d. 11 december 1997 wordt vastgesteld.
8917. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Wiskunde en Informatica
Het College besluit dr.ir. J.H. van Schuppen voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 januari 2001 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Stochastische systeemtheorie’.
B. Faculteit Elektrotechniek
Het College besluit prof.dr.ir. E.M.H. Kamerbeek voor de periode van 1 januari tot 1 april 1998 te herbenoemen als deeltijd hoogle- raar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Mini-elektro-mecha- nica’.
C. Faculteit Bouwkunde
Het College besluit prof.ir. H.J.M. Ruijssenaars voor de periode van 1 november 1997 tot 1 november 2000 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Architectuur’.
D. Faculteit Technische Natuurkunde
Het College besluit dr. L.J. van IJzendoorn met ingang van 1 januari 1998 te benoemen tot universitair hoofddocent om werk- zaam te zijn op het vakgebied ‘Kernfysische technieken in fysisch/ chemisch materiaalkundig onder- zoek’.
E. Faculteit Wiskunde en Informatica
Het College besluit prof.dr. A.G. de Kok, voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 januari 2001 te herbe- noemen als deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Kwantitatieve analyse van logis- tieke beheersingsproblemen’.
F. Faculteit Technologie Management
Het College besluit dr. A. Kohlrausch, voor de periode van 1 februari 1998 tot 1 februari 2003 te benoemen tot deeltijd hoogle- raar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Multisensorische percep- tie’.
G. Faculteit Scheikundige Technologie
Het College besluit dr.ir. J.C. Schouten, met ingang van 1 april 1998 te benoemen tot hoogleraar, om werkzaam te zijn op het vakge- bied ‘Chemische Technologie’.
H. Faculteit Technologie Management
Het College besluit dr. M. Rauterberg, voor de periode van 1 mei 1998 tot 1 mei 2003 te benoe- men tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Human Communication Technology’.
8918.

A. College van Beroep verkiezingen dienstcommissies
Het College besluit tot decharge van de leden van het College van Beroep verkiezingen dienstcommis- sies m.i.v. 1 januari 1998.
B. Centraal Stembureau
Het College besluit mr. H.F.F. de Bree en ir. P. van Oosterhoudt te dechargeren als voorzitter resp. eerste plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Stembureau en mr.drs. B.C. Donders te benoemen tot voorzitter van het Centraal Stembureau, voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 januari 2000.
C. Student-adviseurs
Het College besluit D.J.F. van Kemenade en F.P. Treffers te be- noemen als student-adviseur van het faculteitsbestuur Elektrotech- niek resp. Bouwkunde, voor de periode van 1 januari tot 1 septem- ber 1998.
8919. UTI-MT
Het College besluit prof.dr. C.H.M.M. de Bruijn te herbenoemen als directeur en beheerder van het UTI-MT voor de periode van 1 januari tot 1 september 1998.
8920. Stimuleringsfonds 1997
Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 105 t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie en een subsidie van kf 57,5 voor een post-doc plaats bij de faculteit Wiskunde en Informatica.
8921. TUE-Onderzoekscholen
Het College besluit tot toekenning van een TUE-onderzoekschoolsubsidie van kf 500 aan de onderzoekscholen EIDMA en COBRA en een TUE-participatiesubsidie van kf 100 aan de onderzoekscholen DISC, NETHUR en BOUW.
8922. Regeling vergoeding bestuursactiviteiten TUE
Het College besluit tot vaststelling van de Regeling vergoeding bestuursactiviteiten TUE.
8923. Herstructurering BTD/VGB
Het College besluit tot het voornemen de Bouwtechnische Dienst van het Facilitair Bedrijf en het Vastgoedbedrijf te herstructureren.
8924. Opening gebouw ST
Het College besluit kf 100 toe te kennen aan de faculteit Scheikundige Technologie als bijdrage in de kosten voor de opening van het gebouw ST.
8925. Pauluskerk Het College besluit tot een bijdrage van kf 5 aan de Pauluskerk te Rotterdam.