Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1215e vergadering van het College van Bestuur d.d. 31 juli 1997
8834. De besluitenlijst van de 1214e vergadering van het College van Bestuur d.d. 17 juli 1997 wordt vastgesteld.
8835. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Werktuigbouwkunde
Het CvB besluit om prof.dr.ir. A.C. Brombacher voor de periode van 1 juli 1997 tot 1 juli 2002 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Bedrijfszekerheid en Kwaliteitszorg’.
B. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit om prof.dr. L. Verhoef voor de periode van 1 september 1997 tot 1 september 1998 te herbenoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Ondernemerschap in Kleine en Middelgrote Organisaties’.
C. Faculteit Werktuigbouwkunde
Het CvB besluit om prof.dr. A.K. Chesters voor de periode van 1 juli 1997 tot 1 juli 2002 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Meerfasenstroming’.
D. Faculteit Werktuigbouwkunde
Het CvB besluit om prof.dr. H. Nijmeijer voor de periode van 1 september 1997 tot 1 september 2002 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Niet-lineaire Systeem- en Regeltheorie’.
8836. Benoemingen
A. Stichting Instituut Interface
Het CvB besluit ir. J.Th.G. Wessels te dechargeren als lid van de Stichting Instituut Interface met ingang van 1 augustus 1997 en ir. H.G.A. Rikhof te benoemen tot lid van het bestuur met ingang van bovengenoemde datum voor een onbepaalde tijd.
B. TUE Holding BV
Het CvB besluit drs. B.P. Hiddinga met ingang van 1 augustus 1997 te benoemen tot statutair directeur van de TUE Holding BV.
C. TUE Holding BV
Het CvB besluit de heren Th. Hurks, ir. W.A. Koumans en C.P.M. Pijnen te benoemen tot commissarissen van de TUE Holding BV met ingang van 1 augustus 1997.
D. Wetenschap & Techniekweek
Het CvB besluit ir. J.Th.G. Wessels te dechargeren als lid van de Bestuurscommissie Wetenschap & Techniekweek met ingang van 1 augustus 1997 en ir. H.G.A. Rikhof te benoemen tot lid van de Bestuurscommissie met ingang van bovengenoemde datum voor een onbepaalde periode.
E. Facilitair Bedrijf
Het CvB besluit de aanwijzing door de directeur Facilitair Bedrijf van de heer R. van der Weij tot plaatsvervangend beheerder Facilitair Bedrijf voor de periode van 28 juli tot 15 augustus 1997 goed te keuren.
8837. TUE Holding BV
A. Het CvB besluit zijn goedkeuring te hechten aan de gewijzigde concept-statuten voor de TUE Holding BV en tevens tot oprichting van de TUE Holding BV.
B. Het CvB besluit het bedrag voor de vergoeding aan commissarissen van de TUE Holding BV vast te stellen.
C. Het CvB besluit drs. B.P. Hiddinga en ir. H.P.J.M. Roumen c.q. mr. H.F.F. de Bree te machtigen om namens het CvB te compareren bij het verlijden van de notariële akte tot op- richting van de TUE Holding BV.

CvB Nieuws

Gelet op artikel 9.13 van de Wet op het hoger onderwijs en onderzoek en het terzake gevoerde overleg met de vertrouwenscommissies uit de faculteitsraden besluit het College van Bestuur tot de navolgende benoemingen in faculteitsbesturen met ingang van 1 september 1997:
1. Faculteit Technologie Management
Prof.dr. W. van Gelder, tot decaan tot 21 augustus 2001, prof.dr. P.M. Bagchus, tot derde lid en ir. M.J.M. Verbruggen, tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001;
2. Faculteit Wiskunde en Informatica
Prof.dr. J.C.M. Baeten, tot decaan, prof.dr. J.K. Lenstra, tot derde lid, G.H. Pasmans, tot directeur bedrijfsvoering, allen tot 1 september 1999 en P.D. Biemond, tot studentadviseur tot 1 september 1998;
3. Faculteit Technische Natuurkunde
Prof.dr. W.J.M. de Jonge, tot decaan, G.H. Pasmans, tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001, dr. R.G. van Welzenis tot derde lid, tot 1 september 1999 en J.C.A. Roijers tot student-adviseur tot 1 januari 1998;
4. Faculteit Werktuigbouwkunde
Prof.dr.ir. M.J.W. Schouten, tot decaan tot 1 september 2000, prof.dr.ir. H.E.H. Meijer tot derde lid en H.A.J. Hendriks tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001;
5. Faculteit Elektrotechniek
Prof.dr.ir. W.M.G. van Bokhoven tot decaan en dr.ir. J.M. Wetzer tot derde lid, beiden tot 1 september 2001;
6. Faculteit Scheikundige Technologie
Prof.dr. R. Metselaar tot decaan, prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg tot derde lid, L.W.J.C. de Kort, tot directeur bedrijfsvoering, allen tot 1 september 2001 en M.H.L. Reubzaet tot studentadviseur tot 1 september 1998;
7. Faculteit Bouwkunde
Prof.dr.ir. J.G.M. Kerstens, tot decaan, ir. H.G.A. Rikhof, tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001 en F.P. Treffers tot studentadviseur tot 1 januari 1998.

Centraal Stembureau

Kiezersregisters ter inzage
Vrijdag 5 september is de laatste dag waarop de kiezersregisters nog ter inzage liggen. Kiesgerechtigden die nadat de kiezersregisters zijn vastgesteld door het Centraal Stembureau, niet in de kiezersregisters voorkomen, kunnen zich niet kandidaat stellen en kunnen op 4 december niet stemmen. De kiezersregisters liggen van 9.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur ter inzage op de volgende plaatsen: de faculteitssecretariaten van Technologie Management (PAV A.3), Wiskunde en Informatica (HG 6.19), Technische Natuurkunde (NL A 01.44), Werktuigbouwkunde (WH 2.127), Elektrotechniek (EH 1.10), Scheikundige Technologie (SH 1.03), Bouwkunde (HG 5.43), het Centraal Stembureau (BG 3.03), het Studenten Service Centrum (HG 0.08).
Dinsdag 9 en woensdag 10 september liggen de schriftelijk ingediende ver-zoeken tot verbetering, en de ambtshalve door het Centraal Stembureau aangebrachte verbeteringen van de kiezersregisters, die zijn aangelegd voor de verkiezingen van de leden van de raden, ter inzage bij het secretariaat van het Centraal Stembureau. Tijdens deze twee dagen kunnen schriftelijk bezwaren tegen de voorgestelde verbeteringen worden ingediend bij het Centraal Stembureau door: ieder lid van de universitaire gemeenschap, waar het de verkiezing van de personeels- en studentleden voor de universiteitsraad betreft; ieder lid van een faculteitsgemeen-schap, waar het de verkiezing van de personeels- en studentleden voor een faculteitsraad betreft; iedere belanghebbende, waar het de verkiezing van de leden voor de dienstraden betreft.
Op 11 september stelt het Centraal Stembureau in een openbare zitting de kiezersregisters vast. Deze zitting vindt plaats in vergaderzaal 3 in het bestuursgebouw; aanvang 10.00 uur.

Studentenkerk

- Studentenkapel
Zondag 7 september is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Studentenkapel, Kanaaldijk 6. Voorganger: Martin van Moorsel. Er is een crèche en een kindernevendienst. Heb je zin om actief te zijn tijdens de vieringen? Meld je dan aan voor het koor of de liturgiegroep.
- ESKafé
Elke woensdag ben je welkom om samen met andere studenten te komen eten. We beginnen om 18.00 uur met een meditatief moment op de lege maag. Geef je op bij het secretariaat als je mee wilt eten en/of koken. Vanaf 22.00 uur is de bar open en kun je binnen lopen voor een gesprek.
- Activiteiten in W&S
Het inloopuur van is 12.30-13.30 uur, W&S 0.4 t/m 0.6, met daarbij de gelegenheid om een van de pastores te ontmoeten, of om een afspraak met hem/haar te maken voor een gesprek elders.
Vanaf 17 september elke veertien dagen yoga en vanaf 24 september elke veertien dagen Zen, op woensdag van 12.00-12.45 uur.
- Amnesty schrijfgroep
Brieven schrijven aan regeringsleiders om politieke gevangenen vrij te krijgen. Er zijn voorbeeldbrieven aanwezig. Donderdag 4 september van 12.30-13.30 uur in het auditorium.

Voor verdere informatie of een gratis abonnement op ons maandblad: secretariaat ESK, W&S 0.4, tst. 2627. Dinsdag 9.00-14.30 uur en donderdag 9.00-12.30 uur.