Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1238e vergadering van het College van Bestuur d.d. 30 maart 1998 8967. De besluitenlijst van de 1237e vergadering van het CvB d.d. 16 maart 1998 wordt vastgesteld. 8968. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Elektrotechniek Het CvB besluit dr.ir. J.M. Wetzer met ingang van 1 juni 1998 eervol ontslag te verlenen.

B. Faculteit Bouwkunde Het CvB besluit ir. F. van Herwijnen met ingang van 1 april 1998 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakge- bied ‘Konstruktief Ontwerpen’.

C. Faculteit Elektrotechniek Het CvB besluit dr.ir. J. van Meer- bergen voor de periode van 1 april 1998 tot 1 april 2001 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werk- zaam te zijn op het vakgebied ‘Multimedia Systemen op Silicium’.

D. Faculteit Wiskunde en Informatica Het CvB besluit dr.ir. J.J. van Wijk voor de periode van 1 juni 1998 tot 1 juni 2000 te benoemen tot univer- sitair hoofddocent om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Computer Graphics’. 8969. Benoemingen

A. Faculteit Elektrotechniek Het CvB besluit dr.ir. M.J. Bastiaans te benoemen tot lid van de Bestuurs-commissie Bibliotheek als vertegenwoordiger van de faculteit Elektrotechniek voor de periode van 1 december 1997 tot 1 decem- ber 1999.

B. Faculteit Elektrotechniek Het CvB besluit dr.ir. J.M. Wetzer te dechargeren als derde lid van het bestuur van de faculteit Elektro- techniek met ingang van 1 juni 1998.

C. Projectgroep invoering MUB Het CvB besluit tot decharge van de leden van de Projectgroep invoe- ring MUB. 8970. Besluit inzake AIO-honorering Het CvB besluit tot het voornemen de AIO-honorering te wijzigen. 8971. Stimuleringsfonds Het CvB besluit tot toekenning van een subsidie van kf 108 t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie. 8972. Reglement Universiteitsraad TUE 1998 Het CvB besluit tot vaststelling van het Reglement Universiteitsraad TUE 1998 8973. Projectvoorstellen derde tranche Studeerbaarheidsfonds Het CvB besluit tot vaststelling van de projectvoorstellen derde tranche Studeerbaarheidsfonds. 8974. Bijzondere leerstoel ‘Technologie van de glasfabricage’ Het CvB besluit tot intrekking, met ingang van 1 juli 1998, van de bevoegdverklaring van de Stichting Nationaal Comite Nederlandse Glasindustrie voor de bijzondere leerstoel ‘Technologie van de glasfabricage’. 8975. Stafafdeling Onderzoek Het CvB besluit per 1 april 1998 tot instelling van de beheerseenheid Stafafdeling Onderzoek (SOZ) en benoemt tot hoofd en beheerder daarvan drs. H.W. Waaijers. 8976. Bureau for International Activities (BIA) Het CvB besluit per 1 april 1998 tot samenvoeging van het bureau CICA en het Bureau Buitenland tot het nieuwe Bureau for International Activities (BIA) binnen de Stafafdeling Algemene Zaken. 8977. Bureau BMGT Het CvB besluit per 1 april 1998 tot het overbrengen van het Bureau BMGT van de faculteit Technologie Management naar de faculteit Werktuigbouwkunde. 8978. EUFORCE Het CvB besluit tot vaststelling van het bedrijfsplan EUFORCE en tot toekenning van een bijdrage. 8979. Regeling vergoeding dienstreizen TUE 1998 Het CvB besluit tot vaststelling van de Regeling vergoeding dienstreizen TUE 1998.