Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1242e vergadering van het College van Bestuur d.d. 25 mei 1998
9001. De besluitenlijst van de 1241e vergadering van het CvB d.d. 11 mei 1998 wordt vastgesteld.
9002. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit prof.dr. G.J. Sharman voor de periode van 1 juli 1998 tot 1 juli 2002 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Value-added Logistics’.
B. Faculteit Elektrotechniek
Het CvB besluit tot toekenning van een gratificatie aan een medewerker van de faculteit Elektrotechniek.
9003. Benoemingen
A. Bestuurscommissie Techniek en Ethiek
Het CvB besluit mw. I. Ivkovic voor de periode van 1 juni 1998 tot 1 juni 1999 te benoemen tot studentlid van de Bestuurscommissie Techniek en Ethiek.
B. Gemeenschappelijke Commissie Universitaire Lerarenopleidingen
Het CvB besluit prof.dr. F.J.J. van Loo, prof.dr. M.J.A. de Voigt en prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg te herbenoemen als leden van de Gemeenschappelijke Commissie Universitaire Lerarenopleidingen als vertegenwoordiger voor de faculteiten Scheikundige Technologie, Technische Natuurkunde resp. Wiskunde en Informatica voor de periode van 1 mei 1998 tot 1 mei 2001.
C. Faculteit Wiskunde en Informatica
Het CvB besluit mw. drs. S. Udo te benoemen tot directeur bedrijfsvoering van de faculteit Wiskunde en Informatica m.i.v. 1 juli 1998.
9004. TUE Onderzoekscholen
Het CvB besluit tot toekenning van een TUE onderzoekschoolsubsidie van kf 500 aan de onderzoekscholen NIOK/SKI, CPS, J.F. Schouten Instituut en Polymeren PTN en een TUE participatiesubsidie van kf 80 resp. kf 100 aan de onderzoekscholen J.M. Burgerscentrum resp. Nethur.
9005. Stimuleringsfonds 1998
Het CvB besluit tot toekenning van een subsidie van kf 180, t.b.v. een onderzoek op het gebied van Systems Engineering bij de faculteit Werktuigbouwkunde.
9006. Bezuinigingstaakstelling Centrale Middelen
Het CvB besluit tot invulling van de bezuinigingstaakstelling op de Centrale Middelen van de TUE voor 1998.
9007. Bijzondere leerstoel ‘Toegankelijkheid’
Het CvB besluit tot intrekking, met ingang van 1 juni 1998, van de bevoegdverklaring van de Stichting Bouwen voor iedereen voor de bijzondere leerstoel ‘Toegankelijkheid’.