Ander Nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijsten van de 1218e en 1219e vergadering van het CvB d.d. 11 en 18 september 1997 8854./8857. De besluitenlijsten van de 1217e en 1218e vergadering van het College van Bestuur d.d. 4 en 11 september 1997 worden vastgesteld.
8855. Benoemingen bestuurscommissie Kennis- en technologietransfer TUE
Het College besluit de bestuurscommissie Kennis- en technologietransfer TUE te dechargeren.
8856. Samenwerkingsovereenkomst KUB-TUE
Het College biedt de U-raad een voorstel aan inzake de samenwerkingsovereenkomst KUB-TUE.
8858. Benoemingen
A. StudentenAdviesCommissie VSNU
Het College biedt de U-raad een voorstel aan inzake de voordracht van een TUE-vertegenwoordiger in de StudentenAdviesCommissie van de VSNU.
B. Disciplineoverlegorgaan Natuur en Fundamentele Techniek
Het College besluit prof.dr. J.C.M. Baeten bij de VSNU voor te dragen als TUE-vertegenwoordiger in het Disciplineoverlegorgaan Natuur en Fundamentele Techniek.
8859. Personeelsvoorstellen
Het College besluit tot uitbreiding van de werktijd van een medewerker.
8860. Stimuleringsfonds 1997
Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 50 t.b.v een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie.
8861. Bijzondere leerstoel
Het College besluit tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Radboudstichting voor de bijzondere leerstoel Wijsbegeerte in relatie tot de Christelijke Levensbeschouwing en stemt in met de voorgenomen herbenoeming van de bezetter van deze leerstoel.

Centraal Stembureau

Verkiezingen TUE 1997
- Einde kandidaatstellingstermijn: De termijn van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden voor de UR, FR, MR-IPO en DR eindigt 3 oktober om 17.00 uur. Kandidatenlijsten die hierna worden ingediend, worden niet meer door het CS geaccepteerd. Voor de nodige formulieren en/of meer informatie kan men terecht bij het CS.
- Onderzoek geldigheid kandidaatstelling en herstel verzuimen: In de periode van 6 t/m 17 oktober onderzoekt het CS de geldigheid van de kandidaatstellin-gen. Op 20 en 21 oktober kunnen de verzuimen, die door het CS zijn ge-constateerd, hersteld worden. De be-trokken indieners van de kandidaat-stellingen worden tijdig van de verzuimen in kennis gesteld.
- Vaststelling kandidaatstelling raden: Op 22 oktober beslist het CS in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten voor de verkiezing van de leden voor de raden; aanvang 10.00 uur, zaal 3 BG. Van 23 t/m 29 oktober ligt het desbetreffende besluit bij het CS ter inzage. Tegen dit besluit kan in dezelfde periode door ieder personeelslid dan wel organisatie van overheidspersoneel schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het CvB.
- Stembureauleden gevraagd: Personeelsleden en studenten die belangstelling hebben om op 4 december van 8.30 uur tot na de verwerking van het stemmateriaal, dat niet eerder dan om 17.00 uur aanvangt, zitting te nemen in één van de stembureaus, kunnen een aanmeldingsformulier aanvragen bij Claire Holthaus, secretaris CS, BG 3.03, tst. 2133. Belangstellenden dienen er rekening mee te houden dat kandidaten voor de U-raad, de faculteitsraden, de medezeggenschapsraad IPO en de dienstraden niet benoemd kunnen worden in een stembureau. Personeelsleden die door het CS worden aangewezen om in een stembureau zitting te nemen, hoeven daarvoor geen verlof op te nemen. Alle stembureauleden die daadwerkelijk in een stembureau zitting hebben genomen, ontvangen na de zitting een vergoeding van fl. 80,-.

Studentenkerk

- Zondag 5 oktober vindt om 11.00 uur in de Studentenkapel, Kanaaldijk 6, een oecumenische viering plaats. Voorganger: Martin van Moorsel. Er is crèche en kindernevendienst.
- Bijbels ABC: Zo heet een boekje van Miskotte, één van de belangrijkste theologen die Nederland heeft gekend.
In weerwil van de titel is het niet zo eenvoudig. We willen dit boek samen lezen, gedurende een uurtje per week, en er samen over van gedachten wisselen. De groep is ook open voor niet-(meer)studerenden. Elke maandag van 19.00-20.00 uur, de eerste keer op 6 oktober.
Contactpersoon: Wim de Leeuw, tel. 2453600.
- Lezen literair lezen: Waarom zou je samen een boek lezen? Je haalt er meer uit en je leest boeken die je anders misschien niet zou lezen. De groep staat voor iedereen open, met of zonder literatuurkennis. Voor oktober: Chaim Potok met Mijn naam is Asher Jev. Eerste maandag van de maand om 20.15 uur. Contactpersoon: Marleen Jansen, tel. 2422341.
- Abdijweekend: Een lang weekend het leven delen van de Trappisten in de Achelse Kluis. Een sfeer van bezinning in een rustige omgeving. Even ophouden met je dagelijks werk. Er is ook ruimte voor groeps- gesprekken of een persoonlijke ontmoeting met één van de vaste bewoners van het klooster. Contactpersoon: Martin van Moorsel.
Opgave bij het secretariaat.

Voor verdere informatie of een gratis abonnement op ons maandblad: secretariaat ESK: tst. 2627 (di 9.00-14.30 uur en do 9.00-12.30 uur).