Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1247e vergadering van het College van Bestuur d.d. 3 augustus 1998

9030. De besluitenlijst van de 1246e vergadering van het College van Bestuur d.d. 20 juli 1998 wordt vastgesteld.

9031. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Scheikundige Technologie. Het College besluit prof.dr. R.J.M. Nolte voor de periode van 1 oktober 1998 tot 1 oktober 2001 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Supramoleculaire Chemie’.
B. Faculteit Werktuigbouwkunde. Het College besluit dr. J.G.M. Kuerten met ingang van 1 novem- ber 1998 te benoemen tot UHD om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Twee Fasen Stromingen’.
C. Faculteit Scheikundige Technolo- gie. Het College besluit prof.dr. L.A. Hulshof voor de periode van 1 november 1998 tot 1 november 2001 te herbenoemen als deeltijd- hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Toegepaste Organische Chemie’.
D. Faculteit Scheikundige Technolo- gie. Het College besluit prof.dr. F.L. Binsbergen met ingang van 1 januari 1999 eervol ontslag te verlenen.
E. TUE/Faculteit Wiskunde en Informatica. Het College besluit prof.dr.ir. L.M.G. Feijs met ingang van 1 juli 1998 te benoemen tot wetenschap- pelijk directeur van het EESI en voor de periode van 1 juli 1998 tot 1 juli 2005 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Industriële toepassingen van formele methoden’.

9032. Benoemingen
A. Faculteit Technologie Management. Het College besluit toestemming te verlenen aan de directeur bedrijfs- voering van de faculteit Technolo- gie Management om submandaat te verlenen aan mw.drs. M.A.G.J. Wagemans inzake het beheer van het onderdeel SOBU.
B. Plaatsvervangend beheerders. Het College besluit de aanwijzing door hoofd VGB van A.W.J. Hut, de aanwijzing van hoofd STU van drs. H.C. Sepers voor de periode tot 1 september 1999 en de aanwijzing van directeur FAB van R.J.M. van der Weij als plaatsvervangend beheerder van de desbetreffende dienst goed te keuren, alsmede de aanwijzing door hoofd FAB van ir. P. Brinkgreve als vervanger in de periode van 3 tot 24 augustus 1998.
C. Faculteit Elektrotechniek. Het College besluit D.J.F. van Kemenade te benoemen tot stu- dent-adviseur van het faculteits- bestuur Elektrotechniek voor de periode van 1 september 1998 tot 1 januari 1999.
D. Centrum voor Materiaaltechno- logie. Het College besluit prof.dr. R. Met- selaar en prof.dr.ir. A.L. German te benoemen in de stuurgroep voor het Centrum voor Materiaal- technologie.