Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1248e vergadering van het CvB d.d. 31 augustus 1998

9033. De besluitenlijst van de 1247e vergadering van het CvB d.d. 3/8 1998 wordt vastgesteld.

9034. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Elektrotechniek Het College besluit dr.ir. J.C. Compter voor de peri- ode van 1 september 1998 tot 1 september 2001 te benoemen tot deeltijdhoog- leraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Mini-elektromechanica’.
B. Faculteit Scheikundige Technologie Het College besluit prof.dr.ir. F.J.J.G. Janssen voor de periode van 1/10 1998 tot 1/10 2001 te herbenoe- men als deeltijd hoogleraar op het vakgebied ‘Milieu en Techniek’.
C. Faculteit Technische Natuurkunde Het College besluit prof.dr. N.J. Lopes Cardozo voor de periode van 1/9 1998 tot 1/9 2001 te benoemen tot deeltijd hoogleraar op het vak- gebied ‘Plasmaonderzoek en Plasmatechnologie’.
D. Faculteit Technische Natuurkunde Het College besluit prof.dr. R.J. de Meijer voor de periode van 1/11 1998 tot 1/11 2001 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar op het vakge- bied ‘Radioactiviteit in woonomge- ving en leefmilieu’.
E. Faculteit Wiskunde en Informatica Het College besluit dr.ir. S.C. Borst voor de periode van 1/10 1998 tot 1/10 2001 te benoemen tot deeltijd- hoogleraar op het vakgebied ‘Sto- chastische besliskunde’.
F. Faculteit Technische Natuurkunde Het College besluit prof. D.C. Montgomery voor de periode van 1/10 1998 tot 1/10 2001 te benoe- men tot deeltijdhoogleraar op het vakgebied ‘Stromingsleer, i.h.b. twee-dimensionale turbulentie’.
G. Faculteit Wiskunde en Informatica Het College besluit dr.ir. H.N. Linssen met ingang van 1/9 1998 eervol ontslag te verlenen.

9035. Benoemingen
Faculteit Technische Natuurkunde Het College besluit E.R. Kieft te benoemen tot student-adviseur van het faculteitsbestuur Technische Natuurkunde voor de periode van 1/9 1998 tot 1/9 1999.

9036. Subsidie ESK
Het College besluit de subsidie van de ESK voor 1999 vast te stellen op kf 50.

9037. Stimuleringsfonds 1998
Het College besluit tot toekenning van een subsidie t.b.v. vier post-doc plaatsen bij de faculteit Technologie Management alsmede tot toekenning van een subsidie van kf 25 t.b.v. een interfacultair AIO-project bij de faculteit Wiskunde en Informatica.

9038. Samenwerkingsovereenkomst TUE-EURANDOM
Het College besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst TUE-EURANDOM.