Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1251e vergadering van het College van Bestuur d.d. 12 oktober 1998

9047. De besluitenlijst van de 1250e vergadering van het College van Bestuur d.d. 28 september 1998 wordt vastgesteld.

9048. Personeelsvoorstellen
Faculteit Scheikundige Technologie
Het College besluit prof.dr.ir. F.M. Everaerts met ingang van 1 februari 1999 eervol ontslag te verlenen.

9049. Benoemingen
A. Bibliotheekcommissie Het College besluit dr. F.M. van Eijnatten voor de periode van 1 februari 1998 tot 1 februari 2000 te herbenoemen als lid van de Bibliotheekcommissie, als vertegen- woordiger van de faculteit Techno- logie Management.
B. Instellings Accountantsdienst Het College besluit de aanwijzing door hoofd IAD van L.A.M. Ververs RA als plaatsvervangend beheerder van de IAD goed te keuren.
C. Administratieve eenheid Polymeren PTN Het College besluit toestemming te verlenen aan de beheerder van de administratieve eenheid Polymeren PTN om submandaat te verlenen aan L.W.J.C. de Kort.

9050. Stimuleringsfonds 1998
Het College besluit tot toekenning van kf 206 t.b.v. twee post-doc plaatsen bij de faculteit Technologie Management.

9051. Reglement SAI 1998
Het College besluit tot goedkeuring van het Reglement SAI 1998.

9052. Machtiging bevel tot ontruiming gebouwen TUE
Het College besluit tot vaststelling van de regeling m.b.t. het verlenen van machtiging tot het in voorkomende gevallen geven van een bevel tot ontruiming van gebouwen TUE.

9053. Dubbel diploma
Het College besluit met ingang van 1 november a.s. over te gaan tot het uitreiken van het Engelstalige mastersdiploma, naast het ingenieursdiploma.