Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1252e vergadering van het College van Bestuur d.d. 26 oktober 1998

9054. De besluitenlijst van de 1251e vergadering van het College van Bestuur d.d. 12 oktober 1998 wordt vastgesteld.

9055. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technische Natuurkunde Het College besluit prof.dr. R. Coehoorn voor de periode van 1 december 1998 tot 1 december 2001 te benoemen tot deeltijdhoog- leraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Fysica en Applicatie van Nanostructuren’.
B. Faculteit Bouwkunde Het College besluit ir. J.M. Post met ingang van 1 november 1998 te benoemen tot hoogleraar om werk- zaam te zijn op het vakgebied ‘Bouwtechniek’.
C. Faculteit Wiskunde en Informatica Het College besluit een hoogleraar deel te laten nemen aan de Seniorenregeling TUE 1998.

9056. Benoemingen
A. Stichting Inter Kommunikatie Het College besluit mevrouw I. van Casteren per 1 september te dechar- geren als lid en mevrouw S. Cosijns te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting Inter Kommunika- tie met ingang van 1 september 1998 tot 1 januari 1999.
B. Bestuurscommissie Vredescentrum TUE Het College besluit prof.dr. W.F.C.M. Derkse en dr.ir. B. van der Sijde te benoemen tot lid van de Bestuurs- commissie Vredescentrum TUE als vertegenwoordiger van resp. de faculteit Technologie Management en Technische Natuurkunde voor de periode van 1 oktober 1998 tot 1 oktober 2000 alsmede de heer M. van der Velden te benoemen tot studentlid als vertegenwoordiger van de faculteit Bouwkunde voor de periode van 1 oktober 1998 tot 1 oktober 1999.

9057. Subsidies buitenlandse onderzoekers Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 5,5 resp. kf 33 aan de faculteit Bouwkunde resp. Technische Natuurkunde t.b.v. het bezoek van een buitenlandse onderzoeker.

9058. Procedure m.b.t. hoogleraars- en UHD-benoemingen Het College besluit tot bijstelling van de procedure m.b.t. hoogleraars- en UHD-benoemingen.