Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1253e vergadering van het CvB d.d. 9 november 1998

9059. De besluitenlijst van de 1252e vergadering van het CvB d.d. 26 oktober 1998 wordt vastgesteld.

9060. Personeelsvoorstellen
A. IPO
Het CvB besluit dr. J.M.B. Terken m.i.v. 1/1 1999 te benoemen tot UHD op het vakgebied ‘Spraakinterfaces’.
B. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit prof.drs. J. Moraal m.i.v. 1/1 1999 eervol ontslag te verlenen.
C. Faculteit Bouwkunde
Het CvB besluit prof.ir. J. Coenen van 1/9 1998 tot 1/9 2001 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar op het vakgebied ‘Architectonisch Ontwerpen’.
D. Faculteit Bouwkunde
Het CvB besluit prof.ir. H.H. Snijder van 1/9 1998 tot 1/9 1903 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar op het vakgebied ‘Constructief Ontwerpen (Staal)’.

9061. Benoemingen Bestuurscommis-sie Redactieraad Cursor
Het CvB besluit mw. E.T. Oosterlaken te benoemen tot studentlid van de Be-stuurscommissie Redactieraad Cursor van 1/11 1998 tot 1/11 2000.

9062. Stramien jaarindeling
Het CvB besluit tot vaststelling van het stramien van de jaarindeling.

9063. Besluitvorming inzake OGO
Het CvB besluit tot vaststelling van de nota ‘Op weg naar ontwerpgericht on-derwijs’ en stelt voor twee jaar additionele middelen beschikbaar voor de uitvoering van projecten.

9064. TUE-onderzoekscholen
Het CvB besluit tot toekenning van een TUE-onderzoekschoolsubsidie van kf 500 voor 1998 aan de onderzoekscho-len COBRA, EIDMA, BETA en EM, alsmede tot toekenning van een TUE-participatiesubsidie van kf 100 voor 1998 aan de onderzoekscholen BOUW, MIDEG, DISC en OSPT resp. kf 80 voor de onderzoekschool SIKS.

9065. Stimuleringsfonds 1998
Het CvB besluit tot toekenning van een subsidie van kf 99,5 t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie.

9066. UTI’s
Het CvB besluit tot opheffing van de UTI’s IPPV, MT en IT en decharge van hun directeur/beheerder.

9067. Zwembad
Het CvB besluit tot de bouw van een zwembad.