Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1254e vergadering van het College van Bestuur d.d. 23 november 1998

9068. De besluitenlijst van de 1253e vergadering van het College van Bestuur d.d. 9 november 1998 wordt vastgesteld.

9069. Personeelsvoorstellen
Faculteit Scheikundige Technologie
Het College besluit dr. D. Vogt met ingang van 1 januari 1999 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Anorganische Chemie en Coördinatiechemie’.

9070. Benoemingen
A. Bestuurscommissie Vredescen- trum TUE Het College besluit dr.ir. Tj.J. Tjalkens en dr.ir. A.J.D. Lambert te (her)benoemen tot lid van de Bestuurscommissie Vredescen- trum TUE als vertegenwoordiger van de faculteit Elektrotechniek resp. Technologie Management voor de periode van 1 december 1998 tot 1 december 2000.
B. Bestuurscommissie Studium Generale Het College besluit prof.dr. E.W. Meijer en prof.dr. A.G. Tijhuis te benoemen tot lid van de Bestuurs- commissie Studium Generale voor de periode van 1 december 1998 tot 1 december 2000.
C. Bestuur onderzoekschool COBRA Het College besluit drs. P. Maij te herbenoemen als lid van het be- stuur van de onderzoekschool COBRA voor de periode van 1 februari 1999 tot 1 februari 2004.

9071. Verlenging bevoegdverklaring bijzondere leerstoel
Het College besluit tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Stichting Aluminium Centrum voor de bijzondere leerstoel Aluminium Constructies voor de periode van 1 september 1998 tot 1 september 1999 en stemt in met de voorgenomen herbenoeming van de leerstoelhouder.

9072. Wijziging Reglement SAI 1998
Het College keurt de wijziging goed van het Reglement Stan Ackermans Instituut 1998.