Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1255e vergadering van het CvB d.d. 7 december 1998

9073. De besluitenlijst van de 1254e vergadering van het CvB d.d. 23 november 1998 wordt vastgesteld.

9074. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technische Natuurkunde
Het CvB besluit prof.dr. J.M.M. van der Sanden met ingang van 1/1 1999 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Didactiek der Technische Wetenschappen’.
B. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit tot uitbreiding van de werktijd van een hoogleraar voor de periode van 1/12 1998 tot 1/12 2000.

9075. Benoemingen
Plaatsvervangend beheerder
HetCvB besluit de aanwijzing door hoofd SPO van drs.ing. J. Hermus als plaatsvervangend beheerder van de Stafafdeling Personeel en Organisatie, m.i.v. 1/1 1999, goed te keuren.

9076. Stimuleringsfonds 1998
Het CvB besluit tot toekenning van een subsidie van kf 110 t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie.

9077. Begroting TUE 1999
Het CvB besluit tot vaststelling van de Begroting TUE 1999.

9078. Bestuurlijke agenda TUE 1999
Het CvB besluit tot vaststelling van de Bestuurlijke agenda TUE 1999.

9079. Treasury Statuut TUE
Het CvB besluit tot vaststelling van
het Treasury Statuut TUE.