Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1256e vergadering van het CvB d.d. 21 december 1998

9080. De besluitenlijst van de 1255e vergadering van het College van Bestuur d.d. 7 december 1998 wordt vastgesteld.

9081. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Werktuigbouwkunde
Het College besluit G.H. Pasmans te benoemen tot directeur bedrijfsvoering in het faculteitsbestuur Werktuigbouwkunde voor de periode van 1 december 1998 tot 1 juli 1999.

B. Faculteit Scheikundige Technologie
Het College besluit dr. A.A. Klumper te benoemen tot directeur bedrijfsvoering a.i. in het faculteitsbestuur Scheikundige Technologie met ingang van 1 januari 1999.

C. Student-adviseur
Het College besluit P.M.A.M. Heijmans te benoemen tot student-adviseur van het faculteitsbestuur Electrotechniek voor de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2000.

D. Faculteit Technologie Management
Het College besluit toestemming te verlenen aan de directeur bedrijfsvoering van de faculteit Technologie Management om submandaat te verlenen aan mw.dr. M.T.A. van den Heuvel-de Beer inzake het beheer van het onderdeel SOBU.

9082. Stimuleringsfonds 1998
Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 115 t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Wiskunde en Informatica.

9083. Regeling vergoeding bestuursactiviteiten TUE 1999 e.v.
Het College besluit tot vaststelling van de Regeling vergoeding bestuursactiviteiten TUE 1999 e.v.

9084. Duaal traject Installatietechniek
Het College besluit tot indiening van een projectvoorstel inzake een duaal traject voor Installatietechniek bij het Ministerie van O,C en W.

9085. Begroting SSE 1999
Het College besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 1999 aan de SSE op kf 840.

9086. Administratieve eenheden
Het College besluit tot opheffing van een aantal administratieve eenheden en decharge van hun beheerders.

9087. Nota Internationalisering
Het College besluit tot vaststelling van de Nota Internationalisering.