Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1258e vergadering van het College van Bestuur d.d. 1 februari 1999

9097. De besluitenlijst van de 1257e vergadering van het College van Bestuur d.d. 18 januari 1999 wordt vastgesteld.

9098. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technische Natuurkunde Het College besluit prof.dr.ir. T.J. Schep voor de periode van 1 februari 1999 tot 1 augustus 1999 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Straling- en Plasmafysica’.
B. Faculteit Wiskunde en Informatica Het College besluit dr. L.J.A.M. Somers met ingang van 1 april 1999 eervol ontslag te verlenen.
C. Stan Ackermans Instituut Het College besluit prof.dr. J.H. van Lint te herbenoemen als direc- teur van het Stan Ackermans Instituut voor de periode van 1 mei tot 1 september 1999.

9099. Benoemingen
A. Stichting Inter Kommunikatie Het College besluit F. Janssen te benoemen tot lid van het bestuur van de Stichting Inter Kommunikatie voor de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2000.
B. Centraal Stembureau Het College besluit W.J.A.E. Baselmans, mw. J.F.M. van de Biggelaar-Bovers, mr.drs. B.C. Donders en L.J.A.E. Rust te herbe- noemen als lid; ir. J.A.M. van den Heuvel en L.M.A. Voets te herbe- noemen als plaatsvervangend lid; R.A.M. van Gaal te benoemen tot lid; ir. M. van de Woude te benoe- men tot plaatsvervangend lid; mr.drs. B.C. Donders aan te wijzen als voorzitter; ing. L.J.A.E. Rust aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter en W.J.A.E. Baselmans aan te wijzen als tweede plaatsver- vangend voorzitter van het Cen- traal Stembureau voor de periode van 1 februari 1999 tot 1 februari 2001.

9100. Arbo-dienst
Het College besluit tot het aangaan van een overeenkomst met ArboNed als Arbo-dienst met ingang van 1 februari 1999.