Besluitenlijst van de 1259e vergadering van het College van Bestuur d.d. 15 februari 1999.

9101. De besluitenlijst van de 1258e vergadering van het College van Bestuur d.d. 1 februari 1999 wordt vastgesteld.

9102. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Bouwkunde

Het College besluit prof.ir. E.L.J. Bancken voor de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2000 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Materiaalkunde (kunststoffen)’.

B. Faculteit Bouwkunde

Het College besluit een UHD te laten deelnemen aan de Seniorenregeling TUE 1998.

9103. Benoemingen

A. International Neighbour Group

Het College besluit dr. L.N.J. Verzellenberg voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van het bestuur bij de International Neighbour Group voor de periode van 1 maart 1999 tot 1 maart 2002.

B. Faculteit Werktuigbouwkunde

Het College besluit toestemming te verlenen aan de directeur bedrijfsvoering van de faculteit Werktuigbouwkunde om submandaat te verlenen aan drs. H.M. Peters.

9104. Beheerders gebouwen

Het College besluit tot het aanwijzen van een beheerder per TUE-gebouw.

9105. Agenda Academisch Jaar 1999/2000

Het College besluit tot vaststelling van de Agenda Academisch Jaar 1999/2000.

9106. TUE-onderzoekscholen

Het College besluit tot toekenning van een TUE-participatiesubsidie van kf 100 voor 1999 aan de onderzoekschool SIKS.