Besluitenlijst van de 1260e vergadering van het College van Bestuur d.d. 1 maart 1999

9107. De besluitenlijst van de 1259e vergadering van het College van Bestuur d.d. 15 februari 1999 wordt vastgesteld.

9108. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Wiskunde en Informatica

Het College besluit dr.ir. A.M.H. Gerards voor de periode van 1 maart 1999 tot 1 maart 2002 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ëCombinatorische Optimaliseringí.

B. Faculteit Elektrotechniek

Het College besluit prof.ir. H.H. Overbeek met ingang van 1 juni 1999 eervol ontslag te verlenen.

C. Bibliotheek

Het College besluit een medewerker te bevorderen.

9109. Benoemingen

Het College besluit A.M. de Mooij te benoemen tot studentlid van het College van Beroep voor de Examens voor de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2000.

9110. InitiÎle toewijzing

Het College besluit tot vaststelling van de initiÎle toewijzing 2000 per beheerseenheid.

9111. Stimuleringsfonds 1999

Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 104 t.b.v. een postdoc plaats bij de faculteit Technologie Management.

9112. Wijziging Bestuursreglement TUE 1998

Het College besluit tot vaststelling van een wijziging van het Bestuursreglement TUE 1998.

9113. Satisfactiepeiling Personeel

Het College besluit tot het aangaan van een overeenkomst met adviesbureau Beteor inzake de Satisfactiepeiling Personeel.

9114. CROHO

Het College besluit in het CROHO met ingang van het studiejaar 2000/2001 de studierichtingen Informatietechniek en Installatietechniek te laten registreren en dat de studielast van de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Techniek en Maatschappij 210 sp bedraagt.

9115. Postdocs

Het College besluit tot toekenning van een subsidie aan de faculteit Wiskunde en Informatica t.b.v. de aanstelling van twee postdocs bij EURANDOM.