Besluitenlijst van de 1261e vergadering van het College van Bestuur d.d. 15 maart 1999

9116.De besluitenlijst van de 1260e vergadering van het College van Bestuur d.d. 1 maart 1999 wordt vastgesteld.

9117. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Technologie Management

Het College besluit prof.ir.ir.ing. P. van der Vlist voor de periode van 1 april 1999 tot 1 april 2002 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ëLogistiek en Informatietechnologieí.

B. Faculteit Bouwkunde

Het College besluit prof.ir. D.R.W. Martens voor de periode van 1 september 1998 tot 1 september 2002 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ëStapelbouwí.

9118. Benoemingen

A. Adviescommissie Beroep en Bezwaar

Het College besluit mw.ir. M.P. van Ouwerkerk-Dijkers te benoemen tot plaatsvervangend lid van de adviescommissie Beroep en Bezwaar voor de periode van 1 maart 1999 tot 1 maart 2002.

B. Bestuurscommissie Vredescentrum

Het College besluit A. Nnafie te herbenoemen als student-lid en M. Jansen te benoemen tot student-lid van de Bestuurscommissie Vredescentrum TUE voor de periode van 1 april 1999 tot 1 april 2000.

C. Administratieve eenheid NRSC Catalysis

Het College besluit toestemming te verlenen aan de beheerder van de administratieve eenheid NRSC Catalysis om submandaat te verlenen aan A.M.J. van Kleef.

D. Mandaat Biologische Veiligheidsfunctionaris

Het College besluit mandaat te verlenen op dit gebied aan mw.dr. D. van Faassen, Biologisch Veiligheidsfunctionaris.

E. Bestuurscommissie voorzieningen gehandicapten

Het College besluit mw. N. Botterhuis te benoemen tot student-lid van de bestuurscommissie voorzieningen gehandicapten voor de periode van 15 maart 1999 tot en met 15 maart 2000.

9119. Vaststelling hoogte collegegeld studiejaar 1999-2000

Het College besluit het collegegeld voor voltijd studenten vast te stellen op fl. 2.816,-, het examengeld op fl. 1.408,- en het deeltijd collegegeld op fl. 2.816,- voor studenten die tenminste vier inschrijvingsjaren als voltijd student en/of auditor voor dezelfde opleiding bij de TUE stonden ingeschreven en fl. 1.877,- voor studenten die niet onder de voorgaande omschrijving vallen.

9120. Regels van procedurele aard voor het studiejaar 1999-2000 inzake inschrijving en collegegeld

Het College besluit tot vaststelling van de Regels van procedurele aard voor het studiejaar 1999-2000 inzake inschrijving en collegegeld.

9121. Regeling individueel klachtrecht studenten TUE

Het College besluit tot vaststelling van de Regeling individueel klachtrecht studenten TUE.

9122. Tarieven TUE 1999

Het College besluit tot vaststelling van de Tarieven TUE 1999.

9123. Numerus fixus BMT

Het College besluit de numerus fixus voor de opleiding BMT in te trekken.