Besluitenlijst van de 1262e vergadering van het College van Bestuur d.d. 29 maart 1999

9124. De besluitenlijst van de 1261e vergadering van het College van Bestuur d.d. 15 maart 1999 wordt vastgesteld.

9125. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Elektrotechniek

Het College besluit prof.dr.ir. R.J. van de Plassche met ingang van 1 juli 1999 eervol ontslag te verlenen.

B. Faculteit Scheikundige Technologie

Het College besluit dr. W.H. de Jeu voor de periode van 1 april 1999 tot 1 april 2002 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Fysische Karakterisering van Polymeren’.

C. Faculteit Technologie Management

Het College besluit dr. G.M. Duysters met ingang van 1 april 1999 te benoemen tot UHD om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Innovatiemanagement in het bijzonder samenwerkingsstrategien’.

D. Faculteit Technologie Management

Het College besluit dr. J.W. Schot voor de periode van 1 mei 1999 tot 1 mei 2004 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Geschiedenis der Techniek in het bijzonder van de Twintigste Eeuw’.

E. Faculteit Scheikundige Technologie

Het College besluit dr. J.W. Niemantsverdriet met ingang van 1 april 1999 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Fysische Chemie van Oppervlakken’.

9126. Benoemingen

Klachtencommissie Seksuele Intimidatie

Het College besluit mw.dr.ir. M.L.P. van Lierop te benoemen tot lid en prof.dr. R. Metselaar tot plv. lid van de Klachtencommissie Seksuele Intimidatie met ingang van 1 april 1999.

9127. Stimuleringsfonds 1999

Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 110 resp. kf 115 t.b.v. een postdoc bij de faculteit Elektrotechniek resp. Scheikundige Technologie.

9128. Gewijzigd faculteitsreglement Werktuigbouwkunde

Het College besluit tot goedkeuring van een wijziging van het faculteitsreglement Werktuigbouwkunde i.v.m. de nieuw te vormen faculteit BMT.

9129. Samenwerkingsovereenkomst TUE-UM

Het College besluit tot vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst TUE-UM inzake BMT.

9130. Regeling vergoeding bestuursactiviteiten TUE 1999 e.v.

Het College besluit tot bijstelling van de Regeling vergoeding bestuursactiviteiten TUE 1999 e.v.