Besluitenlijst van de 1264e vergadering van het College van Bestuur d.d. 26 april 1999

9139. De besluitenlijst van de 1263e vergadering van het College van Bestuur d.d. 12 april 1999 wordt vastgesteld.

9140. Personeelsvoorstellen

Faculteit Technische Natuurkunde

Het College besluit prof.ir. H. Leegwater voor de periode van 1 mei 1999 tot 1 mei 2002 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Systeem- en Regeltechniek’.

Faculteit Bouwkunde

Het College besluit prof.ir. W.G. Keeris voor de periode van 1 november 1999 tot 1 november 2002 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Vastgoedbeheer’ alsmede zijn werktijd voor de periode van 1 mei 1999 tot 1 juli 2000 te wijzigen.

Faculteit Technologie Management

Het College besluit tot wijziging van de werktijd van een hoogleraar met ingang van 1 juni 1999.

Faculteit Elektrotechiek

Het College besluit dr. J.J.G.M. van der Tol met ingang van 1 juli 1999 te benoemen tot UHD om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Fysische modellering van halfgeleidermaterialen en bouwstenen’.

9141. Benoemingen

Redactieraad TUECIS

Het College besluit met ingang van 1 mei 1999 M.P. van Buijtenen en mr.drs. B.C. Donders te herbenoemen als voorzitter respectievelijk secretaris en ing. C.N.M. du Bois en drs. J.G.M.H. Huiskamp te benoemen tot lid van de Redactieraad TUECIS.

Bestuurscommissie Wetenschap en TechniekWeek

Het College besluit met ingang van 1 mei 1999 ir. W.H. Leliveld te dechargeren als lid en S.H. Ypma te benoemen tot lid van de Bestuurscommissie Wetenschap- en TechniekWeek.

Commissie onderzoekschool Bouwfysica en Installaties

Het College besluit tot instelling van een Commissie onderzoekschool Bouwfysica en Installaties die de haalbaarheid van een dergelijke onderzoekschool moet onderzoeken bestaande uit prof.dr. H.J.P. Timmermans, voorzitter, prof.dr.ir. P.P.J. v.d. Bosch, prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers, prof.dr.ir. K. Kopinga en dr.ir. M.H. de Wit, leden, alsmede ir. E.W. Gerritsen, secretaris.

9142. Benaming beheerseenheden

Het College besluit tot vaststelling van de benaming van de beheerseenheden binnen de TUE.

9143. Stimuleringsfonds 1999

Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 500 aan NRCP, kf 400 aan de onderzoekscholen COBRA en EIDMA en kf 50 aan de onderzoekschool Bouw.

9144. Duaal collegegeld opleiding Installatietechniek

Het College besluit tot vaststelling van de hoogte van het duaal collegegeld voor de opleiding Installatietechiek op f 2.112 voor het studiejaar 1999-2000.

9145. Bladformule Cursor

Het College besluit tot vaststelling van de Bladformule Cursor 1999-2000.