Besluitenlijst van de 1269e vergadering van het College van Bestuur d.d. 5 juli 1999

9168. De besluitenlijst van de 1268e vergadering van het College van Bestuur d.d. 21 juni 1999 wordt vastgesteld.

9169. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Wiskunde en Informatica

Het College besluit dr. E. de Jong voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2002 te benoemen tot UHD om werkzaam te zijn op het vakgebied ŽOntwikkelmethoden voor gedistribueerde real-time systemenŪ.

B. Faculteit Bouwkunde

Het College besluit prof.ir. H.H.L.M. Dirrix voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2001 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ŽArchitectonisch OntwerpenŪ.

C. Faculteit Elektrotechniek

Het College besluit prof.dr.ir. A.H.M. van Roermund met ingang van 1 oktober 1999 te benoemen tot hoogleraar op het vakgebied ŽElektronische systemen voor gemengde signalenŪ.

9170. Benoemingen

A. Redactieraad Cursor

Het College besluit de heer A. Vianen te benoemen tot studentlid van de Redactieraad Cursor voor de periode van 1 juli 1999 tot 1 november 2000.

B. Faculteit Wiskunde en Informatica

Het College besluit de heer R. de Jong te benoemen tot studentadviseur van het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2000.

C. Disciplineoverlegorgaan Natuur en Fundamentele Techniek

Het College besluit prof.dr.ir. W.M.G. van Bokhoven bij de VSNU voor te dragen als TUE-vertegenwoordiger in het Disciplineoverlegorgaan Natuur en Fundamentele Techniek met ingang van 1 september 1999.

D. Faculteit Technische Natuurkunde

Het College besluit prof.dr. M.J. v.d. Wiel voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2003 te benoemen tot derde lid van het bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde.

E. Faculteit Technologie Management

Het College besluit mw. P.J.M. Hofman te benoemen tot studentadviseur van het bestuur van de faculteit Technologie Management voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2000.

9171. Algemeen Kiesreglement TUE 1999

Het College besluit tot vaststelling van het Algemeen Kiesreglement TUE 1999.

9172. Faculteitsreglement Biomedische Technologie

Het College besluit tot goedkeuring van het Faculteitsreglement Biomedische Technologie.