Besluitenlijst van de 1270e vergadering van het College van Bestuur d.d. 19 juli 1999

9173. De besluitenlijst van de 1269e vergadering van het College van Bestuur d.d. 5 juli 1999 wordt vastgesteld.

9174. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Technologie Management

Het College besluit prof.dr. X.M. Song met ingang van 1 september 1999 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ŰInnovatiemanagementÝ.

B. Faculteit Scheikundige Technologie

Het College besluit prof.dr. E.M. Meijer voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2002 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ŰBiochemieÝ.

C. Faculteit Scheikundige Technologie

Het College besluit prof.dr. F.M. Dautzenberg voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2001 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ŰIndustri╬le Katalytische ProcessenÝ.

D. Faculteit Scheikundige Technologie

Het College besluit tot uitbreiding van de werktijd van een hoogleraar m.i.v. 1 februari 1999.

9175. Stimuleringsfonds 1999

Het College besluit tot toekenning van een aanvullende subsidie van kf 50 t.b.v. een project bij de faculteit Wiskunde en Informatica.

9176. Regeling financi╬le ondersteuning studenten TUE 1999/2000

Het College besluit tot vaststelling van de Regeling financi╬le ondersteuning studenten TUE 1999/2000.