spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Ook de Cursor-redactie geniet van een welverdiende zomervakantie. Dit betekent niet dat er niets gebeurt aan de TU/e en dat daar niet over wordt geschreven. Op deze plek vindt u daarom geregeld nieuws deze zomer.

Volg de Cursor ook via Twitter (@tuecursor) en Facebook.

Op donderdag 8 september verschijnt de eerste papieren Cursor van de nieuwe jaargang.

 

Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  Eerste stap naar permanente wooneenheden op de campus

  6 september 2011- Het kan nog zeker duren tot eind 2014, maar de driehonderd permanente wooneenheden op de campus komen er. Collegelid Jo van Ham en Ingrid de Boer van Woonbedrijf (waaronder studentenhuisvester Vestide valt) tekenden vandaag, dinsdag 6 september, een intentieverklaring. x61_s.jpg
  Van links naar rechts Harry Roumen, Ingrid de Boer en Jo van Ham.  

  De woningen, die achter het huidige Potentiaal moeten komen, zullen hoofdzakelijk internationale studenten en deels ook internationale medewerkers gaan huisvesten. De wooneenheden moeten de levendigheid op de campus bevorderen. Bovendien is er onder internationale studenten en medewerkers een grote behoefte aan betaalbare en gemeubileerde woningen.

  Het is de bedoeling dat er een veertien verdiepingen tellend gebouw achter het huidige Potentiaal- tegen het TeMa-veld aan- komt te staan. De exacte locatie moet nog worden bepaald. Als de nieuwbouw staat, worden de 186 spaceboxen gesloopt. De ontheffingsvergunning voor de spaceboxen liep in maart 2010 af, maar met de gemeente is eerder afgesproken dat de woningen mogen blijven staan- onder meer op voorwaarde dat er snel uitzicht zou komen op een structurele huisvestingsvoorziening op het TU/e-terrein.

  Volgens Woonbedrijf is het moeilijk te zeggen wanneer de eenheden er precies komen. Er gaat zeker een jaar zitten in een masterstudie en in een ontwerp. Daarna moet er anderhalf tot twee jaar worden gebouwd. Een voorzichtige schatting levert een einddatum van eind 2014/begin 2015 op.

  Ook over de grootte van de woningen kan nog weinig worden gezegd. Zeker is dat ze gemeubileerd zijn en permanent blijven staan. Er komen zowel ‘onzelfstandige’ kamers (met gedeelde voorzieningen zoals keuken en badkamer) en zelfstandige eenheden. De huur van de eenheden komt onder de huurtoeslaggrens te liggen, dat wil op dit moment zeggen onder de 360 euro. Voor de zelfstandige eenheden -waar vooral kenniswerkers gebruik van zullen gaan maken- kan die prijs iets hoger komen te liggen.

  De wil is er om nog eens driehonderd extra wooneenheden te realiseren  wat een totaal van zeshonderd zou opleveren. Voor die driehonderd extra zijn nog geen concrete stappen gezet. Het idee is dat er woongebouwen komen in Potentiaal, het huidige onderkomen van de faculteit Electrical Engineering. Deze faculteit verlaat over twee jaar het gebouw.(JvG)

  Afbeelding van de massastudie die is gedaan om te komen tot de intentieovereenkomst.

  Picture of the mass study that has been conducted to come to a declaration of intent.

  First step towards permanent on-campus residential units

  It may take until the end of 2014, but the three hundred permanent on-campus residential units will be realized. Board member Jo van Ham and Ingrid de Boer of Woonbedrijf (the umbrella organization of student housing provider Vestide) signed a declaration of intent today, Tuesday 6 September.

  The units, that will be located behind the current Potentiaal, will be especially meant for international students and international university staff. The units are supposed to improve on-campus bustle. On top of that, the demand for affordable, furnished housing is high among international students and staff.

  The plan is to erect a fourteen-storey building behind the current Potentiaal – bordering on the TeMa field. The exact location is yet to be determined. As soon as the new construction is up, the 186 space boxes will be demolished. The exemption permit for the space boxes terminated in March of 2010, but the city council had previously agreed they could stay – on the condition there would soon be an alternative for structural housing at TU/e grounds.

  According to Woonbedrijf, it’s hard to say when the units will be constructed. The master study and design will take up at least a year. After that, construction will take anywhere between a year and a half and two years. A cautious estimate sees a deadline around late 2014 or early 2015.

  It’s hard to say anything about the size of the units as well. They’ll definitely be furnished as well as permanent. There will be ‘dependent’ rooms (sharing facilities such as kitchen and bathroom) as well as independent units. The rent will not exceed the maximum for housing allowance, which means it will be less than 360 euro. For independent units – which will be especially occupied by knowledge workers – that amount may be slightly higher.

  People are eager to realize another three hundred units, which would make for a total of six hundred units. There are no definite plans for the extra three hundred units, though. It’s been suggested to partly transform Potentiaal, the current home of the Department of Electrical Engineering, into a residential building. The department will leave the building in two years’ time.(JvG)