spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  CvB belooft: “Vóór november is OASE op orde”
  20 september 2011 - Studiesite OASE is vóór november op orde. Dat beloofde het CvB gisteren tijdens de U-raadsvergadering. Dit naar aanleiding van de bijna 2.500 klachten die studentenfractie Groep-één had verzameld over OASE. “We bagatelliseren geen enkele klacht”, aldus CvB-lid Jo van Ham. Er komt extra budget om de problemen aan te pakken en het Laboratory for Quality Software (LaQuSo) van de faculteit Wiskunde & Informatica gaat stress- en flowtesten uitvoeren. x20_s.jpg

  Alleen al over de traagheid van het systeem kwamen dik vijfhonderd klachten binnen op de oproep van Groep-één om via Facebook de problemen met OASE door te geven. Naast die traagheid storen studenten en docenten zich ook aan de gebruiksonvriendelijke user interface, aan het feit dat het systeem nauwelijks werkt met browser Chrome en de problemen die er zijn met in- en uitschrijven voor vakken en tentamens. Ook zou studiemateriaal moeilijk vindbaar zijn en in sommige gevallen zelf helemaal zijn verdwenen en bij het rooster ontbreekt het aan eenduidigheid.

  In totaal ontving Groep-één bijna 2.500 klachten. Sommige docenten hebben inmiddels zelf websites opgezet om hiermee OASE te omzeilen. Verantwoordelijk CvB-lid Van Ham trok maandag het boetekleed aan en zei dat hij elke klacht zeer serieus neemt. Toch waren er volgens hem wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij de klachtenstroom.

  Zo zouden vooral ouderejaars en docenten vooraf de handleiding niet gelezen hebben en direct met het systeem van start zijn gegaan. Ook zouden de performanceproblemen in de eerste dagen zijn teruggebracht tot een verantwoord niveau met responstijden van gemiddeld vijf seconden of lager.

  Het verdwijnen van studiemateriaal zou niet aan de orde zijn. “Het staat echter soms op een andere plaats dan men gewend was”, vertelde Van Ham. “Maar er is echt niets compleet verdwenen in de ‘cloud’.” Een beperkt budget is er volgens hem debet aan dat niet alle additionele wensen van gebruikers gehonoreerd konden worden.

  Groep-één eiste maandag dat OASE vóór 23 oktober goed functioneert. Dat is de uiterste datum dat studenten zich kunnen aanmelden voor de eerste tentamenperiode.

  Van Ham beloofde extra middelen ter beschikking te stellen en daarmee urgente zaken aan te pakken, zoals het persoonlijke collegerooster, meer navigatiemogelijkheden en meer invoermogelijkheden voor docenten. Elke twee weken gaat hij twee studenten uit de U-raad bijpraten over de vorderingen en de raad zelf zal elke vier weken worden geïnformeerd.

  Van Ham eindigde ermee door wel te onderstrepen dat de TU/e met deze studiesite nationaal gezien koploper is. (HK)

  Executive Board promises: “OASE fixed before November”

  Study website OASE will be fixed before November, the Executive Board promised at the U-Council meeting yesterday. The promise is a result of nearly 2,500 complaints about OASE collected by student party Groep-één. “We’re not trivializing any complaint”, says Board member Jo van Ham. Extra budget will be made available to tackle the problems, and the Laboratory for Quality Software (LaQuSo) of the Department of Mathematics & Computer Science will be conducting stress and flow tests.

  There were over five hundred complaints on slowness alone, after Groep-één called on all students to forward their problems regarding OASE through Facebook. Apart from said slowness, students are annoyed by the user-unfriendly interface, the fact the system barely works with the Chrome browser, and the issues involving registering and deregistering for courses and exams. On top of that, course material is supposedly hard to find if not lost altogether, and timetables lack clarity.

  In total, Groep-één received almost 2,500 complaints. Some lecturers have even set up their own websites to circumvent OASE. Last Monday, the Board member responsible - Jo van Ham - apologized and said he takes every complaint very serious. Still, he feels several comments are in order regarding the surge of criticism.

  For example, many senior students and lecturers are said to have ignored the manual and started using the new system right away. Initial performance problems that occurred in the first few days have now been reduced to a reliable level, with an average response time of five seconds or less.

  The disappearance of course material is a fable, supposedly. “It may be stored at a different location than people have become accustomed to,” says Van Ham, “but nothing has completely disappeared in the cloud.” He says the limited budget is to blame for not having realized all additional user wishes.

  On Monday, Groep-één demanded OASE to function properly before October 23. It’s the final day for students to register for first-term exams. Van Ham promised to make available extra means in order to tackle the most urgent matters such as personal course schedules, extra navigation possibilities and extra ways for lecturers to enter data. Every two weeks, he’ll be meeting with two U-Council students to discuss the system’s progress, and the Council itself will be informed every four weeks.

  In conclusion, Van Ham did stress that by implementing this study website, TU/e is a national trendsetter. (HK)