spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  Faculteiten worstelen met bezuinigingseis CvB
  “Personeel naar huis sturen, dat gaan we dus niet doen”

  26 mei 2011 - De faculteiten hebben een zware dobber aan de bezuinigingen die het College van Bestuur van hen en de diensten vraagt voor de komende jaren. Twee scenario’s moesten worden aangeleverd: één voor een totale besparing van 12 miljoen en één voor 17 miljoen. Elke faculteit kent hierbij specifieke problemen en knelpunten. Begin mei moesten de plannen klaar zijn en half juni wil het CvB het totaalplaatje rond hebben. Cursor sprak met drie directeuren bedrijfsvoering over hoe zij deze moeilijke exercitie hebben aangepakt.


  Drs. Suzanne Udo, directeur bedrijfs-voering bij Electrical Engineering, zegt al direct dat haar faculteit de opdracht van het CvB niet strikt heeft uitgevoerd: “We hebben niet twee afzonderlijke scenario’s geschreven, maar wel een stevig plan opgesteld waarin we aangeven wat we echt nodig hebben bij de te verwachten sombere vooruitzichten. Een positief punt voor onze faculteit is dat we heel dicht bij die kant van het bedrijfsleven zitten waar nu de meeste bloei in zit. Bijvoorbeeld bij ASML en FEI. Met dat soort bedrijven willen we op een fatsoenlijke manier zaken doen en dat biedt ons een goed perspectief voor de toekomst.”

  Voor de nabije toekomst zijn er wel wijzigingen noodzakelijk. Udo: “Onze vaste medewerkers zullen meer van het onderzoekswerk moeten doen bij tijdelijke projecten. Waar we vroeger voor een project een postdoc hadden aangenomen, zal dat dan niet meer altijd het geval kunnen zijn. Er moet straks direct duidelijk zijn waar bij het uitvoeren van een project het geld vandaan komt. Er moet dekking voor zijn. Het totaalplaatje moet kloppen.”

  Volgens Udo gaat de faculteit inzetten op de kracht van het eigen personeel, waarbij ook gekeken wordt naar ieders afzonderlijke capaciteiten. “We willen van iedere medewerker een sterkte/zwakte-analyse maken en zullen bij het toewijzen van taken daar nadrukkelijk op letten. Ons lijkt dat een begaanbaar pad om de werkdrukverhoging van de bezuinigingen op te vangen.”

  Een andere maatregel heeft betrekking op het samenwerken met de industrie. “We moeten onze inzet daarbij in de toekomst niet meer verkopen onder de marktprijs. Dat wil niet zeggen dat we er het onderste voor uit de kan moeten hebben, maar het moet de faculteit wel een bepaalde dekkingsbijdrage opleveren”, aldus Udo. Op zaken als representatie en het organiseren van feesten wordt soberheid de norm. “We gaan wat dat aangaat terug naar het niveau van de jaren zeventig. We willen liever snijden in die uitgaven, dan in het personeel. Want personeel naar huis sturen, dat gaan we dus niet doen.”

  “Bij Technische Natuurkunde zitten we echt klem hiermee”, zegt directeur bedrijfsvoering ir. Tiny Verbruggen. “We zijn er ook niet in geslaagd om vóór 1 mei twee scenario’s voor te leggen aan het College van Bestuur.” Vandaag, donderdag 26 mei, schuift het bestuur van TN met het CvB om tafel om te bespreken hoe het nu verder moet. TN heeft de taakstelling gekregen om tussen de 1 en 1,3 miljoen te bezuinigingen. Verbruggen tracht uit te leggen waarom dat voor zijn faculteit voor komend jaar een onmogelijkheid is, maar hij schetst ook een toekomstperspectief dat er hoopvol uitziet. Verbruggen: “Het heeft vooral te maken met het aantal promoties en het aantal promovendi dat we nu al in huis hebben. De afgelopen jaren schommelde het aantal promoties jaarlijks tussen de 17 à 30 personen (gemiddeld 25). Dit jaar vinden er bij TN 45 promoties plaats en de komende jaren, in ieder geval tot en met 2015, zijn het er gemiddeld ruim 40. Elke promovendus levert de faculteit na zijn promoveren een premie van 80.000 euro op. Het is echter zo dat we die premies dus pas over enkele jaren -de halve premie twee jaar en de andere helft drie jaar na de promotie- gaan ontvangen. Als we volgend jaar moeten bezuinigingen, komen we klem te zitten vanwege die toename aan promovendi. Dat zal ook onze boodschap zijn voor het CvB: kijk naar de toekomst en naar de middelen die TN dan gaat ontvangen voor haar promovendi.”

  Verbruggen vindt dat ook het stoppen met de postinitiële opleiding tot klinisch informaticus geen verstandige optie is. Bij die opleiding, waarvan TN penvoerder is, worden mensen opgeleid om een brug te slaan tussen de klinische praktijk, klinische fysica en ict-dienstverlening. Er wordt nauw samengewerkt met diverse ziekenhuizen. Verbruggen: “We hebben anderhalf jaar geleden de beslissing genomen om hier mee te beginnen en er ook stevig in geïnvesteerd. Het zou zonde zijn om er nu al weer mee te stoppen. Sowieso zijn er inmiddels acht personen met de opleiding bezig en elf ziekenhuizen hebben commitment afgegeven voor een ontwerper per 1 september aanstaande. Echter ook van de mensen die deze tweejarige opleiding straks afronden, ontvangen we pas in 2014 de eerste revenuen. Bij beide trajecten lopen we nu dus achter op de inkomsten die we er over enkele jaren mee binnenhalen. We hopen dat we het CvB donderdag kunnen laten zien dat de faculteit intrinsiek kerngezond is. TN kan met name in 2014, 2015 en 2016 het tekort over 2012 ruimschoots compenseren.”

  Directeur bedrijfsvoering dr. Paul Scholte van Bouwkunde noemt het tamelijk ongelukkig dat de nu gevraagde bezuinigingen samenvallen met de bezuinigingsplannen die vorig jaar al werden aangekondigd in het eigen Ontwikkelplan 2014 van zijn faculteit. Scholte: “Deze bezuinigingen komen daar nu nog eens overeen en als we die gaan doorvoeren, hebben we toch echt wel de bodem bereikt van wat mogelijk is. Daar komt nog bij dat volgend jaar de bijdrage van het CvB van vijf euroton wegvalt, die de faculteit de afgelopen twee jaar ontvangen heeft om de voornemens uit het Ontwikkelplan snel te kunnen uitvoeren.”

  Van Bouwkunde wordt een bezuiniging gevraagd die moet uitkomen tussen de negen euroton en 1,3 miljoen. “Ik spreek van het zware en het nog zwaardere scenario”, zegt Scholte. “Als we echt die 1,3 miljoen moeten bezuinigen, moeten we rigoureuze ingrepen gaan plegen. Ingrepen waarbij je jezelf vragen gaat stellen over het bestaansrecht van de opleiding. Te denken valt dan aan het niet meer invullen van cruciale leerstoelen. Het zware scenario van negen euroton zou volgens het bestuur bijna haalbaar zijn, waarbij we een combinatie hanteren van de stofkam en een aantal stevige maatregelen. Bij dat eerste moet je denken aan bijvoorbeeld een korting op de Bouwkundewinkel, die we al hebben doorgevoerd, en het niet meer uitbrengen van dictaten op papier. Die komen dan alleen nog digitaal beschikbaar en daarmee kunnen we toch al fors wat besparen. Onder de stevige ingrepen valt het stoppen met aannemen van aio’s die gefinancierd worden uit de eerste geldstroom. Nu zijn dat er zo’n vijftien, maar in de toekomst zullen dan alleen aio’s worden aangesteld die gefinancierd worden met geld uit de tweede- en derde- geldstroom. Ook voor de ontwerpersopleiding zou dat moeten gaan gelden.”

  Scholte zegt dat bij het opstellen van de plannen wel geprobeerd is om de docentencapaciteit zoveel mogelijk overeind te houden, en tegelijkertijd heel scherp te kijken naar de omvang van het ondersteunend en beheerspersoneel. “Per vacature wordt heel goed gekeken of en door wie die bezet moet worden. Een kleine extra krimp van de wetenschappelijke staf zal niet te vermijden zijn. Een complicerende factor hierbij is de onzekerheid over de instroom die we in september zullen hebben. We weten op dit moment niet precies wat de effecten zullen zijn van de numerus fixus die Delft voor het komend studiejaar heeft ingevoerd voor Bouwkunde. De verwachting is dat daardoor in Delft zo’n honderd studenten worden uitgeloot en wij denken dat de helft van die groep dan alsnog kiest voor Bouwkunde in Eindhoven. We rekenen nu nog op een instroom vanuit het vwo van 250 studenten, vergelijkbaar met vorig jaar. Maar als de instroom boven de driehonderd studenten uitkomt hebben we echt een probleem. En daar komt dan ook nog de instroom bij uit het hbo. Die is ongeveer vergelijkbaar met die uit het vwo: ruim 200 studenten. De onderwijsdruk blijft dus onveranderd hoog voor onze faculteit.”

  Over een numerus fixus in Eindhoven wordt volgens Scholte intern wel gesproken, maar is zeker nog niets beslist. “We willen eigenlijk ook geen studenten afwijzen. Die dragen toch ook wezenlijk bij aan onze financiering.”

  Bezuinigingen | Han Konings
  Foto | Bart van Overbeeke
  Departments are struggling with the savings the Executive Board has asked them and the services to propose for the years to come. They were asked to come up with two scenarios: one for total savings of 12 million euro, and one for cutbacks worth 17 million euro. Each department is faced with its own specific problems and difficulties. The plans were supposed to be done early May, and by mid June the Executive Board wants to finalize the complete overview of savings. Cursor interviewed three managing directors on how they tackled this tricky assignment.