spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Eindhoven door Chinese ogen
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Gemeente akkoord met woon- en bedrijvenbestemming campus
  14 oktober 2010 - De Eindhovense gemeenteraad heeft een nieuw bestemmingsplan voor het TU/e-terrein goedgekeurd. Hiermee wordt het mogelijk dat zich op het terrein bedrijven gaan vestigen en kunnen er permanente wooneenheden voor studenten gebouwd worden. Het stuk ligt nu zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Er kan in die periode nog beroep tegen worden aangetekend.

  Met het plan dat nu voorligt, wordt het mogelijk dat bedrijven zich op het TU/e-terrein gaan vestigen. Een ander belangrijk aspect is dat hiermee de bouw van permanente wooneenheden voor studenten, promovendi en postdocs op de campus is toegestaan. In veel gevallen zal het hier om buitenlanders gaan. De TU/e denkt dat daar duizend tot twaalfhonderd wooneenheden voor nodig zijn. ‘Voor een gedeelte, circa vijfhonderd eenheden, wordt woonruimte voor die doelgroep geboden in de stad. Additioneel is een substantiële voorraad binnen TU/e Science Park dus noodzakelijk’, zo meldt het visiedocument.

  In het bestemmingsplan wordt een bouwcapaciteit van zevenhonderd wooneenheden toegestaan. Die permanente eenheden zijn gepland in de directe nabijheid van de huidige tijdelijke woonunits, de zogeheten spaceboxen. Die staan achter het gebouw van de faculteit Electrical Engineering en zullen verdwijnen zodra de permanente wooneenheden gebouwd zijn. “Dat bouwen gaat de universiteit overigens niet zelf doen, maar daar zullen geïnteresseerde bedrijven voor aangezocht worden”, zo laat ir. Veronique Marks, hoofd van Dienst Huisvesting, weten.

  Verkeersoverlast
  Het nieuwe bestemmingsplan dat nu door de gemeenteraad is goedgekeurd, is gebaseerd op het visiedocument ‘TU/e Science Park’, dat eind 2009 werd opgesteld. Tegen een voorafgaand ontwerp-bestemmingsplan dat van 17 juni tot 29 juli van dit jaar voorlag, werden in die periode door verschillen-de partijen bezwaren -in ambtelijk jargon ‘zienswijzen’- ingediend. Bewoners van de Javalaan waren bang voor verkeeroverlast in hun straat, wanneer er permanente bewoning op het terrein komt. De gemeente vond dat er gezien het type bewoners -studenten- en de ligging van de Javalaan, geen reden was om die zienswijze gegrond te verklaren.

  Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant miste in het plan de motivatie waarom binnen een zone van vijftig meter rond de Dommel extra woonbebouwing kan worden gerealiseerd, wat kan leiden tot aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook ontbrak volgens GS een verantwoording ‘over de plancapaciteit (studentenhuisvesting) in relatie tot de in regionaal verband gemaakte afspraken over woningbouw en anderzijds de wijze waarop die zich verhoudt tot de binnen de gemeente beschikbare harde plancapaciteit’. Volgens de gemeente vindt er geen extra woonbebouwing plaats binnen een zone van vijftig meter en is er een plan dat juist gericht is op het behoud, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van de Dommel en de oevers. Verder verwijst de gemeente naar diverse afspraken en convenanten die de afgelopen jaren zijn afgesloten om tegemoet te komen aan de vraag naar kwalitatief goede, structurele studentenhuisvesting. (HK)

  The City of Eindhoven approved a new TU/e zoning plan. The plan allows for companies to set up on TU/e grounds, and facilitates the building of permanent student accommodation. The document will be deposited for inspection at city hall for the next six weeks, a period in which anyone can still lodge appeal.