/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 5

jaargang 43, 15 maart 2001


Voorpagina

Untitled Document

Problemen voor aio's door strikte naleving wet
Het lijkt alsof ze getroffen zijn door een blikseminslag bij heldere hemel. Assistenten en onderzoekers in opleiding aan de Nederlandse universiteiten reageren verschrikt en verbaasd op het feit dat zij na vier jaar niet meer met behoud van wachtgeld aan hun proefschrift kunnen werken. Ook het AiO Overleg Eindhoven (AiOOE) luidde de noodklok.

Aio's en oio's die na het verstrijken van hun contractperiode van vier jaar hun proefschrift nog niet voltooid hebben, kampen sinds 1 januari van dit jaar met een groot probleem. Tot eind van het vorig jaar vielen zij nog in een 'gedoogde' wachtgeldregeling. Ze ontvingen een uitkering zonder dat daar een actieve sollicitatieplicht tegenover stond. Daarmee hadden zij hun handen vrij om hun proefschrift af te ronden. Nu echter het toezicht op de naleving van deze regeling van de universiteiten verschoven is naar het Landelijke instituut sociale verzekeringen (Lisv), moet de uitkeringsinstantie USZO strikt naar de letter van de wet handelen. Dit betekent dat de promovendus na vier jaar is aangewezen op de Werkeloosheidwet (WW). Hij of zij moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag niet meer onbetaald werken aan het proefschrift. De landelijke belangenorganisatie voor aio's, het Laioo, zegt de gevolgen van deze wijziging verkeerd ingeschat te hebben. Naar aanleiding van uitspraken van de VSNU, het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteiten, was het Laioo van mening dat er formeel niets zou veranderen.

Noodkreet
Drie weken geleden stuurde het AiO Overleg Eindhoven (AiOOE) een schriftelijke noodkreet richting College van Bestuur, met de vraag om maatregelen om de nu ontstane problemen op te vangen. Volgens de voorzitter van het AiOOE, ir. Willem-Paul Brinkman, is daar alle reden toe, omdat maar een klein percentage van de promovendi binnen vier jaar een dissertatie weet af te leveren. Uit de Kengetallen Universitair Onderzoek van de VSNU blijkt dat over de jaren 1988-1998 in totaal 59 procent van alle promovendi binnen vijf jaar de doctorstitel behaalde. Bij het deelgebied 'Techniek' lag dat percentage overigens op 72. Het aantal promovendi dat aan de TU/e daadwerkelijk binnen vier jaar promoveert, fluctueert tussen de 14 à 15 procent.

Volgens Brinkman heeft al een aantal promovendi aangegeven financieel in de problemen te komen, als zij zonder wachtgeld aan hun proefschrift moeten werken. "Iemand vertelde een huis gekocht te hebben, er vanuit gaande dat hij na vier jaar wachtgeld zou gaan ontvangen", aldus de AiOOE-voorzitter. "Voor zo iemand wordt doorgaan met promoveren erg moeilijk."

Tijdsplanning
Rector magnificus prof.dr. Martin Rem kent de AiOOE-brief, maar verwijst voor eventuele oplossingen naar het CvB-lid drs. Willem te Beest. Wel wil hij nog kwijt dat er alles aan gedaan moet worden om promovendi binnen vier jaar te laten promoveren. Rem: "Bij het beoordelen van de voortgang van een promotie-onderzoek na het eerste jaar, moet het voor alle partijen duidelijk zijn dat het onderzoek ook binnen de daarvoor gestelde termijn is af te ronden. Dit moet een punt worden van 'go' of 'no go'. Voor de promotiebegeleider ligt hier een belangrijke taak, en dan met name voor wat betreft de tijdsplanning. Alleen als externe omstandigheden, zoals ziekte of het niet voorhanden zijn van apparatuur, een uitloop noodzakelijk maken, kan gedacht worden aan een verlenging van het contract."
CvB-lid Te Beest wil over de kwestie niet te veel kwijt, daar hij zojuist de laatste hand legt aan een schriftelijke reactie op de brief van het AiOOE. "Het lijkt me wel zo netjes om die reactie eerst voor te leggen aan het bestuur van het AiOOE", aldus Te Beest. Dat de promovendi overvallen zijn door de aanscherping van de regeling, kan hij zich goed voorstellen. Maar het neemt volgens hem niet weg dat zij altijd geweten hebben dat binnen vier jaar gepromoveerd moet worden. Over mogelijke oplossingen wil hij zich in dit stadium nog niet uitlaten. "In individuele gevallen zal binnen de faculteiten bekeken moeten worden wat mogelijk is."

Inmiddels hebben de VSNU en de vakorganisaties de USZO ervan beticht de bewijslast om te draaien. Met de nieuwe regeling moet de aio aantonen dat hij beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Voltijds werken en promoveren is volgens de VSNU en vakorganisaties goed te combineren. Daarbij wijzen op het bestaan van zogenaamde buitenpromovendi, die naast hun reguliere werk in hun vrije tijd promoveren./.

Untitled Document Blauwe Zaal even repetitiehok
De repetities van het Brabants Orkest vinden al sinds jaar en dag plaats in Muziekcentrum Frits Philips. Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart week het orkest bij hoge uitzondering uit naar de Blauwe Zaal van de TU/e. Hun vaste stek aan de Markt in Eindhoven was tijdelijk niet beschikbaar in verband met twee optredens van Eindhovens andere muzikale trots Slagerij van Kampen. Het is waarschijnlijk niet de laatste keer dat de TU/e en het Brabants Orkest samenwerken. Gedacht wordt bijvoorbeeld samenwerking op multimediaal gebied.
Foto: Bram Saeys
Untitled Document

AOR drie middagen per week dicht door personeelsgebrek
De AOR zal vanaf 1 april noodgedwongen gesloten zijn op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddagen. De studentenkroeg heeft niet genoeg medewerkers om de hele week open te kunnen blijven.

Net als zo'n beetje elke Eindhovense studentenvereniging heeft ook de AOR te kampen met het nijpende tijdgebrek van de moderne student. Vanwege de kortere studieduur en de verhoogde werkdruk offeren alsmaar minder studenten hun vrije tijd op voor een actieve rol in het verenigingsleven. Ook de AOR heeft hier last van. Het gebrek aan actieve studenten heeft tot gevolg dat de medewerkers die de AOR wél heeft, veel overuren draaien. "In één week worden 37 bardiensten gedraaid", zegt activiteiten-coördinator Anneke Riengs. "We hebben op dit moment vijftien barkeepers. Dat zijn er veel te weinig. Datzelfde geldt voor de portiers en de mensen die de garderobe doen."
Na lang wikken en wegen is besloten de problemen het hoofd te bieden door de AOR op de drie minst drukke middagen te sluiten. Riengs: "Het geldt nadrukkelijk alleen voor de middagen. 's Avonds zijn we na zeven uur gewoon weer open."
De problemen zijn niet een, twee, drie op te lossen weet AOR-medewerkster Marieke Willekens. "Vroeger had de AOR medewerkers die tien jaar mee bleven draaien. De student van tegenwoordig is heel anders. We moeten dus gaan zoeken naar een manier om het werken bij de AOR ook aantrekkelijk te maken voor de 'nieuwe' student. Dat betekent dat er een forse cultuuromslag gemaakt moet worden en daar is veel tijd voor nodig." /.

Untitled Document

Fietsenplan start 1 april
Medewerkers van de TU/e kunnen vanaf 1 april op een fiscaal aantrekkelijke manier een fiets aanschaffen. Alle medewerkers die voor deelname aan het plan in aanmerking komen krijgen binnenkort een brief, een toelichting en een aanmeldingsformulier per interne post toegestuurd. Medewerkers kunnen eens per drie jaar een fiets aanschaffen op voorwaarde dat deze mede wordt gebruikt voor woon/werkverkeer.

TU/e krijgt internetradio
De TU/e krijgt een internetradiostation dat zich primair richt op studenten en medewerkers van de universiteit. De muziekstijlen die het station, iMusic, uit gaat zenden, lopen uiteen van klassiek tot heavy metal. Het station zal worden gerund door studenten en is vooralsnog gevestigd bij het EESI. iMusic is nog op zoek naar DJ's. Wie als DJ wil werken voor iMusic, kan mailen met: c.bartneck@tue.nl.

Matrix ook naar medewerkers
Aanstaande maandag verschijnt het voorjaarsnummer van het TU/e-kwartaalblad Matrix. Vooralsnog werd het blad alleen naar externe relaties en alumni gestuurd. Op verzoek van het College van Bestuur wordt Matrix in het vervolg ook naar alle medewerkers van de universiteit gestuurd.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor