/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 1

jaargang 43, 7 september 2000


Voorpagina

Naamloos document Naar de top met Ronald Naar

Een volle Blauwe Zaal luisterde woensdag aandachtig naar het introcollege van bergbeklimmer Ronald Naar. Het college was georganiseerd door Studium Generale. In Naars humoristische verhaal, dat soms iets afweek van bergbeklimmen, dreef hij de spot met onder andere Frank de Boer, Philips en IBM. Rode draad in zijn college was het behalen van de top van de K2. Dit lukte hem door vooraf alles goed te analyseren en om zich heen te kijken. Dat analyseren ging hem goed af, mede door zijn studie wiskunde. Tactiek, materiaal, een aanvalsplan en een goed team zijn onmisbaar voor het behalen van de top. De jongensdroom van Ronald Naar is uitgekomen.

Foto: Bram Saeys

Naamloos document IPO gaat op in TM

Het IPO, het instituut voor mens-systeem interactie, houdt op te bestaan als zelfstandig instituut en komt te vallen onder de faculteit Technologie Management. Vorige week vrijdag stelde IPO-directeur prof.dr. Matthias Rauterberg zijn personeel hiervan op de hoogte. De aanwezigheid van de pers werd daarbij niet op prijs gesteld.

Een klein jaar geleden werd nog besloten de reorganisatie van het IPO even in de koelkast te zetten. De medezeggenschapsraad (MR) van dit onderzoeksinstituut zag geen heil in een verdeling van de medewerkers over de faculteiten Technologie Management, Wiskunde en Informatica en Elektrotechniek.

Onbekend was destijds welke capaciteitsgroepen van de betrokken faculteiten zich wilde binden aan het werkgebied van de mens-systeem interactie. Daarnaast vreesde de MR voor het verlies van het multidisciplinaire karakter van het IPO-onderzoek. Liever wilde men ondergebracht worden bij n faculteit en dan het liefst in de vorm van een capaciteitsgroep.

Kracht

Vrijdagmiddag 1 september riep IPO-directeur Rauterberg zijn personeel bij elkaar om de medewerkers meer zicht te geven op de toekomst. Even daarvoor had een overleg plaatsgevonden tussen het College van Bestuur, Rauterberg en prof.dr. Hans Amman, die in oktober aantreedt als nieuwe decaan van de faculteit Technologie Management. Het IPO gaat naar alle waarschijnlijkheid een plaats krijgen binnen de faculteit Technologie Management.

Wanneer en in welke vorm is nog niet precies bekend. Met deze stap komt er een einde aan het IPO als zelfstandig instituut. Rauterberg vertelde na afloop van de besloten vergadering dat hij in principe niet afwijzend staat tegenover de overgang naar TM, maar dat hij afwachtend is ten opzichte van de komende ontwikkelingen. Hij sprak de hoop uit dat voor het onderzoek in ieder geval de interdisciplinaire aanpak behouden blijft, want daar ligt volgens Rauterberg de kracht van het IPO: het samenbrengen van sociaal wetenschappelijke aspecten met de kennis uit de ingenieurswetenschappen.

Rector magnificus prof.dr. Martin Rem zei alleen maar een toename van dit soort onderzoek te verwachten. Volgens Rem krijgt het IPO met deze stap een goede verankering binnen de universiteit. Ook wees hij er op dat het IPO op onderwijsgebied een wezenlijke bijdrage zal gaan leveren aan de nieuwe opleiding Industrial Design.

Ook Arnout Fischer, secretaris van de MR, deelde mee dat de MR in eerste instantie niet afwijzend staat ten opzichte van de plannen. Hij wil echter wel precies weten wat behouden blijft van het werkgebied mens-systeem interactie. De MR heeft het College van Bestuur maandag een brief gestuurd met de vraag van alle ontwikkelingen op de hoogte te worden gehouden./.

Naamloos document TU/e studenten ontdekten vorig jaar al lek in systeem ABN Amro

Twee TU/e studenten Informatica hebben een jaar geleden al ontdekt dat het thuisbankiersysteem van de ABN Amro Bank, HomeNet, niet veilig is. Zij hebben daarover contact opgenomen met de bank, maar kregen geen reactie. Dat zou betekenen dat de bank al een jaar weet dat het programma onveilig is.

In dat geval is de ABN Amro civielrechtelijk aansprakelijk, want ze hebben een jaar lang willens en wetens mensen dat programma laten gebruiken zonder er iets aan te doen, zegt TU/e hoogleraar mr.dr. Jan Smits.

Smits was als juridisch adviseur al vroeg betrokken bij het tv programma Hackers dat het lek in HomeNet zondag blootlegde. Dit was echter niet de eerste keer dat het programma gehackt werd. Twee TU/e studenten, Barend de Lange en Oscar Reynhout, ontdekten bij toeval een jaar geleden dat HomeNet niet zo veilig is. Zij meldden dit aan de bank en gaven aan wat voor doemscenarios zich zouden kunnen afspelen hierdoor. Ze kregen echter nul op het rekest. Ze stuurden zelfs een cd-rom met het door hen geschreven kraakprogramma naar ABN, en kregen daarop een mailtje dat er nog contact met hen zou worden opgenomen. Dat gebeurde echter niet meer.

De verbazing van de twee jongens was dan ook groot toen ze op tv zagen dat HomeNet werd gekraakt en dat ABN Amro verbaasd hierop reageerde. Mijn mond viel open toen ik dat zag, zegt De Lange. Dat wisten ze al een jaar lang en nu doen ze net of ze nergens van af weten. Wij hebben geen programma geschreven voor het overschrijven van geld van andere rekeningen, maar hebben ABN wel aangegeven wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Het signaal geven dat er iets niet goed is, was voldoende naar onze mening.

Als het om precies hetzelfde gaat, heeft ABN echt boter op zn hoofd. En is de bank civielrechtelijk aansprakelijk voor iedereen die schade heeft geleden hierdoor. Als het niet om hetzelfde lek gaat, vindt Smits het nog steeds heel kwalijk: Dat betekent dat er ng een lek zit in het programma.

ABN Amro zegt nog geen commentaar te kunnen geven op deze situatie. Er wordt onderzoek naar gedaan, aldus een woordvoerder. We weten niet wie er precies contact met de jongens heeft gehad, dus kunnen we daar ook nog geen uitspraken over doen. Op de vraag hoe moeilijk het is om uit te zoeken waar het precies over gaat als er een naam ligt en een brief en email, zegt de woordvoerder: We krijgen elk jaar zoveel brieven en mailtjes van mensen, dat dat niet zomaar te achterhalen valt. Overigens heeft ABN nu wel contact gezocht met de studenten van de TU/e. Vandaag praten ze met het hoofd Automatisering van de bank./.

Naamloos document Sociaal plan

Het College van Bestuur en de vakorganisaties in het IGO (Instellingsgebonden Overleg) zullen voor 1 november 2000 een sociaal plan overeenkomen.

Het sociaal plan is er in eerste instantie op gericht om de maatregelen vast te leggen die worden genomen om gedwongen werkloosheid te voorkomen.

Een deel van deze maatregelen is reeds opgenomen in het sociaal statuut en de uitvoeringsregelingen voor vrijwillig vertrek.

Belangrijkste gespreksonderwerp in de komende twee maanden is de overgang van de huidige naar de nieuwe situatie, waarbij de nadruk ligt op:

de ontslagvolgorde, die de basis vormt voor de vaststelling welke medewerkers wel en welke niet een functie binnen de TU/e zullen houden.

De ondersteunende maatregelen die worden genomen om gedwongen werkloosheid te voorkomen: te denken valt aan: een frictie- of arbeidspool, sollicitatieondersteuning en outplacement. Op 4 oktober is de start van het formele overleg. Vooruitlopend daarop treffen partijen afzonderlijk en gezamenlijk de noodzakelijke voorbereidingen.


Website Cursor