/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 3

jaargang 43, 21 september 2000


Voorpagina

Naamloos document Poetry Soundscape

Geluidskunstenaar Wart Warmsteker en dichter Menno Wigman traden vorige week donderdag op in het Auditorium op uitnodiging van Studium Generale. Met een elektronische golfhandschoen componeert Wart Warmsteker een klankenlandschap. De gedichten van Menno krijgen een mysterieuze meerwaarde door het landschap van geluiden. Het is alsof Warmsteker een instrument bespeelt, maar in werkelijkheid bespeelt hij slechts de klanken. De poÎzie is veelal gebaseerd op het leven van Wigman zelf. Ook droeg hij een liefdesgedicht voor waar hij in 1998 een prijs mee won. Al eerder traden de twee samen op.


Foto: Bram Saeys

Naamloos document Begroting OC&W:

Meevallers compenseren bezuinigingen
De universiteiten krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op termijn ruim 170 miljoen gulden. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde begroting van het mini-sterie.

Maar de universiteiten hoeven zich niet rijk te rekenen: het extra geld gaat de komende jaren op aan de al eerder afgesproken bezuinigingen van 300 miljoen gulden.

Het ministerie van OC&W heeft het budget voor het wetenschappelijk onderwijs verruimd vanwege de toename van het aantal studenten. In 2000 krijgen de universiteiten daardoor 16 miljoen gulden extra en in 2001 35 miljoen. Structureel is er vanaf 2004 69 miljoen gulden beschikbaar.

De minister verwacht namelijk dat de stijging van het aantal ingeschreven studenten zich zal voortzetten in de komende jaren. Hermans verwacht dat in het jaar 2003/2004 het aantal studenten 8000 hoger zal uitkomen dan in de vorige raming aangenomen werd.

Behalve extra gelden voor de verhoogde studenteninstroom geeft Hermans de universiteiten ook 40 miljoen gulden per jaar om het perspectief te verbeteren van jonge onderzoekers die in dienst zijn van de universiteiten. Universiteiten kunnen op dit moment niet met bedrijven op de arbeidsmarkt concurreren, zo stelt Hermans. Bedrijven betalen meer, waardoor vacatures aan de universiteit onvervuld blijven.

Verder staat in de begroting het geld opgenomen dat structureel uitgetrokken wordt voor de zogeheten ëvernieuwingsimpulsí voor het wetenschappelijk onderzoek: 30 miljoen gulden.

Hermans stelt ook kortingen in het vooruitzicht. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota besloten een korting op te leggen voor tweede en derde studies in het hoger onderwijs. De korting loopt op van 5 miljoen gulden in 2002 tot 16,7 miljoen in 2004 en de jaren daarna.

Totaal onvoldoende

De reacties op de begroting zijn gemengd; de teneur is echter niet positief. De VSNU is tevreden met de 170 miljoen gulden extra, maar wijst er op dat de bezuinigingen voor de universiteiten niet verdwenen zijn , zodat het budget voor wetenschappelijk onderwijs per saldo geen groei vertoont.

De universiteiten moeten van dat stabiele saldo wel veel meer doen, zoals het opleiden van meer studenten, de integrale invoering van ICT, de grote veranderingen die de bachelor-masterstructuur met zich meebrengt en het onderhoud van de gebouwen.

De VSNU is verder tevreden met de gelden die de vernieuwingsimpuls opleveren (in totaal 150 miljoen gulden). Maar, zo waarschuwt de koepelvereniging voor universiteiten, dat is niet genoeg. Als Nederland een prominente kenniseconomie wil blijven, zijn investeringen in wetenschappelijk onderzoek onontkoombaar. En die investeringen lopen terug, zo vindt de VSNU. Al sinds het begin van de jaren negentig vertonen de uitgaven aan research en development in Nederland een dalende lijn. Daardoor bevindt Nederland zich onder het OESO-gemiddelde.

(Lees verder op pagina 5)

Naamloos document De Eindhovense

Studenten Sport Federatie (ESSF) dreigt te verdwijnen, omdat er geen nieuw bestuur is voor dit collegejaar. In een brandbrief worden alle sportverenigingen opgeroepen mensen af te vaardigen voor het ESSF. Als dat niet gebeurt, houdt ESSF op te bestaan.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering (ALV) legde het ESSF-bestuur de ernst van de situatie uit aan de leden. ìWe hadden gehoopt dat er op zijn minst een interim-bestuur op zou staan, maar dat is niet gebeurdî, zegt secretaris Victor Mayr. ìDe gedachte die die avond heerste was dat wij als bestuur maar moesten zorgen voor een ander bestuurî, zegt voorzitter Rosita Steltenpool.

Het huidige bestuur, dat eigenlijk tijdens de ALV had moeten aftreden, heeft besloten nog twee weken aan te blijven in een uiterste poging alsnog een nieuw bestuur te vinden. Mayr: ìIk persoonlijk geloof niet dat we in twee weken wel kunnen, wat in twee maanden nog niet is gelukt. î

Gevolgen

Het wegvallen van de ESSF heeft de nodige consequenties: ìEr mogen geen NSKís en GNSKís meer worden gehouden in Eindhoven. En als sportclub sta je niet zo sterk, omdat er geen overkoepelende organisatie meer is. In overleg met het College van Bestuur werkt het beter als je namens zesduizend sportkaarthouders spreekt dan alleen namens je eigen verenigingî, zegt Steltenpool. Ook de activiteiten van de ESSF komen in gevaar: de Van Lint Sportweek, de sportdag tijdens de Intro, deelname vanuit de TU/e aan NSKís en de Batavierenrace.

Peter Geurts van het Studenten Sport Centrum noemt deze situatie een ëzorgelijke ontwikkelingí. ìDe ESSF is een belangrijke gesprekspartner van ons en heeft in de loop der jaren haar waarde zeker bewezen. Zonder overkoepelende organisatie plaatst Eindhoven zich buiten de landelijke studentensport en word je een eilandje.ì/.

Naamloos document

Eerste

diplomaís

nieuwe stijl

Elf studenten Biomedische Technologie hebben gistermiddag als eersten in Nederland een kandidaatsdiploma ontvangen. Ook kregen ze de Engelse versie van dit diploma, het bachelorsdiploma. Het kandidaats- en bachelorsdiploma is een gevolg van het invoeren van het 3+2 model. De eerste drie jaar van de studie wordt met een bachelordiploma afgerond. Daarna volgt een tweejarige specialisatie, de masterfase. Het 3+2 model is dit collegejaar ingevoerd, maar de faculteit BMT hanteerde deze werkwijze al sinds 1997. Deze faculteit was dan ook de eerste in Nederland die deze diplomaís kon uitreiken. De elf studenten kregen ook een cheque van duizend gulden. Dat geld kunnen ze besteden aan een buitenlandse stage die onderdeel vormt van de mastersfase. De faculteit overlegt met biomedische opleidingen in Londen en Atlanta over het aanbieden van stageplaatsen. De faculteit wil in beide steden een huis zoeken, waar Eindhovense studenten onderdak kunnen vinden tijdens hun stage.


Website Cursor