/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 5

Jaargang 44, 4 oktober 2001


Voorpagina

Untitled Document Technische Natuurkunde komt twee miljoen tekort
De faculteit Technische Natuurkunde kampt met een begrotingstekort van twee miljoen gulden. Volgens decaan prof.dr.ir. Wim de Jonge is dat mede veroorzaakt door het hoge aantal AIO's dat betaald moet worden uit de eerste geldstroom, uit Den Haag. Donderdag spreekt het faculteitsbestuur met de hoofden van de capaciteitsgroepen over de gerezen problemen.

Volgens De Jonge zijn de financiële problemen waar zijn faculteit momenteel mee worstelt, zeker niet uniek in Nederland. Natuurkundefaculteiten aan andere Nederlandse universiteiten kampen volgens De Jonge met vergelijkbare problemen. "Het zijn nu eenmaal de technologisch zware faculteiten die het snelst in de problemen komen", aldus de decaan.
Aan de Eindhovense faculteit Technische Natuurkunde zijn zo'n tachtig assistenten in opleiding werkzaam, waarvan er een kleine dertig betaald worden uit de eerste geldstroom. Volgens de decaan zou voor de bekostiging van deze groep AIO's op termijn veel meer geput moeten worden uit de derde geldstroom. Ook moet het onderzoek binnen de faculteit zich meer gaan focussen op een beperkt aantal onderwerpen. De Jonge noemt daarbij onder meer onderzoek naar functionele materialen, naar plasma's en research op het gebied van warmte en stroming. Mogelijk zal het onderzoek bij andere vakgebieden op een lager pitje komen te staan, of geheel worden afgestoten.
Inmiddels is in samenspraak met het College van Bestuur een (vertrouwelijk) rapport opgesteld, waarin de knelpunten worden geïnventariseerd en waarin mogelijke oplossingen worden aangedragen. De Jonge zegt dat de problemen zich de laatste drie jaar hebben opgestapeld.
Binnen de faculteit wordt de leeftijdsopbouw van het personeel aangemerkt als een mogelijke veroorzaker van de problemen. Een aanzienlijke groep medewerkers zal de komende vijf jaar de faculteit gaan verlaten. Om het verdwijnen van deze 'grijze prop' enigszins te ondervangen, is de laatste jaren extra personeel aangenomen in de leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar.
De Jonge verwacht niet dat er gedwongen ontslagen gaan vallen: "Bepaalde posities worden in de toekomst echter niet meer opgevuld. Voor het einde van het jaar zal bekend zijn hoe we uit deze problemen komen"./.
Untitled Document

"O nee, het is een vogel!"

 

"Wij hebben dit al een keer getest en toen ging onze raket omhoog en kwam ie ook gewoon weer omlaag", zijn de woorden waarmee Jeroen Nobel de deelnemers en het publiek gerust wil stellen. Nobel is één van de vijf organisatoren van de raketlanceerwedstrijd die vorige week woensdag op Sportveld Noord gehouden werd. Deze wedstrijd bedachten de studieverenigingen samen ter gelegenheid van het negende lustrum van de TU/e. Rond drie uur wordt de eerste raket van een groep deelnemers gelanceerd. Hij schiet zo hoog de lucht in, dat hij even niet meer te traceren is. Nobel wil het toegestroomde publiek behoeden voor een aanvaring met een naar beneden vallende raket. Bij de eerstvolgende raket roept Nobel: "Ja, ik zie al mensen wijzen, ja daar gaat ie, o nee, het is een vogel".
Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Ministerraad stemt in met bachelor-masterstelsel
De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Loek Hermans (OC en W) over de invoering van het bachelor-master- stelsel in het hoger onderwijs. Het wetsvoorstel maakt het universiteiten mogelijk vanaf 2002 op dit stelsel over te gaan. De TU/e heeft dit stelsel vorig jaar al voor alle opleidingen ingevoerd. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.

Het voornaamste doel van het bachelor-masterstelsel is het vergroten van de internationale herkenbaarheid van opleidingen en de vergelijkbaarheid van graden in het hoger onderwijs. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs (WO) volgen een brede bacheloropleiding van tenminste drie jaar of 126 studiepunten. Daarna kunnen ze doorstromen naar verschillende masteropleidingen.
Studenten die aan een HBO- of WO-opleiding afstuderen, kunnen straks kiezen of ze de Nederlandse titel voeren, zoals meester (mr.), doctorandus (drs.), ingenieur (ing., ir.) of een internationale graad (bachelor of master).
De invoering van het bachelor-mastersysteem maakt het noodzakelijk het studiefinancieringsstelsel te wijzigen. Studenten krijgen de keuze om hun prestatiebeurs al na het bachelordiploma om te zetten in een gift of dit pas na hun masterdiploma te doen./.

Untitled Document

Geen Cursor
Volgende week komt er geen Cursor uit. Nummer 6 verschijnt op donderdag 18 oktober.

TDO excursie
Het centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling (TDO) gaat donderdagmiddag 8 november op excursie naar de waterkrachtcentrale in Linne. Deze centrale produceert 31 GWh elektriciteit per jaar. Opgeven voor deze excursie kan tot 31 oktober in Paviljoen A58 of via tdo@tue.nl. Er kan een beperkt aantal deelnemers mee. Kosten voor de excursie bedragen vijf gulden.

Symposium gevolgen ICT
Het Evoluon is zaterdag 6 oktober het podium voor een symposium over de gevolgen van informatie- en communicatietechnologie voor relaties tussen mensen. 'Zijn de nieuwe media uitsluitend hulpmiddelen of veranderen relaties onder invloed van ICT fundamenteler', zo luidt de hoofdvraag. Sprekers zijn Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek aan de KUN en Wim van de Donck, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de KUB. Voor meer informatie en aanmeldingen: www.thomasmore.nl.

Symposium PMT
Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen is voor met name alleenstaande ouderen en gehandicapten een wens. Binnenkort wordt dit een noodzaak in verband met het ontbreken van voldoende capaciteit aan centrale huisvesting en door de tekorten in de zorg. Daarom houdt de stichting Platform Medische Technologie op woensdag 17 oktober het congres 'Senior 'bouwt' voor zelfstandigheid' in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Het symposium duurt van 13.00 tot 17.00 uur.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor