/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 8

Jaargang 44, 31 januari 2002


Bestuur

Untitled Document

"Oppassen dat je niet de praatpaal van je eigen dienst wordt"
Dienstraad/Monique van de Ven
Foto/Bart van Overbeeke
Dat er op de TU/e zoiets als een dienstraad is, weten veel medewerkers wel. Afgelopen december, bij de verkiezingen voor deze raad, maakte bijna 47,7 procent van het personeel van de centrale diensten de gang naar de stembus. Maar wie er in de dienstraad zitten, waaróm ze erin zitten en wat ze eigenlijk dóen, is een ander verhaal. "Daar moeten we meer tijd in steken", vindt studentenadviseur Mariëlle Schoenmakers, sinds twee jaar lid van de dienstraad.


De dienstraad is het medezeggenschapsorgaan voor de centrale diensten van de TU/e en bestaat uit dertien leden. Overlegpartner voor de dienstraad namens de diensthoofden is ir. Harry Roumen, secretaris van de universiteit. Tot vorig jaar telde de TU/e drie dienstraden: één voor de Stafeenheden, één voor het toenmalige Facilitair Bedrijf en één voor het ICT Servicebedrijf (ICTS) en de Bibliotheek. Begin 2001 zijn die drie als gevolg van AVA samengevoegd.
"De hele organisatiestructuur van de universiteit veranderde", beschrijft drs. Leon Osinski, faculteitsbibliothecaris bij Technologie Management en sinds acht jaar lid van de dienstraad. "Het Facilitair Bedrijf werd ontmanteld en de TU/e kreeg opeens elf diensten. Daarmee moest ook de medezeggenschapsstructuur veranderen. In theorie ligt het voor de hand om dan ook maar elf dienst-raden in te stellen, maar in de praktijk werkt dat niet."
Het CvB stelde in zijn AVA-plannen voor om met één dienstraad verder te gaan. "Dat voorstel is voorgelegd aan de universiteitsraad die weer voor advies naar ons kwam", blikt Osinski terug. "Elke dienstraad heeft toen zijn eigen standpunt bepaald. Het kwam erop neer dat het ICTS en de Bibliotheek de voorkeur gaven aan meerdere dienst-raden en dat de stafafdelingen en het Facilitair Bedrijf één grote dienstraad wilden. De U-raad heeft ervoor gekozen om met één raad verder te gaan, met 2001 als proefjaar."
De dienstraad ziet onder meer toe op de uitvoering van het algemeen personeelsbeleid, de toepassing van arbeids- en dienstvoorwaarden en de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Zo nodig geeft de raad advies aan zijn overlegpartner, de universiteitssecretaris, die op zijn beurt het verantwoordelijke diensthoofd hierop kan aanspreken. "De onderwerpen die binnen de dienstraad ter sprake komen, hangen samen met de zeggenschap van de diensthoofden", verduidelijkt ing. Alexander van den Hil, netwerkspecialist bij het ICTS en sinds twee jaar lid van de dienstraad. "Als die een besluit neemt of de bevoegdheid tot een bepaald besluit heeft, komen wij in beeld."

Masterplan
"Onderwerpen als het Masterplan Huisvesting liggen in principe niet op ons bureau", geeft Osinski als voorbeeld. "Maar als zo'n onderwerp doorsijpelt naar de diensten, als een afdeling door het Masterplan moet verhuizen en dat tot problemen leidt, komt het weer wél op ons bordje." "De financiële perikelen van de TU/e zijn bij ons in principe ook geen agendapunt, maar de huidige problemen bij de Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ) bijvoorbeeld wél", vult Mariëlle Schoenmakers van het Studenten Service Centrum (STU) aan.
Deze maand staan onder meer de satis-factiepeiling en de universiteitsdrukkerij op de agenda van de dienstraad, evenals de arbo-omstandigheden van de GTD in de W-hal en de situatie bij de DFEZ.
De raad nodigt voor zijn vergaderingen regelmatig diensthoofden uit om een toelichting te komen geven op bepaalde onderwerpen. "De meeste hoofden vinden dat heel prettig", zegt Schoenmakers. Echter niet alle diensthoofden zijn altijd even blij met de dienstraad, weet Osinski. "Ik hoor wel eens verhalen dat sommigen ons lastig vinden. In zekere zin begrijp ik het wel als een diensthoofd zegt: 'Wat zit die dienstraad nou weer te mekkeren?' Maar eigenlijk is het fout gedacht. Ze zijn, net als wij, gebaat bij een goed overleg."
Schoenmakers: "Wij staan dicht bij het personeel en geven feedback waarvan de diensthoofden iets kunnen leren. Je doet het sámen: de diensten van de universiteit draaien niet zonder hoofd, maar ook niet zonder personeel". "Uiteindelijk is iedereen erop uit dat de diensten goed lopen", voegt Van den Hil toe. "Het ligt er ook aan hoe je bepaalde dingen brengt. Je moet begrip tonen voor hoe iets nu gaat en met respect voor de ander uitleggen hoe het ook anders zou kunnen. Onze voorzitter, Annemiek Kamp, doet dat gelukkig heel goed", vindt Osinski.

Gepusht
De opkomst bij de laatste verkiezingen voor de dienstraad was goed; ruim 47 procent van de medewerkers van de centrale diensten wist de stembus te vinden. "Dat zegt toch wel iets", aldus Osinski. "Bij onze dienst heeft bijna iedereen gestemd", vertelt Schoenmakers tevreden. Om er snel aan toe te voegen: "Maar dat komt natuurlijk ook wel omdat ik de mensen een beetje gepusht heb. Veel mensen die ik vroeg om op mij te stemmen, wilden wel weten: 'wat dóet de dienstraad nu eigenlijk?' In die informatievoorziening moeten we meer tijd steken". "Vorig jaar zijn we erg veel met onszelf bezig geweest", zegt Osinski. "De evaluatie van onze eerste maanden als één dienstraad en de verkiezingen hebben veel van onze tijd opgeslorpt."
Die evaluatie was afgelopen zomer, zo'n vijf maanden na de samenvoeging. Wel wat snel, erkent Schoenmakers, "maar dat kon niet anders. In september moesten we onszelf alweer gaan klaarmaken voor de verkiezingen in december". Bij die evaluatie waren er binnen de dienstraad 'twee kampen', beschrijft Osinski: "De ene groep, met name mensen van het ICTS en de Bibliotheek, wilde met meerdere dienst-raden verder, de andere groep zag meer in één dienstraad". Van den Hil: "Sommigen waren bang dat bij één grote raad bepaalde onderwerpen, die bijvoorbeeld maar binnen één dienst spelen, op de plank zouden blijven liggen".
De leden van de vroegere dienstraad voor de stafafdelingen zagen de samenwerking juist helemaal zitten: "Die raad bestond eerder óók al uit meerdere diensten; dat werkte goed, wij waren daar al aan gewend", verduidelijkt Schoenmakers. "Bovendien zijn mensen binnen één dienstraad meer bereid zich voor andere diensten in te zetten." Uiteindelijk werd gekozen voor het standpunt van de meerderheid: verdergaan met één raad bestaande uit dertien leden, die afkomstig zijn uit zoveel mogelijk verschillende diensten.

Openbaar
De vergaderingen van de dienstraad zijn openbaar. Toch zitten er zelden belangstellenden op de publieke tribune. "In de oude situatie heb ik het één of twee keer meegemaakt dat er iemand kwam luisteren", zegt Osinski. Tijdens AVA wisten TU/e-medewerkers de raad wel wat beter te vinden, constateert Van den Hil, "vooral de afdelingen die het meest door AVA getroffen werden, zoals het Facilitair Bedrijf". "Maar dat is altijd zo. Als het goed gaat op jouw afdeling, heb je de dienstraad niet gauw nodig", vult Schoenmakers aan. Om zich vervolgens hardop af te vragen: "Volgens mij weten de meeste mensen niet eens wanneer we vergaderen en wat er op de agenda staat. Misschien moeten we dat toch maar op de website zetten".
Osinski vindt de uren die hij wekelijks in de dienstraad steekt 'zonder meer de moeite waard'. "Ik vind medezeggenschap een goede zaak. Wel kom ik eigenlijk tijd tekort: ik zou me met veel meer zaken willen bemoeien. Nu zijn we soms iets te passief en wachten we maar af wat er op ons bureau terechtkomt. Ik zou vaker zelf op mensen af willen stappen om te horen wat hen bezighoudt."
Schoenmakers: "Op die manier hadden we de perikelen bij de DFEZ bijvoorbeeld een stap voor kunnen zijn. Nu zijn we in feite een stap te laat. We hadden de problemen bij die dienst deze maand echt willen oppakken". Osinski: "We wisten, mede uit gesprekken die onze voorzitter en een lid van de dienstraad in december met mensen daar hebben gehad, natuurlijk wel dat er het één en ander speelde. Dat bleek ook wel uit de satisfactiepeiling. Maar dat diensthoofd Bouke Wessels vlak voor kerst opstapte, was ook voor ons een verrassing".

Belangen
"We willen nu gaan kijken wat er bij de mensen daar leeft. Als medewerkers met vragen komen, zullen we proberen die door onze overlegpartner beantwoord te krijgen", zegt Schoenmakers. Osinski: "Bij de DFEZ gebeurt nu van alles. We moeten als dienstraad niet op de stoel van de beleidsmakers gaan zitten, maar wél in de gaten houden welke gevolgen bepaalde beslissingen hebben voor het personeel. Intussen moet je er wel voor waken dat je geen persoonlijke belangen gaat behartigen. Formeel ben je lid van de dienstraad 'zonder last- en ruggenspraak'. Je vertegenwoordigt dus geen dienst of groep". "En dat moet je collega's nog wel eens goed uitleggen", heeft Schoenmakers ervaren. "Je moet ervoor waken dat je niet de praatpaal van je eigen dienst wordt."/.

 

De financiële middelen van de TU/e zijn, onder andere door een nu al jarenlang teruglopende eerste geldstroom, beperkt aan het worden. Wil de universiteit nieuwe activiteiten starten, dan zal het geld moeten worden onttrokken aan andere activiteiten. Onder andere daarom startte de TU/e vorig jaar een reorganisatie. Deze 'Added Value Analysis' lijkt zijn roerigste tijd inmiddels achter de rug te hebben. De nieuwe diensten zijn in relatieve stilte aan de slag gegaan om de uitgangspunten van de zo roerig begonnen reorganisatie uit te voeren. Eind juni presenteerden de diensten aan de faculteiten hun meerjarenplannen. De tijd is daarom aangebroken om kennis te maken met deze nieuwe diensten. Cursor zal vanaf nu in een reeks verhalen elke week het licht laten schijnen op een nieuwe dienst. Centraal staat daarbij de vraag op welke wijze de diensten de uitgangspunten van AVA denken te gaan verwezenlijken.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor