/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 6

Jaargang 44, 18 oktober 2001


Achtergrond

Untitled Document

"Stralingsbescherming van het nieuwe Cyclotron minstens zo goed als nu"

Cyclotron/Gerard Verhoogt
Foto's/Bart van Overbeeke
"Bij het ontwerp van het nieuwe Cyclotron gebruiken we de huidige kennis om te zorgen dat we over veertig jaar, als het nieuwe Cyclotron wordt ontmanteld, zo weinig mogelijk afval produceren. We gebruiken bijvoorbeeld materiaal dat zo weinig mogelijk kobalt-houdend ijzer bevat, omdat dat gevoelig is voor de vorming van radioactieve stoffen. Om dezelfde reden zit er in het beton zo weinig mogelijk natrium. In de versnellerbunkers, met muren van twee tot tweeënhalve meter dik, is het de bedoeling dat de eerste vijftig centimeter wordt opgebouwd uit blokken. Die zijn later makkelijk te scheiden van de rest, zodat er veel minder radioactief afval zal zijn", vertelt ir. Chris Huyskens, hoofd van de Stralings Beschermings Dienst. De SBD is vanaf het begin bij het ontwerp van het nieuwe Cyclotrongebouw op de TU/e-campus betrokken. Huyskens garandeert een niveau van stralingsbescherming voor mens en omgeving dat minstens zo goed is als nu.

Op 27 september werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe Cyclotrongebouw, de oplevering is gepland rond juli 2002. Dan moet het cyclotron (het apparaat) worden opgebouwd, ingesteld en gevalideerd. Daarnaast moeten de laboratoria van Amersham-Cygne nog worden geïnstalleerd, zodat in januari 2003 alles bedrijfsklaar is.
De vervanging van het oude cyclotron was noodzakelijk omdat het huidige toestel na veertig jaar verouderd is. Reden voor een nieuw gebouw was de uitbreiding van de productie door de gestegen vraag naar radio-isotopen. Enerzijds wordt het aantal wetenschappelijke programma's uitgebreid, anderzijds heeft het bedrijf Amersham-Cygne extra capaciteit nodig voor de productie van DaTSCAN. Dat is een veelbelovend farmacon met kortlevende radioactiviteit voor nucleair geneeskundige diagnostiek bij de Ziekte van Parkinson.
De SBD waakt over de veiligheid van alles wat met straling te maken heeft en niet alleen bij het Cyclotron. Ook op faculteiten als Natuurkunde, Werktuigbouwkunde, Scheikunde en Biomedische Technologie wordt met ioniserende straling of radioactieve stoffen gewerkt. Daarnaast fungeert ook het Athene-gebouw als 'hotel-laboratorium' voor diverse radiologische experimenten en toepassingen van straling.
Maatgevend voor het werk van de SBD is de Kernenergiewet. Huyskens: "Het principe van die wet is 'U mag niets, tenzij u een vergunning heeft en goed zorgt voor stralingsbescherming'. De wet veronderstelt grote deskundigheid en de SBD doet dit op de TU/e zodat de overheid vergunningen kan afgegeven. Het is de taak van de SBD te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het Cyclotrongebouw én van mens en milieu daarbuiten".

Verantwoordelijkheid
Het gaat bij de nieuwbouw voor het Cyclotron eigenlijk om twee projecten die in hetzelfde gebouw plaatsvinden. Wat betreft de functionaliteit en voorzieningen gaat het om twee gebouwen in één omhulling. Enerzijds komt er een nieuwe cyclotroninstallatie, anderzijds komt er een laboratorium waar Amersham-Cygne radiofarmaca produceert. Door beide functies in het nieuwe gebouw te concentreren, is de transportlijn tussen bestralingen en productie zo kort mogelijk. Het oude Cyclotrongebouw wordt niet afgebroken, maar gerenoveerd.
Zowel bij de nieuwbouw als de renovatie is de TU/e opdrachtgever en die houdt ook de verantwoordelijkheid voor de organisatie, bedrijfsvoering en veiligheid. Het Cygne-deel is gezamenlijk opgezet, maar hier is de TU/e eveneens de opdrachtgever. Deze opzet vergemakkelijkte het werk van de SBD, omdat die zo de benodigde maatregelen door kon voeren. Dat ging volgens Huyskens en projectleider ir. Gilles Moerdijk in goed overleg met Amersham-Cygne, net als in voorgaande jaren. Want Cygne werd twintig jaar geleden aan de TU/e opgezet door emeritus professor Henk Hagendoorn, professor Jeroen de Goeij en hun afstudeerders, de latere directeuren. Momenteel werkt het al zo'n vijftien jaar als zelfstandig bedrijf. Cygne bestreek al een groot deel van de markt voor radio-farmaca in Europa, maar door hun verbintenis met Amersham wordt dat veel groter en kan het bedrijf nieuwe farmaca ontwikkelen.

Wettelijke regels
Wat was essentieel bij het ontwerp als je het hebt over veiligheid?
Huyskens: "Je moet voorkomen dat stralenbundels het bunkercompartiment verlaten of dat er radioactieve stoffen naar buiten komen. Dat bepaalde voor een groot gedeelte het ontwerp van het gebouw. Daarmee moest de architect aan de slag, terwijl Tebodin, een advies- en ingenieursbureau, de totale regie voerde".
"Vaktechnisch gezien is dit een zeer interessant project", vervolgt Huyskens. "Het is groot en multidisciplinair en je moet van meet af aan ver vooruitdenken. Het gaat ons om het voorkomen van ongelukken en om de veiligheid van mensen in het Cyclotron (medewerkers, studenten, promovendi) en daarbuiten. Dat vertaal je naar concrete ontwerpcriteria die zijn toegespitst op de minimale niveaus van straling die buiten de afscherming mogen doordringen. Waarbij we ervoor zorgen dat de bescherming van mens en milieu minstens even goed is als in de huidige toestand. En die is al beter dan de wettelijk voorgeschreven regels."
Projectleider Moerdijk: "De veiligheidsvoorzieningen en de technische inrichting zijn afhankelijk van het soort cyclotron en hoe je ermee gaat werken".
Huyskens: "Die keuze maakte de groep van prof.dr. Martien de Voigt. Het gebruik van het cyclotron is tweeledig, voor de productie van radiofarmaca en voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs; die twee mogen elkaar niet storen".
Moerdijk: "Onderwijs en onderzoek hebben een andere opzet en soms een andere regelgeving dan de productie van farmaca".
Huyskens: "Bij onderwijs en onderzoek ligt de nadruk op de milieu- en arboregels die de bescherming van de mens centraal stellen, terwijl bij farmaca-productie ook de kwaliteit van het product bewaakt moet worden. Daarom is het ontwerp van bijvoorbeeld ventilatiesystemen voor een farmaceutisch laboratorium ingewikkelder dan voor een onderzoekslaboratorium".

Huyskens en Moerdijk schetsen drie van de veiligheidsaspecten die belangrijk zijn bij het ontwerp van een cyclotroninstallatie.
Het eerste betreft de straling die wordt opgewekt bij het gebruik van versnellers die deugdelijk moet worden afgeschermd. Huyskens: "Ik mag niet zeggen dat je het restniveau daarvan helemaal tot nul kunt terugbrengen. Dan krijg je een wetenschappelijke discussie over wat precies nul is. Maar het rest-risico is nihil. Wat er door de muren kan 'lekken', is tot het meest aanvaardbare niveau teruggebracht en dat is lager dan de wettelijke norm, evenals bij het huidige Cyclotron. Overigens vind ik de term 'meest aanvaardbare norm' heel technocratisch; de belevingswaarde die buitenstaanders hierbij hebben, is heel anders dan de technische betekenis. Het is dan ook een soort trots binnen ons vakgebied om te streven naar ALARA (As Low As Reasonably Achievable); dit mikt erop elk restrisico zo laag mogelijk te krijgen als redelijkerwijs haalbaar".
Ten tweede zijn er de radioactieve stoffen.
Huyskens: "Het gaat hier om kort levende radionucliden voor de nucleaire geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek. Het voordeel van deze stoffen is dat ze snel uitgewerkt zijn, variërend van een fractie van een seconde tot enkele uren of dagen. Bovendien hebben dergelijke stoffen een zeer lage stralingswaarde. Voor patiënten betekent dat een lage stralingsdosis. En voor de betrokken werkers en het milieu zijn de stralingsrisico's goed te beheersen, ruim binnen de wettelijke beschermingsnormen.
Ook de afvalstroom is goed te beheersen; het overgrote deel van de reststoffen gaat pas de deur uit als het is vervallen en dus niet meer stralingsactief is. Een kleine hoeveelheid laag-radioactief afval blijft over. We praten dan over enkele vaten van honderd liter per jaar, die naar de Covra (Centrale organisatie voor radioactief afval) in Borsle gaan. Desalniettemin moet je daar permanent bewust mee omgaan. We attenderen afstudeerders, medewerkers en promovendi daar ook op, zodat ze er bij de voorbereiding van hun onderzoek bij stilstaan dat ze zo weinig mogelijk afval produceren".
Het derde risico is de kans op ongelukken. Huyskens: "Dat voorkom je door technische maatregelen zoals automatische besturing van het hele bestralingsproces. Als je vraagt wat het meeste kwaad kan, dan is dat de aanwezigheid van mensen in een ruimte waar de stralingsbundel is. Dat is dodelijk. Om dat te voorkomen, hanteren we een ruimte-beveiligingssysteem in combinatie met automatische veiligheidsregelingen in de procesbesturing en strikte werkvoorschriften. Zo maken de operateurs gebruik van verschillende sleutels die door meerdere personen tegelijk gebruikt moeten worden. Op die manier wordt de versneller pas ingeschakeld als er geen mensen binnen kunnen komen of binnen zijn".

Lekkage
Moerdijk: "We hebben er bewust voor gekozen meerdere, onafhankelijke, besturingsystemen te gebruiken: mechanisch, elektrisch en met de computer. En bij het voorkomen van ongelukken met radioactieve stoffen hoort ook het goed borgen van de materialen".
Huyskens: "Die zijn zo beveiligd dat ze niet toevallig open kunnen gaan of kapot kunnen vallen. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan zit er een extra isolatievat omheen dat lekkage voorkomt. Kortom, het gevaar is niet nul, maar wel extreem laag, ook bij externe gebeurtenissen als stroomuitval".
Moerdijk: "Dan schakelt het nood-
aggregaat van de TU/e zich in, maar het duurt een aantal seconden voor dat werkt. Om dat te overbruggen, hebben we een extra noodstroomvoorziening".
Huyskens: "Mocht zoiets gebeuren dan schakelt alle apparatuur acuut automatisch terug naar de veilige toestand en wordt de versneller uitgeschakeld. Deze wordt pas weer ingeschakeld als alles honderd procent veilig is, desnoods ten koste van een onderzoek. Dat moet dan maar opnieuw opgestart worden".
Moerdijk: "Ook de ventilatie in het gebouw wordt na storingen niet meteen herstart, maar pas als zeker is dat er geen radioactieve stoffen naar buiten kunnen lekken. De beveiliging garandeert de isolatie zonder dat daar mensen voor nodig zijn".
Het werk van de SBD stopt echter niet als de bouw van het Cyclotron voltooid is; monitoring blijft altijd noodzakelijk. Op verschillende manieren zal, net als nu, permanent op straling gemeten worden door een netwerk van meetapparatuur in en om het Cyclotrongebouw./.

Het nieuwe Cyclotron: Een bunkerachtig, geheimzinnig gebouw
Ir. Erik Knippers van bureau Wouda (Utrecht) studeerde architectuur aan de TU/e (van 1981 tot 1988) en is de ontwerper van het nieuwe Cyclotrongebouw. In hoeverre werd zijn ontwerp beïnvloed door de veiligheidseisen die bij zo'n gebouw horen?
Knippers: "Voor een groot deel. Toen we begonnen, lag de plattegrond voor het nieuwe gebouw al grotendeels vast. Het Cyclotron moest zo ver mogelijk van de openbare weg worden gebouwd."
In eerste instantie ging het om twee gebouwen, namelijk de versnellerruimte en het laboratorium van Amersham-Cygne. Knippers maakte er één gebouw van.
"De TU/e wilde een blikvanger op deze plaats, omdat het grenst aan een belangrijk ontsluitingspunt in het Masterplan. En tegenover het enorme gebouw van buurman TNO zouden twee aparte gebouwtjes wegvallen. Daar komt bij dat je, architectonisch gezien, niet duidelijk kunt maken wat er in de gebouwen gebeurt, je kunt het alleen suggereren. Daarom is gekozen voor een huid die de twee bouwdelen afdekt en samenvoegt tot een bunkerachtig, geheimzinnig gebouw."
Het bestaande gebouw krijgt, behalve een nieuw interieur ook een nieuwe gevelbekleding van donkergrijze metallic golfplaat. Het dak en de gevel van het nieuwe Cyclotron worden van aluminium felsplaat, met een zinken buitenlaag.
Knippers: "Dat versterkt het gevoel van zwaarte. Bovendien wordt dit materiaal op een mooie manier oud en houdt het iets puurs. Ik wilde graag lood gebruiken, maar dat bleek niet haalbaar. Dit materiaal is een goed alternatief".

Het oude en nieuwe
cyclotron


Met het cyclotron (het apparaat) worden radio-isotopen geproduceerd. Een deel daarvan is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, het andere deel wordt verkocht aan het bedrijf Amersham-Cygne. Voor deze commerciële activiteiten is Accellerator Technologies BV opgericht, dat onder de TU/e-holding valt. Zo is de exploitatie van het Cyclotron gedekt voor de komende tien jaar. Daarna kan de TU/e vrij beschikken over de versnellers, dat wil zeggen dat de investering zich volledig heeft terugbetaald.
In het nieuwe Cyclotrongebouw komen het nieuwe cyclotron en het laboratorium voor experimenten en onderzoek. Daarnaast komt er nog het nieuwe laboratoriumgebouw in, dat Amersham-Cygne van de TU/e huurt.
In het gerenoveerde Cyclotrongebouw blijft het oude cyclotron in bedrijf tot het nieuwe toestel in werking is, daarna wordt het verkocht of ontmanteld. Tevens komen in het nieuwe pand de lineaire deeltjesversnellers te staan (een singletron en twee LINACS) en laseropstellingen voor onderzoek van de TU/e. En Amersham-Cygne gebruikt een deel van de kantoren in het gerenoveerde Cyclotrongebouw.
Van de twee nieuwe versnellers vervangt één het oude cyclotron. Het nieuwe cyclotron levert ongeveer dezelfde energie: dertig miljoen elektronvolt protonen of andere lichte deeltjes, maar heeft ongeveer een factor tien meer capaciteit. De tweede nieuwe versneller, het singletron, is een lineaire ionenversneller, voor lichte en zware ionen als bijvoorbeeld chloor. Deze dient vooral voor wetenschappelijk onderzoek, met name materiaalanalyses. Het gaat dan onder andere om onderzoek op micro-niveau op medisch gebied (onderzoek in cellen) en voor functionele materialen zoals geleidende polymeren en halfgeleiders. Het is de bedoeling in de toekomst sub-cellulair onderzoek te doen (beneden de micron) om bijvoorbeeld celkernen te onderzoeken. Daarvoor zijn bundels van honderd nanometer nodig (is nu drie micrometer) en dat kan met het nieuwe singletron. Dat geeft een energieresolutie met een factor honderd beter dan het oude cyclotron.
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor