/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 2

jaargang 43, 22 november 2000


Voorpagina

Untitled Document

Akkoord CvB en bonden
over sociaal plan

Het College van Bestuur en de bonden aan de TU/e hebben op 15 november overeenstemming bereikt over een sociaal plan dat betrekking heeft op de AVA-operatie. Dat blijkt uit een gezamenlijk uitgegeven communiqué.

In het communiqué stellen bonden en CvB vast dat de gehele technische en administratieve dienstverlening bij de TU/e wordt geconcentreerd in elf diensten. Bij deze reorganisatie ontstaan nieuwe functies en zullen bestaande functies verdwijnen. In het sociaal plan dat beide partijen nu zijn overeengekomen staat geformuleerd hoe omgegaan moet worden met de belangen van het bij deze reorganisatie betrokken personeel. Dit sociaal plan bouwt voort op het in mei 2000 vastgestelde sociaal statuut van de TU/e.

Ouderen
Het communiqué van het CvB en de bonden bevat niet de gehele tekst van het sociaal plan. De definitieve tekst daarvan zal in december worden bekendgemaakt. Het communiqué beschrijft wel de hoofdlijnen van de principe-afspraak. Die hoofdlijnen bestaan vooral uit een beschrijving van procedures en regels voor de plaatsing en herplaatsing van personeelsleden. Daarbij is er, aldus de tekst in het communiqué, vooral gestreefd naar 'een logisch en naloopbaar proces.' Verder is er rekening gehouden met 'de relatief ongunstige positie van ouderen op de arbeidsmarkt'.
Zo geldt bijvoorbeeld voor medewerkers aan de TU/e dat als een unieke functie behouden blijft, de persoon de functie volgt. Wanneer bij een nieuw te formeren dienst het totale aantal plaatsen kleiner is dan het aantal plaatsbare kandidaten, geldt de regel dat kandidaten die op 1 februari 2001 58 jaar of ouder zijn niet worden geplaatst.

Zij kunnen gebruik maken van een FPU-regeling. Kandidaten tussen de 55 en 58 jaar worden ook niet geplaatst. Zij kunnen gebruik maken van een regeling waarbij zij een overbruggingsfunctie vervullen tot ze 58 jaar zijn. Deze overbruggingsfunctie staat buiten de formatie van de TU/e. Deze personeelsleden moeten aansluitend wel gebruik maken van FPU-plus.
Op deze wijze beschrijft het communiqué redelijk gedetailleerd welke stappen in welke fasen van het proces genomen moeten worden.
De plaatsing of herplaatsing van personeelsleden gebeurt door of namens het College van Bestuur. Een onafhankelijke commissie bewaakt de correcte uitvoering van de regels en toetst waneer dat nodig is de redelijkheid en billijkheid van een voorgenomen besluit.

Compensatie
De bonden en het CvB geven in het communiqué ook informatie over de regelingen die van toepassing zijn op degenen die met ontslag bedreigd zijn. Zo krijgen 58-plussers die voldoen aan de FPU-voorwaarden een aanvulling van de FPU-uitkering tot gegarandeerd 80 procent van het laatstverdiende netto TU/e-salaris, totdat de leeftijd van 65 jaar is bereikt en een compensatie voor de pensioenopbouw. Personeelsleden die jonger zijn dan 58 jaar en die de TU/e verlaten zonder een beroep te doen op een werkloosheidsuitkering kunnen onder bepaalde voorwaarden ook rekenen op een premie bij vertrek.
CvB en bonden laten het sociaal plan in werking treden op 1 januari 2001. In de eerste week van januari 2001 worden plaatsing en herplaatsing aan de personeelsleden bekendgemaakt. /.

De integrale tekst van het communiqué is terug te vinden op de site van Cursor.

Wie meer wil weten over het Sociaal Statuut, kan dat vinden op het volgende webadres: www.tue.nl/spo/actueel/socstat.html

Untitled Document

Nieuw vervoerssysteem op universiteitsterrein
De TU/e en de binnenstad van Eindhoven zullen als alles meezit over twee jaar met elkaar verbonden zijn door een People Mover, een innovatief vervoerssysteem. De universiteit is uitgekozen door de projectgroep Vervoerssystemen voor de Toekomst (VVT) als proeflocatie voor de aanleg van een nieuwe, hoogwaardige vorm van transport.

Het is de bedoeling om de People Movers van het station naar de TU/e en vervolgens in een lus over de campus te laten rijden. De gedachten gaan op dit moment uit naar lichte, compacte voertuigjes die de reiziger direct naar zijn bestemming brengen, zonder bij alle haltes te moeten stoppen. Of de People Movers op het niveau van het maaiveld bewegen, of dat de pendels aan een rails hangen, is nog niet bekend.
Binnenkort wordt de haalbaarheid van het project onderzocht. Aan dat onderzoek draagt de TU/e een halve ton bij. De gemeente Eindhoven betaalt 100.000 gulden. De verwachting is dat de provincie Noord-Brabant ook een ton bijdraagt aan de voorstudie. Wat het project uiteindelijk gaat kosten, is nog niet bekend. /.
Zie ook pagina 14.

Untitled Document

Historische afsluiting cyclotron


Met het doormidden zagen van de bundelpijp van de experimentele analyse-opstelling heeft het oude cyclotron officieel afgedaan. Deze historische afsluiting werd verricht door de hoogleraren Marnix van de Wiel en Martien de Voigt. "Met deze handeling hebben wij symbolisch de analyse experimenten in het oude cyclotron afgesloten", aldus De Voigt.
Dit betekent echter niet dat de oude deeltjesversneller helemaal op non-actief komt te staan. De komende twee jaar blijft ie nog actief voor experimenten op het gebied van katalyse en de productie van radio-isotopen voor ziekenhuizen. Het oude cyclotron maakt straks plaats voor een nieuw singeltron.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

TU/e en Bunker verwerpen NSE
Het Bestuurlijk Overleg van de TU/e en de organisaties in De Bunker verwerpen het gedachtegoed van de Nationalistische Studenten Eindhoven (NSE). Zowel het Bestuurlijk Overleg, met daarin het College van Bestuur en de decanen, als de Bunkergebruikers doen dit in een schriftelijke verklaring.

Sinds enige tijd roert de NSE zich in Eindhoven met aanplakbiljetten waarop kreten staan als 'Stop de verplichte sluitingstijden' en 'Bierprijs omlaag'. De NSE heeft banden met het Landelijk Aktieplatform Nationalistische Studenten (LANS) en doet zich voor als gezelligheidsvereniging voor studenten. LANS noemt zich een 'nationaalgezinde politieke studentenbeweging die streeft naar een saamhorige en solidaire Nederlandse volksgemeenschap binnen de grenzen van een Verenigd Europa der vrije volkeren'.
Zowel het CvB als de Bunkergebruikers stuiten de idealen en denkbeelden van de NSE en LANS tegen de borst. 'De denkbeelden van NSE en LANS staan haaks op de academische normen en waarden, die door de per definitie internationale en multiculturele Eindhovense universiteitsgemeenschap worden gekoesterd', schrijft het Bestuurlijk Overleg in een verklaring. Het Bestuurlijk Overleg wil niet zwijgen over NSE, hoewel de indruk bestaat dat het om slechts een handjevol aanhangers gaat en niet duidelijk is of er echt studenten bij betrokken zijn. 'Zij idealiseren een monoculturele samenleving, waarin geen plaats is voor allochtonen en buitenlandse invloeden.'
'Wij zijn erg geschrokken van de manier waarop de NSE op de TU/e en in de stad campagne heeft gevoerd. Met misleidende teksten, die niets met de ware doelstellingen van de organisatie van doen hebben, wordt de aandacht van de studenten op hun website gevestigd. Ook hier worden de bezoekers niet volledig ingelicht. De NSE blijft steken in vage, verontschuldigende teksten, zonder duidelijk inhoud aan hun idealen te geven', zo schrijven de verenigingen in De Bunker in hun brief. Het gaat hier om het Eindhovens Studenten Corps, Demos, SSRE en de AOR. 'Wij zijn van mening dat deze personen niet passen in de studentencultuur die wij in De Bunker handhaven." De Bunkerparticipanten hebben dan ook unaniem uitgesproken dat zij het oneens zijn met het gedachtegoed van NSE./.

Untitled Document

Limbopad
afgesloten

Het Limbopad, de weg van het station naar de campus, wordt vanaf dinsdag 28 november afgesloten vanwege het bouwrijp maken van de grond voor Kennispoort. Dit gebouw komt op het huidige Limbopad te staan. Voetgangers worden omgeleid. Het Limbopad en de omliggende grond worden met hekken afgezet. Tegen de bouwvakantie in 2002 is Kennispoort klaar. Dan is ook het Limbopad, dat iets wordt verlegd, toegankelijk.

Den Dolech
heringericht

Het stuk van Den Dolech dat loopt van het Hoofdgebouw van de TU/e naar de Kennedylaan wordt vanaf maandag 27 november afgesloten, omdat de weg wordt heringericht en verbreed. De weg wordt de nieuwe hoofdingang van het TU/e-terrein. Er komen drie rijstroken; een voor het inrijden vanaf de Kennedylaan en twee om vanaf het terrein links- of rechtsaf te slaan. Voor Kerstmis is de weg weer open. Op termijn zal de ingang bij De Wielen verdwijnen. Bij de bouw van de Kennispoort wordt deze weg alleen nog gebruikt voor bouwverkeer.


Website Cursor